ČSN ISO 6130 (441580)

Chromové rudy. Stanovení celkového obsahu železa. Titrační metoda po redukci

ČSN ISO 6130 Chromové rudy. Stanovení celkového obsahu železa. Titrační metoda po redukci
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6130:1985. Určuje titrační metodu s dichromanem draselným pro stanovení celkového obsahu železa v chromových rudách. Metoda je použitelná pro obsahy železa od 0,5 % do 32 % (m/m). Tato mezinárodní norma se používá společně s ISO 6629. Podstata metody: Vzorek se rozloží buď kyselinou dusičnou, sírovou a chloristou nebo tavením s peroxidem sodíku a vyloužením taveniny vodou. Železo se oddělí jako hydroxid srážením amoniakem, sraženina se rozpustí v kyselině chlorovodíkové. Roztok se odpaří, trojmocné železo se zredukuje roztokem chloridu cínatého, jehož nadbytek se eliminuje roztokem chloridu rtuťnatého. Dvojmocné železo se titruje odměrným roztokem dichromanu draselného za použití difenylaminsulfonanu sodného nebo barnatého jako indikátoru. Za pozoruhodné je třeba považovat varovná upozornění u některých chemikálií, tak např. čl.4.4 obsahuje toto upozornění: Kyselina chloristá. - Riziko otravy vdechováním, polykáním nebo kontaktem s kůží. Veškeré práce je nutno provádět v digestoři, vzdálené od plamene apod. Zabránit inhalacím par, kontaktu s kůží, očima, oblečením. Podobně čl.4.8 obsahuje následující upozornění: Kyselina fluorovodíková. - Kyselina fluorovodíková působí toxicky při vdechování a kontaktu s kůží a při polknutí. Způsobuje těžké popáleniny. Zásobní láhev musí být těsně uzavřena, uložená na dobře větratelném místě. V případě styku s očima nutno ihned vypláchnout oči velkým množstvím vody a vyhledat lékařské ošetření. Používat vhodný ochranný oděv a rukavice. V případě nehody nebo pocitu nevolnosti vyhledat ihned lékařské ošetření (označit názvem kde je možné). Konečně v čl.7.3.2, který popisuje rozklad tavením s peroxidem sodíku, je toto upozornění - Při práci s peroxidem sodíku používat ochranné brýle (při tavení i loužení). Kromě toho je postup při provádění normalizované zkoušky v normě podrobně popsán. ČSN ISO 6130 (44 1580) byla vydána v prosinci 1992. Nahradila ČSN 44 1584 z 20.7.1990.

Označení ČSN ISO 6130 (441580)
Katalogové číslo 28246
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1992
Datum účinnosti 1. 1. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963282466
Dostupnost skladem (tisk na počkání)