ČSN P 73 0847 (730847)

Požární bezpečnost staveb - Fotovoltaické (PV) systémy

ČSN P 73 0847 Požární bezpečnost staveb - Fotovoltaické (PV) systémy
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato předběžná česká technická norma je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci, odbor standardizace.
Tato norma stanovuje požadavky na fotovoltaické (PV) systémy (při jejich instalaci a výstavbě) z pohledu požární bezpečnosti staveb, a to v návaznosti na normy pro navrhování požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx (pro změny staveb v souladu s ČSN 73 0834), které platí i pro instalace PV systémů, a to bez ohledu na celkové instalované výkony PV systémů.
Tato norma stanovuje požadavky požární bezpečnosti pro navrhování nových staveb a změn stávajících staveb při instalacích a výstavbě PV systémů a pro pozemní instalace PV systémů.
Jedná se o instalace, které slouží k výrobě nebo získání elektrické energie.
V této normě jsou zejména stanoveny požadavky na:
a) materiálové provedení modulu a panelu
b) materiály a konstrukce použité pro ukotvení PV modulů
c) materiály a konstrukce stavby v místech instalace PV modulů
d) kabely, kabelové trasy a kabelové žlaby
e) měniče (střídače) s ohledem na jejich umístění a zajištění tohoto místa
f) protipožární zásah (přístupy, komunikace, uličky vypínání elektrické energie)
g) značení prostorů s PV systémy a značení jejich kabelových tras
Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu PV systémů jsou uvedeny v normách řady ČSN EN IEC 62446.
Tato norma stanovuje mimo jiné i podmínky požární bezpečnosti v případě nesplnění požadavků § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona (např. překročení výkonnostní hranice 50 kWp) nebo při nesplnění podmínek pro bezpečnou instalaci podle Vyhlášky č. 114/2023 Sb.
Pro instalace malého rozsahu (viz 3.7) se norma použije pouze v rozsahu přílohy A.
V případě, že je instalován PV systém v rámci novostavby, platí věcně příslušné normy požární bezpečnosti staveb s upřesněním podle této normy.
V případě, že je instalován PV systém v rámci stávajícího objektu, pak je nutné vyhodnotit pouze požadavky této normy včetně dopadu dodatečné instalace do stávajícího systému zabezpečení požární bezpečnosti stavebního objektu.
Pro kabelové trasy použité při instalacích PV systémů platí také ČSN 73 0848.
Při projektování změn staveb, u nichž se vyskytují instalace PV systémů, platí tato norma souběžně s ČSN 73 0834 v rozsahu PV systémů. Navrženou změnou nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. Pokud je předmětem změny pouze instalace PV systémů, mohou se takové změny považovat za změny staveb skupiny I v případě, že jsou splněny požadavky této normy. Jsou-li dodrženy požadavky této normy, není snížena požární bezpečnost objektu.
Ustanovení této normy se nevztahuje na PV systémy, pokud se jedná o:
a) změny a rekonstrukce PV systémů stávajících instalací, pokud se nezvýší jejich plocha o více než 5 m2 nebo u aplikací s plochou nad 100 m2 o více než 5 % původní plochy modulů, nejsou ovlivněny stávající únikové cesty a současně je zajištěna instalace dotěsnění v místě nových prostupů kabelové trasy do objektu a jsou dodrženy původní požadavky požární bezpečnosti doložené požárně bezpečnostním řešením původní instalace (v případě, že v požárně bezpečnostním řešení nejsou stanoveny požadavky z hlediska umístění PV modulů, musí být dodrženy minimální šířky uliček dle stávající instalace);
b) moduly instalované v dopravních prostředcích (jako jsou např. motorová vozidla, lodě, letadla, plovoucí pontony apod;
c) PV systémy s moduly instalované v celkové ploše do 10 m2 na jednom stavebním objektu, bez ohledu na jeho členění a konstrukci nebo instalované na volném prostranství nebo moduly, které jsou součástí jiných zařízení (jako jsou např. dopravní značky, parkovací automaty apod.);
d) moduly, které jsou určeny pro účely vědy a výzkumu, pokud jsou instalovány na pracovištích určených výhradně pro účely vědy a výzkumu. Pokud jsou instalovány mimo pracoviště výhradně určené pro účely vědy a výzkumu, uplatňují se požadavky této normy v plném rozsahu. Při výzkumu se požadavky požární bezpečnosti zohledňují v přiměřeném rozsahu a jsou realizovány osobami s odbornou způsobilostí v požární ochraně a odpovídajícími teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi.
Při změnách stávajících PV instalací (při opětovném použití tohoto článku) se změny vyhodnocují vždy vůči stavu před prvním použitím této normy (tohoto článku).

Označení ČSN P 73 0847 (730847)
Katalogové číslo 519348
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2024
Datum účinnosti 1. 6. 2024
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135193486
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo