ČSN EN 481 (833621)

Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu

ČSN EN 481 Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 481:1993. Definuje konvence pro odběr vzorků velikostních frakcí, jež musí být používány při hodnocení možných účinků poletavého prachu vdechovaného na pracovišti na zdraví. Konvence jsou odvozeny z experimentálních údajů pro zdravé dospělé osoby. Tyto konvence jsou definovány pro vdechovatelné, thorakální a respirabilní frakce; extrathorakální a tracheobronchiální konvence lze vypočítat z definovaných konvencí. Konvence jsou určeny ke stanovení hmotnostních frakcí, lze jich však rovněž používat k vyhodnocení celkového povrchu nebo počtu částic v odebraném vzorku. V praxi budou konvence často používány při specifikaci přístrojů pro odběr vzorků poletavého prachu k měření koncentrací odpovídajících definovaným frakcím. Je třeba podotknout, že experimentální chyba při testování přístrojů a případná závislost na jiných faktorech, než je aerodynamický průměr, znamená, že je možné pouze konstatovat pravděpodobnost, že paramerty přístroje spadají do určitého rozmezí a že různé přístroje pracují v přijatelném rozmezí. Jednou z aplikací je porovnání hmotností koncentrace velikostních frakcí poletavého prachu s limitními hodnotami. S ohledem na odpovídající Evropskou směrnici je třeba poznamenat, že tato směrnice povoluje používání jiných metod, jestliže jimi lze dosáhnout stejného nebo přísnějšího závěru. Významným příkladem je respirabilní konvence ve vztahu k dodržování limitní hodnoty. Zařízení, jež odpovídá Johanesburgské konvenci , ukáže v praxi stejnou nebo vyšší hmotnostní koncentraci (přibližně až o 20%) než zařízení, které splňuje požadavky respirabilní konvence uvedené uvedené v čl. 5.3 této normy, takže použití zařízení splňujícího požadavky Johanesburgské konvence bude ve shodě s Evropskou směrnicí. Konvence nesmějí být používány v souvislosti s limitními hodnotami definovanými na základě zcela jiných pojmů, jako jsou například limitní hodnoty pro vlákna definované na základě délky a průměru vláken. V této, nomenklaturně nezvyklé normě stojí za pozornost definice některých pojmů, zejména v souvislosti se slovem "konvence". Za závažné pokládáme následující: Čl.2.3 Vdechovatelná frakce: Hmotnostní frakce poletavého prachu, která je vdechnuta nosem a ústy. Poznámka: Vdechovatelná frakce závisí na rychlosti a směru pohybu vzduchu, na frekvenci dýchání a dalších faktorech. Čl.2.4 Vdechovatelná konvence: Specifikace přístrojů k odběru vzorků, pro stanovení vdechovatelné frakce. Čl.2.5 Extrathorakální frakce: Hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají za hrtan. ČL.2.6 Extrathorakální konvence: Specifikace přístrojů k odběru vzorků pro stanovení extrathorakální frakce. Čl.2.7 Thorakální frakce: Hmotnostní frakce vdechovaných částic pronikající za hrtan. Čl.2.8 Thorakální konvence: Specifikace přístrojů k odběru vzorků pro stanovení thorakální frakce. Čl.2.9 Tracheobronchiální frakce: Hmotnostní frakce vdechnutých částic pronikajících za hrtan, ale nepronikajících do dýchacích cest bez řasinkového epitelu. Čl.2.10 Tracheobronchiální konvence: Specifikace přístrojů k odběru vzorků pro stanovení tracheobronchiální frakce. Čl.2.11 Respirabilní frakce: Hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají do dýchacích cest, kde není řasinkový epitel. Čl.2.12 Respirabilní konvence: Specifikace přístrojů k odběru vzorků pro stanovení respirabilní frakce. Norma dále stanoví hlavní zásady konvencí (kap. 3) a také specifikace pro konvence (kap. 5). V této souvislosti je také velmi závažná informativní příloha A, která obsahuje terminologii vdechovatelných a respirabilních frakcí v angličtině. Text příloha zní doslova: "V anglické verzi této normy je používán termín "inhalable" (vdechovatelný) protože toto slovo nejpřirozeněji popisuje frakci, pro níž je používáno. V terminologii panoval v minulosti určitý zmatek. V evropské anglicky psané literatuře byl termín "inhalable" užíván koncem 70. let v tomtéž významu jako v této normě. ISO/TR 7708 a Směrnice 88/642/EHS používaly pro tuto frakci termín "inspirable", takže termíny "inspirable" a "inhalable" jsou ekvivalentní. V USA Agentura pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency - EPA) používala určitou dobu termín "inhalable" pro to, co se nyní nazývá " veškeré thorakální částice" nebo "PM 10". EPA už termín "inhalable" nadále nepoužívá a tak tato norma přejala tento termín v jeho původním významu. Termín "respirable" (respirabilní) byl v angličtině používán pro frakci vnikající do dýchacích cest bez řasinkového epitelu nejméně od roku 1952. ISO/TR 7708 přijala termín "alveolar", částečně k vůli riziku záměny mezi "respirable" a "inspirable". Protože však tato Evropská norma používá termín "inhalable", tento důvod již neplatí a byl přijat rozšířený termín "respirable".

Ekvivalentní termíny jsou:
+-----------------------------------------------+
¦ Němčina ¦ Francouzština ¦ Angličtina ¦
+----------------+---------------+--------------¦
¦ einatembar ¦ inhalable ¦ inhalable ¦
¦ alveolengängig ¦ alvéolaire ¦ respirable ¦
¦ thorakal ¦ thoracique ¦ thoracic" ¦
+-----------------------------------------------+

ČSN EN 481 (83 3621) byla vydána v říjnu 1994.

Označení ČSN EN 481 (833621)
Katalogové číslo 16728
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963167282
Dostupnost skladem (tisk na počkání)