ČSN 75 6415 (756415) Zrušená norma

Plynové hospodářství čistíren odpadních vod

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Čl.5.1.3, 6.1 a 6.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, na základě jeho požadavku. Čl.10.1 až 10.6, 14.1 až 14.5 této normy jsou podle téhož zákona závazné v rozsahu působnosti Ministerstva vnitra ČR - Hlavní správy Sboru požární ochrany, na základě jeho požadavku. Norma stanovuje zásady pro navrhování, výstavbu, zkoušení a provoz plynového hospodářství všech druhů čistíren odpadních vod. Za pozornost stojí definice v čl.2.2: Bioplyn (kalový plyn): Směs plynů vznikajících při zpracování organické hmoty kalu anaerobní stabilizací (vyhníváním). Složení bioplynu (převážně methan a oxid uhličitý) kolísá podle složení organických látek, ze kterých vzniká, a podle podmínek anaerobní stabilizace kalu. Podle ČSN 38 5502 se bioplyn považuje za topný plyn. V kap. 3: Všeobecně se stanoví, že součástí plynového hospodářství čistíren jsou zpravidla tyto objekty a zařízení: uzavřené vyhnívající nádrže s jímáním bioplynu, anaerobní reaktory; plynojemy a jejich příslušenství (např. manipulační komory nebo strojovny); kompresorové stanice pro nebezpečné plyny podle ČSN 10 5190; zařízení pro čištění (např. odsiřování) popř. jinou úpravu bioplynu; tlakové nádoby stabilní podle ČSN 69 0010; plynové kotelny podle ČSN 07 0703; zařízení na promíchávání kalu bioplynem; zařízení na využití přebytečného bioplynu (např. energetické využití, zařízení na úpravu, stlačování a uskladnění bioplynu pro pohon motorových vozidel; zařízení na spalování zbytkového bioplynu; ostatní prostory a objekty, ve kterých je rozvod bioplynu s ovládacím a zabezpečovacím zařízením, měřícím zařízení nebo průmyslové plynové spotřebiče; zařízení na vypouštění zbytkového bioplynu; veškerý rozvod bioplynu mezi jednotlivými částmi nebo objekty plynového hospodářství. Normalizovány jsou zejména požadavky na jímání plynu, plynojemy, potrubí, využití bioplynu v čistírnách odpadních vod, na zneškodňování zbytkového bioplynu apod. Zvláštní kapitola (kap. 10) je věnována stanovení bezpečnostního okruhu, a to prakticky jen z hlediska nebezpečí výbuchu resp. požáru. Na ni navazuje poslední kap. 14. "Stupeň nebezpečí výbuchu a požární bezpečnost". ČSN 75 6415 byla vydána v červnu 1994. Nahradila ON 75 6415 z 1.11.1989.

Označení ČSN 75 6415 (756415)
Katalogové číslo 16235
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963162355
Norma byla zrušena k 1. 11. 2001
a nahrazena ČSN 75 6415 (756415)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 64 15
  • ČSN 756415
  • ČSN 75 64 15 : 1994
  • ČSN 756415:1994
  • ČSN 75 6415:1994