ČSN IEC 761-6 (356584) Zrušená norma

Zařízení pro kontinuální monitorování aktivity v plynných výpustích. Část 6: Zvláštní požadavky na monitory transuranových aerosolů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 761-6:1983. Norma platí pro zařízení pro kontinuální nebo sekvenční měření transuranových aerosolů emitujících záření alfa v plynných výpustích uvolňovaných do prostředí. Zařízení podle této normy splňují tyto funkce: měření koncentrace záření alfa ve vzduchu emitovaného částicemi obsaženými v plynných výpustích ve formě transuranových aerosolů a dále sepnutí výstražného signálu při překročení buď předem stanovené koncentrace nebo předem stanovené aktivity transuranových nuklidů. Toto zařízení je určeno pro měření v širokém rozsahu aktivity, odpovídající aerosolům transuranů, které emitují záření alfa, včetně velmi nízkých aktivit ve srovnání s úrovní aktivita záření alfa současně přítomného v pozadí Toto přírodní pozadí představují dceřinné produkty radonu (222Rn) a thoronu (220Rn). Protože se vyžaduje odlišení aktivity dané částicemi transuranů od aktivity pozadí, může být takové měření obtížné. Tato norma se zabývá významnými složitostmi těchto měření, zvláště malých množství transuranů, potřebami pro speciální postupy a kompenzací rušivých vlivů přírodního pozadí záření alfa. Předmětem normy je stanovení specifických normalizovaných požadavků, zahrnujících technické vlastnosti a všeobecné zkušební podmínky. Norma uvádí příklady použitelných metod pro monitorování transuranových aerosolů v plynných výpustích. Všeobecné požadavky, technické vlastnosti, zkušební postupy, radiometrické charakteristiky, elektrické, mechanické, bezpečnostní požadavky a vlastnosti prostředí jsou uvedeny v ČSN IEC 761-1 (35 6584-1). Norma je rozdělena do čtyř kapitol: I. Všeobecně. II. Návrh monitoru výpustí aerosolů. III. Zkušební postupy a IV. Dokumentace. Podrobnosti zejména k zkušebním podmínkám jsou tabelárně zpracovány na konci textu normy. Literatura je v Příloze. Obecná terminologie týkající se detekce a měření ionizujícího záření a přístrojů jaderné techniky je uvedena v IEC 50 (kapitola 381 a 392 částečně zavedeny v ČSN 35 6550) a v IEC 181 (dosud nezavedena). Z definic normalizovaných v ČSN IEC 761-4 vybíráme: Transuranový aerosol: Je suspenze jemných pevných nebo kapalných částic s rozměry obvykle v rozsahu mezi 0,01 µm a 10 µm (aerodynamický ekvivalentní průměr) radionuklidů. Monitor výpusti transuranových aerosolů: Je zařízení navržené pro kontinuální nebo sekvenční měření aktivity záření alfa transuranových aerosolů v plynných výpustích uvolňovaných do prostředí v přítomnosti přírodní aktivity dané dceřinnými produkty radonu a thoronu. ČSN IEC 761-6 (35 6584) byla vydána v květnu 1993.

Označení ČSN IEC 761-6 (356584)
Katalogové číslo 28702
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1993
Datum účinnosti 1. 6. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963287027
Norma byla zrušena k 1. 5. 2004
a nahrazena ČSN IEC 60761-2 (356584)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60761-1 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60761-2 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 2: Specifické požadavky na monitory radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů

ČSN EN 60761-5 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 5: Specifické požadavky na monitory tritia

ČSN IEC 60761-3 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 3: Specifické požadavky na monitory radioaktivních vzácných plynů

ČSN IEC 60761-4 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 4: Specifické požadavky na monitory radioaktivního jódu