ČSN EN 872 (757349) Zrušená norma

Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 872:1996. Evropská norma EN 872:1996 má status české technické normy. Tato norma určuje metodu pro stanovení nerozpuštěných látek v surových vodách, odpadních vodách a odtocích z biologických čistíren filtrací přes filtry ze skleněných vláken. Metoda je použitelná pro stanovení nerozpuštěných látek v koncentracích větších než 2 mg.l-1. Horní mez stanovitelnosti není stanovena. Vzorky nejsou vždy stabilní a koncentrace nerozpuštěných látek se může měnit během dopravy vzorku ke zpracování a během skladování. Dále závisí na hodnotě pH a dalších okolnostech. Výsledky získané u nestabilních vzorků by měly být interpretovány s opatrností. Stanovení ruší tuky, oleje a další s vodou nemísitelné organické kapalné látky (příloha A). Vzorky obsahující více než 1 000 mg.l-1 rozpuštěných látek mohou vyžadovat zvláštní úpravu (8.6). Princip metody a postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma tedy obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 6 - Chemikálie, kapitolu 7 - Odběr a úprava vzorků, kapitolu 8 - Postup zkoušky, kapitolu 9 - Kontrolní zkouška, kapitolu 10 - Výpočet, vyjadřování výsledků a protokol o zkoušce, kapitolu 11 - Shodnost a informativní Přílohu A a NA. ČSN EN 872 (75 7349) byla vydána v červenci 1998. Touto normou se spolu s ČSN 75 7346 nahrazuje část 9 ČSN 83 0530 z 16.6.1978 a část 3 ČSN 83 0540 z 6.12.1982.

Označení ČSN EN 872 (757349)
Katalogové číslo 51728
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1998
Datum účinnosti 1. 8. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963517285
Norma byla zrušena k 1. 10. 2005
a nahrazena ČSN EN 872 (757349)
Tato norma nahradila ČSN 83 0540-3 (830540) z června 1984
ČSN 83 0530-9 (830530) z prosince 1979
Dostupnost skladem (tisk na počkání)