ČSN P ENV 1993-1-1 (731401) Zrušená norma

Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1993-1-1. Tato předběžná ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Lze ji použít jako alternativní předpis k ČSN 73 1401. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu. Použití ČSN P ENV 1993-1-1 jako alternativního předpisu k ČSN 73 1401 se považuje za použití normy ve smyslu § 10, odstavce 8, písmene a) Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb. Komise Evropského společenství (CEC) dala podnět k zahájení prací na vytvoření soustavy harmonizovaných technických pravidel pro navrhování pozemních a inženýrských staveb, která by zpočátku sloužila jako alternativa k rozdílným pravidlům platným v různých členských státech a mohla by je nakonec nahrazovat. Tato technická pravidla jsou známá jako "Eurokódy pro stavební konstrukce". Tato nesmírně rozsáhlá norma (cca 370 stran) normalizuje zásady pro navrhování, použité materiály, mezní stavy použitelnosti a únosnosti, požadavky na výrobu a montáž, na návrh podložený zkouškami, na únavu apod. V přílohách B až Y jsou příklady některých konkrétních řešení i postupy pro zkoušky. K normě je připojen velký počet tabulek a obrázků (nákresů). ČSN P ENV 1993-1-1 (73 1401) byla vydána v listopadu 1994.
Změna A2 ČSN P ENV 1993-1-1 obsahuje čtyři nové samostatné přílohy a jednu podstatně přepraco-vanou a rozšířenou přílohu k základnímu Eurokódu ENV 1993-1-1 pro navrhování ocelových konstruk-cí pozemních staveb: - nová informativní příloha G obsahuje aplikační pravidla pro navrhování prutů (zejména prutů otevřeného průřezu) konstrukcí pozemních staveb, namáhaných na kroucení, - nová informativní příloha H obsahuje pravidla pro volbu jednoduchých výpočetních modelů, po- třebných pro navrhování konstrukcí pozemních staveb, namáhaných převážně statickým zatíže-ním, - přepracovaná a rozšířená normativní příloha J obsahuje zásady konstruování a postupy pro navrhování šroubovaných nebo svařovaných styčníků konstrukcí pozemních staveb, namáhaných převážně statickým zatížením. Jsou to zejména styčníky nosníku se sloupem a styky nosníků ze svařovaných nebo za tepla válcovaných průřezů I nebo H, - nová informativní příloha N obsahuje aplikační pravidla pro navrhování válcovaných nebo svařo-vaných nosníků s otvory ve stojině. Otvory ve stojině mohou být jednotlivé nebo rozmístěné v pra-videlných vzdálenostech (prolamované nosníky), nová informativní příloha Z obsahuje postup pro vyhodnocení výsledků zkoušek, podle kterých je možné stanovit charakteristickou a návrhovou únosnost konstrukčních prvků, nebo obdobně charakteristickou a návrhovou pevnost konstrukčních ocelí.

Označení ČSN P ENV 1993-1-1 (731401)
Katalogové číslo 16899
Cena 2 400 Kč2400
Datum schválení 1. 11. 1994
Datum účinnosti 1. 12. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 372 stran formátu A4
EAN kód 8590963168999
Změny a opravy A1 1.97t, A2 9.00t, Z1 10.00t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1993-1-1 (731401)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1993-1-1 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 ed. 2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

ČSN EN 1993-1-10 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

ČSN EN 1993-1-10 ed. 2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

ČSN EN 1993-1-10/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties

ČSN EN 1993-1-11 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

ČSN EN 1993-1-11/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of tension components made of steel

ČSN EN 1993-1-12 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700

ČSN EN 1993-1-12/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700

ČSN EN 1993-1-2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1993-1-2/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1993-1-3 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily

ČSN EN 1993-1-3/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting

ČSN EN 1993-1-4 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli

ČSN EN 1993-1-4 NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels

ČSN EN 1993-1-5 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

ČSN EN 1993-1-5 ed. 3 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

ČSN EN 1993-1-5 NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements

ČSN EN 1993-1-6 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí

ČSN EN 1993-1-6/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1993-1-6:2007, která je součástí ČSN EN 1993-1-6:2008)

ČSN EN 1993-1-7 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené

ČSN EN 1993-1-8 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

ČSN EN 1993-1-8 ed. 2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

ČSN EN 1993-1-8/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints

ČSN EN 1993-1-9 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava

ČSN EN 1993-1-9 ed. 2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava

ČSN EN 1993-1-9/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue