ČSN 66 8519 (668519) Zrušená norma

Kaučukové lepidlá. Spoločné ustanovenia

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, dodávání, skladování a používaní kaučukových lepidel, případně lepidel na bázi jiných polymerů, jak se na ni předmětové normy odvolávají. Kaučuková lepidla jsou kapalné roztoky kaučuků v organických rozpouštědlech, určené na spojení různých materiálů lepením. Lepidla obsahují obvykle i další rozpustné i nerozpustné složky (pryskyřice, plnidla, síťovací činidla a pod.) Norma se svou strukturou blíží předmětovým technickým normám pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl. 2) je uvedeno, že: "lepidla, pokud to není uvedeno jinak, jsou hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti. Při styku s pokožkou ji odmašťují a jejich páry mají narkotické účinky. Při výrobě, manipulaci a používání lepidel je nevyhnutelné dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci uvedené v příloze této normy." V části zkoušení (čl. 7) není - bohužel - odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, která by měla být dodržována při provádění normalizovaných zkoušek (analýz). Tato norma není citována ani v Dodatku. V části balení a označování je v čl. 12 požadováno varovné poučení, a jsou uvedeny tři příklady takového nápisu: (např. "Nebezpečné výpary! Nebezpečí při styku s pokožkou a očima! Směs výparů se vzduchem výbušná!") Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující akutní účinek resp. akutní (požární) nebezpečí především rozpouštědel a uvádějící technická i organizační preventivní opatření při práci. Jsou též zopakovány v době schválení normy platné NPK-P pro aceton (800 a 4000 mg.m-3), benzín (500 a 2500 mg.m-3), ethylacetát (400 a 2000 mg.m-3) methylenchlorid (500 a 2500 mg.m-3), toluen (200 a 1000 mg.m-3) a trichlorethylen (250 a 1250 mg.m-3). Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání a při náhodném požití. Za pozornost stojí v příloze uvedený kompletní soubor hygienických předpisů, které platily v době schválení normy. ČSN 66 8519 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992.

Označení ČSN 66 8519 (668519)
Katalogové číslo 30386
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963303864
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 66 85 19
  • ČSN 668519
  • ČSN 66 85 19 : 1991
  • ČSN 668519:1991
  • ČSN 66 8519:1991