ČSN ISO 9225 (038209) Zrušená norma

Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Měření znečištění

ČSN ISO 9225 Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Měření znečištění
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9225:1992. Uvádí dvě metody měření rychlosti depozice oxidu siřičitého (SO2) (sloučenin síry) a jednu metodu měření rychlosti depozice vzdušné salinity. Norma nezahrnuje měření koncentrace. Koncentrace oxidu siřičitého (SO2) a dalších znečišťujících látek ve vzduchu má být měřena standardními metodami, např. ISO 4221:1980 Kvalita ovzduší. Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého v okolním vzduchu. Thorinová spektrometrická metoda. (Do 1.10.1994 v ČR nezavedena.) Měřicí metody uvedené v této normě se používají pro charakterizaci korozní agresivity zkušební lokality. Údaje o znečištění získané těmito metodami jsou obvykle užívány pro určení stupně korozní agresivity. Kapitola 2 se týká: Stanovení depoziční rychlosti oxidu siřičitého (SO2) na sulfatačních deskách s oxidem olovičitým (PbO2). Podstata zkoušky: Atmosférický oxid siřičitý (SO2) reaguje s oxidem olovičitým za vzniku síranu olovnatého. Exponované desky se odeberou a analýzou sulfátů se stanoví množství zachyceného oxidu siřičitého. Depoziční rychlost oxidu siřičitého se vyjadřuje v miligramech na metr čtvereční a den [mg/(m2.d)]. Oxid olovičitý, použitý v této metodě jako činidlo, může rovněž reagovat s jinými sloučeninami obsahujícími síru, jako např. sirovodík a merkaptany, za vzniku síranů. Obrácená poloha desky má za účel minimalizovat zachycení síry z kyselých srážek nebo aerosolu kyseliny sírové. Kapitola 3 se týká: Stanovení depoziční rychlosti oxidu siřičitého (SO2) na alkalickém povrchu. Podstata stanovení: Oxidy síry (SOx) a další sirné sloučeniny kyselé povahy se kumulují na alkalickém povrchu porézní filtrační desky nasycené roztokem uhličitanu sodného nebo draselného. Po expozici se stanoví sirné sloučeniny přeměněné na sírany. Rychlost depozice oxidu siřičitého se vyjadřuje v miligramech na metr čtvereční a den [mg/(m2.d)]. Konečně kapitola 4 se týká: Stanovení rychlosti depozice chloridů metodou mokré svíce. podstata metody: Vlhký textilní povrch o známé ploše je exponován stanovenou dobu, přičemž je chráněn proti dešti. Množství usazených chloridů se stanoví chemickou analýzou. Z výsledků této analýzy se vypočte depoziční rychlost chloridů vyjádřená v miligramech na metr čtvereční a den [mg/(m2.d)]. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN ISO 9225 (03 8209) byla vydána v září 1994. Nahradila kapitoly 1, 2 a 5 ČSN 03 8211 z 25.4.1987. Dále nahrazuje 2.2 a informační přílohu 2 ČSN 03 8214 z 20.7.1990.

Označení ČSN ISO 9225 (038209)
Katalogové číslo 16662
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963166629
Norma byla zrušena k 1. 10. 2012
a nahrazena ČSN EN ISO 9225 (038209)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)