ČSN EN ISO 10472-1 (819005) Zrušená norma

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 1: Společné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10472-1:1997. Evropská norma EN ISO 10472-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 10472-1:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. (ČSN) EN ISO 10472 sestává z těchto samostatných částí: Část 1: Společné požadavky, Část 2: Prací stroje a prací stroje s odstředivkami, Část 3: Kontinuální prací linky včetně jednotlivých strojů, Část 4: Sušiče, Část 5: Žehliče rovného prádla, vkládací a skládací zařízení, Část 6: Žehlicí a fixační lisy. Jednotlivé části (ČSN EN) ISO 10472 identifikují všechna významná rizika spojená se strojními zařízeními prádelen, která jsou konstruována pro používání v průmyslových prádelnách včetně prádelen hotelů, nemocnic, domů s pečovatelskou péčí, věznic a podobných provozoven i strojů konstruovaných pro používání k samoobslužnému provozu, s minimálním výkonem stanoveným v samostatných částech (ČSN EN) ISO 10472. Norma platí také pro oděvní žehlicí lisy používané v chemických čistírnách. Jednotlivé části (ČSN EN) ISO 10472 doplňují základní požadavky uvedené v ISO/TR 12100-1 (přejímá EN 292-1:1991 v ČR zavedena jako ČSN EN 292-1) a ISO/TR 12100-2 (přejímá EN 292-2:1991 v ČR zavedena jako ČSN EN 292-2). Normy poskytují návod konstruktérovi pro stanovení rizikovosti spojené s riziky (rizikovými faktory) (viz EN 1050 - v ČR zavedena jako ČSN EN 1050) a pro volbu opatření k dosažení požadované bezpečnostní úrovně. "Používání strojního zařízení" zahrnuje jak předpokládané použití tak i předvídatelné nesprávné použití. Jednotlivé části (ČSN EN) ISO 10472 neuvádějí specifická technická doporučení pro: - jiné fáze životnosti stroje než je používání, - hluk, - lasery, - provozní údržbu a odstraňování provozních závad, - ergonomii, - výbuchy, - odpojení zdrojů energie, - tlakové nádoby, - horké povrchy potřebné k provozním účelům [ale viz (ČSN) ISO 10472-6 (povrch horní desky žehlicích lisů)]. Návod obsažený v jednotlivých částech (ČSN EN) ISO 10472 je založen na předpokladu, že konstruktér uvážil celkovou analýzu rizikovosti stroje. Je proto třeba provést identifikaci rizikovosti a splnit u stroje důležité požadavky stanovené v jednotlivých částech (ČSN EN) ISO 10472.
Poznámka recenzenta: V kapitole 4 a 5 jsou opět v některých případech směšovány pojmy "nebezpečí" a "riziko", kterého je v této normě používáno jak pro nebezpečí, tak pro skutečné riziko. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Významná rizika spojená s většinou strojních zařízení průmyslových prádelen, kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření pro rizika identifikovaná v kapitole 4, kapitolu 6 - Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření a kapitolu 7 - Informace pro používání stroje. Norma dále uvádí normativní Přílohu A, informativní Přílohu B, C, normativní Přílohu ZA a informativní Přílohu ZB. V této Příloze ZB je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků požadavků směrnic EU: Směrnice pro strojní zařízení 89/392/EHS, doplněná Směrnicemi 91/ 368/EHS a 93/44/EHS, Směrnice na elektrická zařízení nízkého napětí 73/23/EHS. Shoda s touto normou je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušných směrnic a přidružených předpisů ESVO (EFTA). Upozornění: Na výrobky, které jsou předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN ISO 10472-1 (81 9005) byla vydána v listopadu 1998. Touto normou se nahrazuje ČSN 81 9001 z 11.4.1988 a ČSN 81 9004 z 11.2.1983 (obě zrušené normy jiní čísla) a spolu s ČSN EN ISO 10472-2, ČSN EN ISO 10472-3, ČSN EN ISO 10472-4, ČSN EN ISO 10472-5 a ČSN EN ISO 10472-6 (81 9005) se nahrazuje ČSN 81 9230 z 20.11.1984, ČSN 81 9305 z 29.3.1991, ČSN 81 9306 z 14.3.1988 , ČSN 81 9401 z 23.9.1988 a ČSN 81 9402 z 23.9.1988.

Označení ČSN EN ISO 10472-1 (819005)
Katalogové číslo 54193
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1998
Datum účinnosti 1. 12. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963541938
Norma byla zrušena k 1. 6. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 10472-1 (819005)
Tato norma nahradila ČSN 81 9001 (819001) z ledna 1989
ČSN 81 9230 (819230) z června 1985
ČSN 81 9305 (819305) z ledna 1992
ČSN 81 9306 (819306) z prosince 1988
ČSN 81 9401 (819401) z prosince 1989
ČSN 81 9402 (819402) z prosince 1989
ČSN 81 9004 (819004) z prosince 1983
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10472-2 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 2: Prací stroje a prací stroje s odstřeďováním

ČSN EN ISO 10472-3 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 3: Kontinuální prací linky včetně jednotlivých strojů

ČSN EN ISO 10472-4 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 4: Sušiče

ČSN EN ISO 10472-5 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 5: Žehliče rovného prádla, vkládací a skládací zařízení

ČSN EN ISO 10472-6 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 6: Žehlicí a fixační lisy