1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 13.340.10 - Ochranné oděvy

ČSN 32 8620 (328620) - březen 1995

Záchranné prostředky. Záchranné vesty. Technické požadavky a zkušební metody

125 Kč

ČSN 32 8622 (328622) - březen 1995

Záchranné prostředky. Záchranné kruhy. Technické požadavky a zkušební metody

125 Kč

ČSN EN 61340-4-9 (346440) - prosinec 2016

Elektrostatika - Část 4-9: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Oděvy

340 Kč

ČSN EN 60895 ed. 2 (359712) - červenec 2004

Práce pod napětím - Vodivé oblečení používané v sítích se jmenovitým napětím AC do 800 kV a DC do ± 600 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.20t

Norma bude zrušena k 25. květnu 2023 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN IEC 60895 ed. 3 (359712) - prosinec 2020

Práce pod napětím - Vodivé oblečení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60903 ed. 2 (359716) - červenec 2004 aktuální vydání

Práce pod napětím - Rukavice z izolačního materiálu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 2 9.07t

570 Kč

ČSN EN 50286 (359725) - březen 2000

Elektricky izolační ochranné obleky pro instalace nízkého napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

250 Kč

ČSN EN 61482-1-2 ed. 2 (359728) - červenec 2015 aktuální vydání

Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu)

350 Kč

ČSN EN 61482-1-1 (359743) - březen 2010

Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV nebo EBT50) materiálů pro oblečení odolných proti ohni

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma bude zrušena k 7. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 61331-3 ed. 2 (364731) - září 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 3: Ochranné oděvy, brýle a ochranná stínění pacientů

340 Kč

ČSN EN 1082-1 (832351) - červen 1998

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 1: Rukavice a chrániče horních končetin z kroužkového pletiva

440 Kč

ČSN EN 1082-2 (832351) - duben 2001

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 2: Rukavice a chrániče končetin z jiných materiálů než z kroužkového pletiva

230 Kč

ČSN EN 1082-3 (832351) - duben 2001

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 3: Zkouška nárazovým řezem pro textilie, usně a jiné materiály

230 Kč

ČSN 83 2700 (832700) - červen 2005

Ochranné oděvy - Slovník

945 Kč

ČSN EN ISO 13688 (832701) - leden 2014

Ochranné oděvy - Obecné požadavky

340 Kč

ČSN 83 2719 (832719) - prosinec 2006

Ochranné oděvy - Směrnice pro výběr, použití, péči a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím

350 Kč

ČSN EN ISO 17491-3 (832720) - červenec 2009 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 3: Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (jet test)

190 Kč

ČSN EN 14605 +A1 (832721) - listopad 2009 aktuální vydání

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4])

230 Kč

ČSN EN 13034 +A1 (832722) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6])

230 Kč

ČSN EN ISO 17491-4 (832724) - červenec 2009 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.16t

355 Kč

ČSN EN 464 (832725) - červen 1996

Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem)

125 Kč

ČSN EN 943-1 +A1 (832726) - říjen 2019 aktuální vydání

Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)

440 Kč

ČSN EN 943-2 (832726) - leden 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET)

230 Kč

ČSN EN ISO 13982-1 (832727) - červenec 2005

Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

315 Kč

ČSN EN ISO 13982-2 (832727) - červenec 2005

Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu

230 Kč

ČSN EN ISO 19918 (832728) - červen 2018

Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 27065 (832729) - červen 2018

Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN ISO 6530 (832731) - září 2005

Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným chemikáliím - Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin

190 Kč

ČSN EN 14325 (832733) - květen 2019 aktuální vydání

Ochranné oděvy proti chemikáliím - Zkušební metody a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů

350 Kč

ČSN EN 14786 (832734) - listopad 2006

Ochranné oděvy - Stanovení odolnosti proti penetraci při postřiku kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi - Zkouška atomizérem

230 Kč

ČSN EN ISO 11611 (832740) - červen 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech

340 Kč

ČSN EN ISO 13506-1 (832743) - březen 2018

Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Část 1: Zkušební metoda pro kompletní oděvní součásti - Měření přenosu energie pomocí přístrojové figuríny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 6942 (832744) - leden 2003

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu

230 Kč

ČSN EN ISO 12127-2 (832745) - červenec 2008

Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 2: Zkušební metoda s použitím kontaktního tepla předávaného padajícími válečky

230 Kč

ČSN EN 348 (832746) - květen 1995

Ochranné oděvy. Stanovení odolnosti materiálu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu. Metoda zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 9185 (832747) - březen 2008

Ochranné oděvy - Posuzování odolnosti materiálů proti postřiku roztaveným kovem

230 Kč

ČSN EN ISO 9151 (832748) - červen 2017

Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11612 (832749) - prosinec 2015 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální technické požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 15025 (832750) - říjen 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene

340 Kč

ČSN EN ISO 14116 (832751) - leden 2021 nové vydání

Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene

230 Kč

ČSN EN ISO 12127-1 (832752) - srpen 2016

Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 1: Kontaktní teplo produkované topným válcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14460 (832753) - únor 2000

Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů - Ochrana proti teplu a plameni - Technické požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.03t

315 Kč

ČSN EN 14021 (832754) - září 2004

Ochranné štíty proti kamenům a úlomkům pro terénní motocyklisty - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 342 (832760) - červen 2018 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti pro ochranu proti chladu

340 Kč

ČSN EN 343 (832761) - leden 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

340 Kč

ČSN EN ISO 15027-1 (832762) - červen 2013 aktuální vydání

Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 1: Oděvy pro stálé nošení, požadavky včetně bezpečnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 15027-2 (832762) - červen 2013 aktuální vydání

Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 2: Záchranné oděvy, požadavky včetně bezpečnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 15027-3 (832762) - červen 2013 aktuální vydání

Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 3: Zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 14126 (832764) - červen 2004

Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens

340 Kč

ČSN EN 14360 (832765) - prosinec 2004

Ochranné oděvy proti dešti - Metoda zkoušení pro hotové oděvní součásti - Působení kapek o vysoké energii shora

230 Kč

ČSN EN 14058 (832766) - listopad 2018 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí

340 Kč

ČSN EN ISO 11393-1 (832770) - srpen 2019 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 1: Zkušební zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou

340 Kč

ČSN EN ISO 11393-2 (832770) - červenec 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou

340 Kč

ČSN EN ISO 11393-5 (832770) - červen 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší

230 Kč

ČSN EN ISO 11393-6 (832770) - červen 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla

340 Kč

ČSN EN ISO 13998 (832771) - srpen 2003

Ochranné oděvy - Zástěry, kalhoty a vesty chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži

350 Kč

ČSN EN 510 (832772) - červen 2020 aktuální vydání

Specifikace pro ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 863 (832773) - srpen 1997 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metoda: Odolnost proti propíchnutí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.99t

157 Kč

ČSN EN ISO 13997 (832774) - červenec 2000

Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty

230 Kč

ČSN EN 13158 (832775) - srpen 2018 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13277-1 (832776) - červenec 2001

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 13277-2 (832776) - červenec 2001

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 2: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče nártu, holeně a předloktí

230 Kč

ČSN EN 13277-3 (832776) - červenec 2014 aktuální vydání

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 3: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu

190 Kč

ČSN EN 13277-5 (832776) - leden 2003

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 5: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.11t

250 Kč

ČSN EN 13277-6 (832776) - listopad 2003

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 6: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče prsou pro ženy

230 Kč

ČSN EN 13546 +A1 (832778) - leden 2008 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.19t

570 Kč

ČSN EN 13567 +A1 (832779) - leden 2008 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochranné prostředky horních končetin, trupu, dolních končetin, genitálií a obličeje pro šermíře - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 13595-1 (832780) - duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 13595-2 (832780) - duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 2: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oděru nárazy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 13595-3 (832780) - duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 3: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 13595-4 (832780) - duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovému řezu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 17092-1 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 1: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17092-2 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 2: Ochranné oděvní součásti s vysokou účinností - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17092-3 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 3: Ochranné oděvní součásti se střední účinností - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17092-4 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 4: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17092-5 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 5: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností proti odření - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17092-6 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 6: Ochranné oděvní součásti proti nárazu - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14877 (832781) - duben 2003

Ochranné oděvy pro otryskávací práce při použití zrnitých otryskávacích prostředků

340 Kč

ČSN CEN/TS 15256 (832782) - leden 2006

Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, genitálií a krku pro hráče ledního hokeje - Chrániče pro hráče, vyjma brankářů - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 469 (832800) - únor 2021 nové vydání

Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasičské činnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1486 (832801) - březen 2008 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně

350 Kč

ČSN EN ISO 15384 (832803) - říjen 2020

Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16689 (832804) - listopad 2020 nové vydání

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy

340 Kč

ČSN EN ISO 18640-1 (832805) - prosinec 2018

Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

780 Kč

ČSN EN ISO 18640-2 (832805) - prosinec 2018

Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN ISO 20471 (832820) - říjen 2013

Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.15t, A1 6.17t

495 Kč

ČSN EN 1150 (832821) - leden 2000

Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.21t

Norma bude zrušena k 31. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 17353 (832821) - únor 2021

Ochranné oděvy - Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace - Zkušební metody a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1073-1 +A1 (832832) - únor 2019 aktuální vydání

Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty

350 Kč

ČSN EN 1073-2 (832832) - únor 2003

Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi

230 Kč

ČSN EN 1149-2 (832845) - listopad 1998

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu

190 Kč

ČSN EN 1149-3 (832845) - říjen 2004

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje

230 Kč

ČSN EN 1149-5 (832845) - květen 2019 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky

230 Kč

ČSN EN 1621-1 (832881) - srpen 2013 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 1: Chrániče kloubů proti nárazu pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 1621-2 (832881) - červenec 2014 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1621-3 (832881) - leden 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 3: Chrániče hrudníku pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 1621-4 (832881) - červen 2013

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 4: Nafukovací chrániče pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 530 (832900) - leden 2011 aktuální vydání

Odolnost materiálu ochranných oděvů proti oděru - Metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 13995 (832901) - prosinec 2001

Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metody pro zjištění odolnosti materiálů proti protržení a dalšímu dynamickému trhání

340 Kč

ČSN EN ISO 22612 (855811) - srpen 2005

Ochranný oděv proti infekčním agens - Zkušební metoda odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha

230 Kč

ČSN EN ISO 22610 (855813) - leden 2007

Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Metoda stanovení odolnosti proti bakteriální penetraci za mokra

230 Kč