ČSN ISO 5805 (011402) Zrušená norma

Vibrace a rázy působící na člověka. Terminologie

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5805:1981. Definuje termíny vztahující se k expozici člověka vibracím a rázům. Odborné termíny jsou uvedeny v češtině a v angličtině, francouzštině a němčině. Česky a anglicky je definováno cca 36 hesel. Národní příloha obsahuje česky a anglicky, s českými definicemi dalších 12 hesel. Významější hesla a jejich definice uvádíme: Čl.1.01 Vibrace (nebo rázy) v budovách: Vibrace (nebo rázy) působící na člověka nebo pociťované či zjistitelné člověkem uvnitř budovy nebo na ní, a dále pak na mostech a na jiných trvalých stavbách.
Poznámka: Vibrace v budovách, které rušivě působí na člověka jsou dosti často spojeny s hlukem; a mnoho lidí obtížně rozlišuje mezi vibračním a akustickým rušením v budovách. Čl. 1.09 Nejvyšší přípustná hodnota vibrací (nebo rázů): Kvantitativní vyjádření nejvyšší přípustné intenzity a nepříznivosti vibrací (nebo rázů) doporučované podle určitého kritéria pro expozici člověka (např. nejvyšší přípustná hodnota bezpečné expozice, je-li kritériem úraz nebo onemocnění); při jejím stanovení se přiměřeným způsobem vychází ze vhodných statistických údajů. Poznámka: Mezinárodní normy týkající se hodnocení lidské odezvy na rázy a vibrace obvykle definují metody posuzování pro potřeby hodnocení působení na člověka a dále pak vztah mezi dávkou a odezvou. Obecně vzato není účelem takovéto normy stanovit nejvyšší přípustné hodnoty expozice. Termín "nejvyšší přípustná hodnota vibrací (nebo rázů)" je někdy užíván příslušnými legislativními nebo dozorčími orgány, které by měly být podníceny k používání metod a údajů uvedených v mezinárodních normách při přijímání příslušných rozhodnutí. Čl.2.05 Vibrace (nebo rázy) ve směru osy x: (Týká se celkových vibrací) Vibrace nebo rázy působící ve směru posteroanteriálních neboli dopředné osy těla. Poznámka: Synonyma (omezovaná): předozadní vibrace, dopředné, boční, příčné vibrace, podélné vibrace. Čl.2.05 Vibrace (nebo rázy) ve směru osy y: (Týká se celkových vibrací) Vibrace (nebo rázy) působící z boku (ze strany) na lidské tělo. Poznámky: 1 V pravotočivé pravoúhlé souřadné soustavě směřuje podle předpokladu osa y zprava doleva. 2 Synonyma (omezovaná): stranové vibrace, házení, příčné vibrace. Čl.2.08 Vibrace (nebo rázy) ve směru osy z: (Týká se celkových vibrací) Vibrace (nebo rázy) působící ve směru caudocephalární osy lidského těla, tj. ve směru od nohou k hlavě. Poznámka: Synonyma (omezovaná): vertikální vibrace, nadnášení, podélné vibrace. Čl. 3:07 Vibrace (nebo rázy) přenášené na ruce: Vibrace nebo rázy působící nebo přenášené přímo na soustavu ruka-paže (obvykle prostřednictvím ruky nebo prstů ruky), např. z rukojeti mechanizovaného nářadí nebo z opracovávaných předmětů otřásaných vibrujícími nebo narážejícími nástroji. Čl.3.08 Místní vibrace (nebo rázy): Vibrace (nebo rázy) působící nebo přenášené na určitou oblast lidského těla (obvykle se rozlišují od vibrací přenášených na tělo jako celek) Takovou jako je soustava ruka-paže nebo hlava.
Poznámka: Synonymum: segmentální vibrace. Čl.3.09 Celkové vibrace (nebo rázy): Vibrace (nebo rázy) přenášené na tělo jako celek. Čl.4.04 Kinetóza; nemoc z pohybu: Zvracení (emesis), žaludeční nebo celková nevolnost (nausea) vyvolaná skutečným nebo vnímaným pohybem těla nebo jeho okolí. Poznámka: Tyto jevy dostávají v hovorovém jazyce různá pojmenování v závislosti na souvislostech (např. mořská nemoc, letecká nemoc, automobilová nemoc). Čl. NA 1.2 Vibrace přenášené zvláštním způsobem: Místní vibrace nepřenášené na ruce. ČSN ISO 5805 (01 1402) byla vydána v červnu 1995.

Označení ČSN ISO 5805 (011402)
Katalogové číslo 17338
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963173382
Norma byla zrušena k 1. 6. 2000
a nahrazena ČSN ISO 5805 (011402)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)