ČSN EN 292-2 (833001) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. Část 2: Technické zásady a specifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 292-2:1991. Norma byla vytvořena, aby pomohla konstruktérům, výrobcům a dalším zainteresovaným osobám interpretovat základní bezpečnostní požadavky za účelem dosažení konformity s evropskou legislativou, týkající se bezpečnosti strojů. Tato norma je první z programu norem vytvářených CEN/CENELEC, které k tomu byly zmocněny Komisí Evropských společenství (CEC) a Evropským sdružením volného obchodu (EFTA). Normy mají následující hierarchii: Normy typu A (základní bezpečnostní normy), poskytují základní pojmy a zásady pro projektování a konstrukci a obecná hlediska, která mohou být aplikován na všechny stroje. Normy typu B (skupina bezpečnostních norem), zabývající se jedním bezpečnostním aspektem (normy typu B1) nebo jedním typem bezpečnostního zařízení (normy typu B2), které může být použito pro větší počet strojů. Normy typu C (bezpečnostní normy pro stroje), určující detailní bezpečnostní požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů. EN 292 se skládá ze dvou částí: Část 1 Bezpečnost strojních zařízení. - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. - Základní terminologie, metodologie; a Část 2 Bezpečnost strojních zařízení. - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. - Technické zásady a specifikace. Celkovým cílem normy ČSN EN 292 je vybavit výrobce, konstruktéry apod. strategií nebo systémem, nezbytným k dosažení konformity s evropskou legislativou nejpragmatičtějším způsobem. Základním prvkem tohoto procesu je porozumění právnímu systému, který tvoří základ a který je vyjádřen v základních bezpečnostních požadavcích Směrnic pro strojní zařízení a v ekvivalentních dohodách EFTA. Proto bylo rozhodnuto přetisknout přílohu I Směrnice 89/392/EHS jako přílohu normy ČSN EN 292-2. Předmět normy: Tato evropská norma definuje technické zásady a specifikace, které při návrhu stroje pomohou konstruktérům a výrobcům dosáhnout bezpečnosti stroje pro profesionální i amatérské účely. Je jí možno také použít pro jiné technické výrobky, u kterých se vyskytují podobné rizikové faktory. Části 1 a 2 ČSN EN 292 se mají používat společně při posuzování řešení specifického problému. Mohou být užity nezávisle na jiných dokumentech nebo jako základ pro přípravu dalších norem typu A nebo B a C. ČSN EN 292-2 ve spojení s částí 1 má také napomáhat při předběžném hodnocení strojů pokud jde o jejich bezpečnost tam, kde není k dispozici odpovídající norma typu C. Doporučuje se aby tato norma byla zařazena do školících kurzů a příruček pro konstruktéry, aby se seznámili s technickými zásadami a specifikacemi atp. Z velmi rozsáhlé normy (cca 65 stran) recenzujeme zejména z kap. 3 Projektové omezení rizika. Za pozornost stojí čl.3.6 "Dodržování ergonomických zásad". Dodržování ergonomických zásad při projektování stroje přispívá ke zvýšení bezpečnosti snížením stresu a fyzického zatížení obsluhy a tím ke zlepšení provedení a spolehlivosti operace a současně i ke snížení pravděpodobnosti chyb ve všech etapách používání stroje. Aby se odstranily překážky, námaha, fyzické a psychické poškození, musí být vzaty v úvahu rozměry těla, které se pravděpodobně vyskytují v evropských zemích, síly a polohy těla, rozsahy pohybů a frekvence cyklických činností. Všechny prvky rozhraní obsluha-stroj, jako jsou ovládače, signalizační prvky, prvky pro zobrazení dat, musí být projektovány tak, aby byla umožněna jasná a jednoznačná interakce mezi obsluhou a strojem. Dále zaznamenáváme Kap. 4 Bezpečnostní ochrana. Kap. 5 Bezpečnostní sdělení, a Kap. 6 Dodatečná opatření. Ve všech těchto kapitolách je značné množství zcela konkrétních opatření na ochranu zdraví, resp. bezpečnost práce. ČSN EN 292-2 (83 3001) byla vydána v listopadu 1994. Nahradila ČSN 83 2000 z 31.8.1989 a ČSN 83 2002 z 29.12.1980.

Označení ČSN EN 292-2 (833001)
Katalogové číslo 16411
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 11. 1994
Datum účinnosti 1. 12. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran
EAN kód 8590963164113
Norma byla zrušena k 1. 12. 2000
a nahrazena ČSN EN 292-2 +A1 (833001)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)