ČSN 66 8001 (668001) Zrušená norma

Názvosloví výbušin

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma určuje názvy z oboru výbušin užívané v průmyslu, v obchodním styku, v literatuře, v učebnicích apod. Neurčuje názvosloví předmětů a výrobků obsahujících výbušiny a názvosloví techniky trhacích prací. Pro základní pojmy z oboru výbušin jsou stanoveny normalizované názvy, popřípadě zkrácené názvy nebo písemná označení nebo synonymní názvy. Zkrácené názvy nebo písemná označení jsou uvedeny v závorce za plným normalizovaným názvem, synonymní názvy jsou uvedeny po středníku. Synonymní názvy, jejichž používání je z důvodu požadované jednoznačnosti nevhodné, jsou uvedeny v příloze. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 245 hesel. Cizojazyčné ekvivalentní názvy (v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině) nejsou uvedeny ani pro informaci. Konkrétně jsou definována následující hesla: Pyrotechnická slož: Mechanická směs hořlavin, oxidovadel, pojidel, popř. dalších látek, jejichž výbuchová přeměna probíhá ve formě výbuchového hoření, používaná k dosažení požadovaného pyrotechnického účinku: světelného, tepelného, dýmového, zvukového. Pyrotechnické slože, které neuvolňují plynné zplodiny, nejsou výbušinami ve smyslu definice. Střelivina: Výbušina, jejímž charakteristickým způsobem výbuchové přeměny je výbuchové hoření. Energie plynných zplodin se využívá k udělení pohybu střele nebo raketě. Trhavina: Výbušina, jejímž charakteristickým způsobem výbuchové přeměny je detonace. Využívá se rozrušíjících účinků tlakových vln vzniklých v prostředí obklopujícím trhavinu. Třaskavina: Výbušina, vyznačující se rychlým přechodem od roznětu k detonaci. Třaskavin se využívá k počinu jiných výbušin. Výbušina: Chemická látka nebo směs látek v tuhém nebo kapalném stavu, schopná vlivem roznětu rychlé a samočinně probíhající chemické přeměny s uvolněním velkého množství tepla a plynných zplodin výbuchu. Dělí se na střeliviny (viz toto), trhaviny (viz toto), třaskaviny (viz toto) a pyrotechnické slože (viz toto). ČSN 66 8001 byla schválena 14.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.3.1992. Nahradila ČSN 66 8001 část 1 z 26.2.1964.

Označení ČSN 66 8001 (668001)
Katalogové číslo 30352
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 3. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A5
EAN kód 8590963303529
Norma byla zrušena k 1. 2. 2004
a nahrazena ČSN EN 13857-1 (668005)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 66 80 01
  • ČSN 668001
  • ČSN 66 80 01 : 1991
  • ČSN 668001:1991
  • ČSN 66 8001:1991