ICS 13.060.01 - Kvalita vod obecně

ČSN 75 0000 (750000) - duben 2009 aktuální vydání

Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 75 0150 (750150) - květen 2008 aktuální vydání

Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.13t

472 Kč

ČSN ISO 6107-1 (750175) - červenec 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 1

340 Kč

ČSN ISO 6107-2 (750175) - duben 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 2

440 Kč

ČSN ISO 6107-5 (750175) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 5

230 Kč

ČSN ISO 6107-6 (750175) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 6

350 Kč

ČSN ISO 6107-7 (750175) - duben 2011 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 7

230 Kč

ČSN ISO 6107-9 (750175) - únor 1999

Jakost vod - Slovník - Část 9: Abecední seznam a věcný rejstřík

440 Kč

ČSN ISO 20670 (750180) - červen 2020

Opětovné využití vody - Slovník

340 Kč

ČSN EN 805 (755011) - srpen 2001

Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.11t, Oprava 1 7.12t, Z2 8.18t

727 Kč

ČSN 75 5355 (755355) - únor 2011

Vodojemy

230 Kč

ČSN EN 1508 (755356) - leden 2000

Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody

340 Kč

ČSN P ISO/TS 13530 (757010) - únor 2010

Jakost vod - Návod na řízení kvality chemického a fyzikálně-chemického rozboru vod

440 Kč

ČSN ISO 8466-2 (757031) - leden 2003 aktuální vydání

Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik - Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého stupně

230 Kč

ČSN 75 7171 (757171) - leden 2014 aktuální vydání

Kvalita vod - Složení vody pro průmyslové chladicí okruhy

190 Kč

ČSN 75 7221 (757221) - listopad 2017 aktuální vydání

Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchových vod

230 Kč

ČSN EN ISO 15839 (757305) - květen 2007

Jakost vod - On-line senzorové analyzátory - Specifikace a zkoušení funkční způsobilosti

350 Kč

ČSN 75 7342 (757342) - červenec 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení teploty

230 Kč

ČSN 75 7346 (757346) - červen 2002 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.06t

210 Kč

ČSN 75 7358 (757358) - květen 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Výpočet celkové mineralizace

125 Kč

ČSN 75 7360 (757360) - červen 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení absorbance - Přímé měření absorpce ultrafialového záření vlnové délky 254 nm

190 Kč

ČSN 75 7372 (757372) - květen 2001

Jakost vod - Stanovení zásadové (neutralizační) kapacity (ZNK)

190 Kč

ČSN 75 7373 (757373) - květen 2001

Jakost vod - Výpočet forem výskytu oxidu uhličitého

125 Kč

ČSN EN ISO 10304-3 (757391) - listopad 1998

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 3: Stanovení chromanů, jodidů, siřičitanů, thiokyanatanů a thiosíranů

340 Kč

ČSN 75 7400 (757400) - červenec 1998

Jakost vod - Stanovení stříbra metodami atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 13395 (757456) - prosinec 1997 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

340 Kč

ČSN 75 7506 (757506) - červen 2002 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.05t

262 Kč

ČSN EN 1484 (757515) - červenec 1998

Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

230 Kč

ČSN EN 1899-2 (757517) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) - Část 2: Metoda pro neředěné vzorky

230 Kč

ČSN ISO 7875-2 (757535) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení povrchově aktivních látek (PAL) Dragendorfovým činidlem

190 Kč

ČSN EN ISO 10301 (757551) - srpen 1998

Jakost vod - Stanovení vysoce těkavých halogenových uhlovodíků - Metody plynové chromatografie

440 Kč

ČSN 75 7554 (757554) - srpen 1998 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) - Metoda HPLC s fluorescenčním, a metoda GC s hmotnostním detektorem

230 Kč

ČSN ISO 11423-1 (757559) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 1: Metoda head-space a plynové chromatografie

230 Kč

ČSN ISO 11423-2 (757559) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 2: Metoda extrakce a plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN ISO 11369 (757577) - listopad 1998

Jakost vod - Stanovení vybraných herbicidů - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí po extrakci do tuhé fáze (SPE)

340 Kč

ČSN EN ISO 6468 (757580) - červenec 1998

Jakost vod - Stanovení některých organochlorových insekticidů, polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů - Metoda plynové chromatografie po extrakci kapalina-kapalina

350 Kč

ČSN 75 7611 (757611) - leden 2021 nové vydání

Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa

230 Kč

ČSN 75 7614 (757614) - srpen 1998 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení uranu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.05t

157 Kč

ČSN 75 7622 (757622) - únor 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení radia 226

230 Kč

ČSN 75 7624 (757624) - únor 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení radonu 222

230 Kč

ČSN 75 7713 (757713) - listopad 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu

350 Kč

ČSN 75 7714 (757714) - červenec 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu

230 Kč

ČSN 75 7715 (757715) - červen 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů

190 Kč

ČSN ISO 14442 (757743) - duben 2008

Jakost vod - Návod na provedení zkoušek inhibice růstu řas s málo rozpustnými materiály, těkavými sloučeninami, kovy a odpadní vodou

230 Kč

ČSN EN ISO 7346-1 (757761) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 1: Statická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 7346-2 (757761) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 2: Obnovovací metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 7346-3 (757761) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 3: Průtočná metoda

230 Kč

ČSN ISO 10708 (757779) - únor 1999

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda dvoufázového stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách)

230 Kč

ČSN EN ISO 6222 (757821) - březen 2000

Jakost vod - Stanovení kultivovatelných mikroorganismů - Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média

125 Kč

ČSN ISO 20468-1 (759020) - září 2020

Směrnice pro hodnocení účinnosti technologií čištění pro systémy k opětovnému využití vody - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN ISO 20761 (759021) - duben 2020

Opětovné využití vody v městských oblastech - Směrnice pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody - Hodnocené ukazatele a metody

340 Kč

ČSN ISO 20426 (759022) - září 2020

Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům

340 Kč

ČSN ISO 46001 (759050) - květen 2021

Systémy managementu efektivního hospodaření s vodou - Požadavky s návodem k používání

550 Kč