ČSN 75 7111 (757111) Zrušená norma

Jakost vod. Pitná voda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro posuzování jakosti vody určené k zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro další účely užití, které jakost vody ve smyslu této normy vyžadují. Obsahuje názvosloví, které je zčásti shodné s ČSN 75 0130 Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod. (Schválena: 1.11. 1990, účinnost: 1.11.1992.) Jde např. o tyto definice: Mezná hodnota /látek ve vodě/ (MH): Hodnota ukazatele jakosti pitné vody, většinou horní hranice rozmezí přípustných hodnot, jejímž překročením ztrácí voda vyhovující jakost v ukazateli, jehož hodnota byla překročena. Překročení MH posoudí a případně povolí orgán hygienické služby. Mezná hodnota přijatelného rizika (MHPR): Hodnota ukazatele jakosti pitné vody, zpravidla pozdních toxických účinků /karcinogen, mutagen/, odvozená na principu bezprahového působení, která vyvolá u populace 105 průměrných spotřebitelů při celoživotní konzumaci jeden případ úmrtí navíc. Překročení MHPR mimo podmínky stanovené příslušným orgánem, vylučuje užití vody jako pitné. Nejvyšší mezná hodnota /látek ve vodě/ (NMH): Hodnota ukazatele jakosti vody, jejíž překročení mimo podmínky stanovené orgánem hygienické služby vylučuje užití vody jako pitné. V ČSN 75 7111 jsou stanoveny ukazatelé jakosti pitné vody, a to v tab. 1 "Obecné ukazatele jakosti pitné vody" (celkem 55 ukazatelů) a v tab. 2 "Výběr ukazatelů speciálního rozboru" (celkem 29 ukazatelů). Jsou většinou stanoveny nejen hodnoty MH, NMH, resp. MHPR, ale i indikační a doporučené hodnoty. (tak např. u dusičnanů, na něž jsou citlivější kojenci, je MH 50 mg.l-1 ale i doporučená hodnota < 15 mg.l-1. Za pozornost stojí i příloha, které obsahuje (opakuje) definice, obsažené v jiných normách. Není ovšem citována později vydaná ČSN 75 0130. ČSN 75 7111 byla schválena 5.1.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 83 0611 z 27.3.1974.
"Změnou a)-3/1991" se s účinností od 1.5.1991 provádějí v normě dvě drobné úpravy textu v tab. 1 a 2, které mají spíše charakter opravy tiskových chyb.

Označení ČSN 75 7111 (757111)
Katalogové číslo 31263
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963312637
Norma byla zrušena k 1. 11. 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 71 11
  • ČSN 757111
  • ČSN 75 71 11 : 1990
  • ČSN 757111:1990
  • ČSN 75 7111:1990