ČSN EN 340 (832701) Zrušená norma

Ochranné oděvy. Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 340:1993. Stanoví všeobecné požadavky týkající se ergonometrie, stárnutí, rozměrů, označování ochranných oděvů a na informace poskytované výrobcem. Ochranné oděvy by měly být navrhovány a vyráběny takto: materiály a součásti ochranných oděvů by neměly nepříznivě působit na osobu, která je nosí; měly by osobě, která je nosí poskytovat při náležité ochraně co největší stupeň pohodlí; části ochranných oděvů přicházející do styku s uživatelem by neměly být drsné, neměly by mít ostré hrany a výstupky, které by mohly způsobit nadměrné dráždění nebo poranění; jejich design (provedení) by měl usnadňovat správné umístění na uživateli a měl by zajišťovat, že oděv zůstane na místě předpokládanou dobu používání, přičemž je třeba brát v úvahu činitele prostředí spolu s pohyby a pozicemi, které může nositel v průběhu práce zaujímat. K tomuto účelu mají být náležité prostředky, jako je odpovídající systém k úpravě nebo odpovídající rozsah velikostí, aby bylo možné ochranný oděv přizpůsobit morfologii uživatele; má být co nejlehčí, aniž by tím byla poškozena navrhovaná pevnost a účinnost. Kde je to přípustné, má mít ochranný oděv nízkou odolnost proti vodní páře. Metoda (metody) zkoušení odolnosti proti vodní páře mají být specifikovány v předmětové normě. Za pozornost stojí článek 7.2 Konkrétní značení, který stanoví: "Toto značení má obsahovat následující informace: a) název, ochrannou známku nebo jiné prostředky identifikace výrobce nebo jeho autorizovaného zástupce; b) označení typu výrobku, obchodní název nebo kód; c) označení velikosti podle kapitoly 6; d) číslo předmětové evropské normy (EN ...); e) piktogramy a případně funkční úrovně. Jako typ označování nebezpečí nebo použití výrobku se musí piktogram používat, jak je uvedeno v požadavcích na označování v předmětové normě (viz informativní příloha B s piktogramy symbolů)." Dále obdobně kap. 8 (návod k používání) uvádí: "Ochranné oděvy se mají zákazníkovi dodávat s návodem k používání napsaným alespoň v úředním jazyce (jazycích) státu určení. Veškeré informace musí být jednoznačné. Musí se poskytovat následující informace:" A dále vyjímáme jen ty, které mají vztah k ochraně zdraví: "d) vysvětlení piktogramů a úrovně provedení. Základní vysvětlení zkoušek, které byly na ochranném oděvu provedeny a odpovídající soupis funkčních úrovní, nejlépe v podobě funkční tabulky; e) pokyny k použití:" a opět z nich vyjímáme: - omezení použití (např. rozsah teplot atd.);" "- pokyny k čištění a/nebo dekontaminaci; případně upozornění na problémy, které mohou nastat; je-li to užitečné, musí být připojeny obrázky, čísla součástí atd." V informativní příloze A jsou, vedle obrázků, uvedeny příklady označování velikostí ochranných oděvů. ČSN EN 340 (83 2701) byla vydána v září 1995. Nahradila ČSN 80 7702 z 10.4.1987 a ČSN 83 2701 z 30.8.1984.

Označení ČSN EN 340 (832701)
Katalogové číslo 18014
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963180144
Norma byla zrušena k 1. 10. 2004
a nahrazena ČSN EN 340 (832701)
Tato norma nahradila ČSN 80 7702 (807702) z ledna 1988
ČSN 83 2701 (832701) z června 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)