ČSN 64 1201 (641201) Zrušená norma

Plasty. Nenasycené polyesterové pryskyřice. Základní ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení, vzorkování, balení, dopravu, skladování a používání nenasycených polyesterových pryskyřic. Nenasycené polyesterové pryskyřice jsou makromolekulární látky připravené esterifikací vícesytných alkoholů a směsí nasycených a nenasycených dikarboxylových kyselin rozpuštěné v monomerech schopných polymerace. Tyto pryskyřice jsou určeny k výrobě nátěrových hmot, k zalévání, k výrobě knoflíků a bižuterie, lisovacích hmot, tmelů, podlahovin apod. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl. 5) je uvedeno, že pro výrobu předmětů běžného užívání a výrobků, které přicházejí do styku s poživatinami a s vodou je dovoleno používat pouze ty polyesterové pryskyřice, které byly pro tento účel povoleny hlavním hygienikem. V tomtéž článku je dále upozornění, že ty z polyesterových opryskyřic, které obsahují volný etylenglykol nesmějí být vůbec používány pro předměty, přicházející do styku s poživatinami a s pitnou vodou. Totéž omezení platí i pro výrobu hraček. Konečně je v tomtéž článku odkaz na podrobnější ustanovení o ochraně zdraví v příloze. V části zkoušení (čl. 7) je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. V části balení a označování je v čl. 32 požadavek označovat polyesterové pryskyřice jednak jako hořlavé kapaliny II. třídy nebezpečnosti, jednak výstražným poučením: "Nebezpečné výpary!" Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující účinek polyesterových pryskyřic a uvádějící technická i organizační preventivní opatření při práci, a to jak pro práci s pryskyřicemi, tak rozpouštědy, která mohou obsahovat. Zvláť je upozorněno na styren jehož čichový prah je údajně 0,40 mg.m-3. Dále jsou též zopakovány v době schválení normy platné NPK-P pro styren (200 a 1000 mg.m-3) a pro inertní prach (10 mg. m-3). Obdobné údaje jsou uvedeny i pro iniciátory a urychlovače, kde jsou též zopakovány NPK-P pro toluen (200 a 1000 mg.m-3) a uvedena orientační NPK-P pro dimethylanilin hodnotou 0,2 mg.m-3. Dále jsou popsány podrobné pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání a při náhodném požití. Za pozornost stojí i požárnětechnické charakteristiky, uvedené na konci této přílohy jak pro pryskyřice (teplota vzplanutí 28 °C až 40 °C a meze výbušnosti 1,08 až 5,20 %), tak pro iniciátory (teplota vzplanutí 2 °C až 63 °C) a urychlovače (teplota vzplanutí 10 °C až 25 °C). ČSN 64 1201 byla schválena 29.6.1990 a nabyla účinnosti od 1.4.1991.

Označení ČSN 64 1201 (641201)
Katalogové číslo 29836
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 4. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963298368
Norma byla zrušena k 1. 6. 2002
a nahrazena ČSN EN ISO 3672-2 (641201)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 12 01
  • ČSN 641201
  • ČSN 64 12 01 : 1991
  • ČSN 641201:1991
  • ČSN 64 1201:1991