ČSN 73 6360-2 (736360) Zrušená norma

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1. srpna 1997 na základě požadavku Ministerstva dopravy a spojů české republiky závazná. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen Ministerstvo dopravy a spojů České republiky. Norma se skládá ze dvou částí: Část 1: Projektování; Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba. Tato druhá část stanoví požadavky na stavebně technické parametry konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, kolejových spojení a rozvětvení a její prostorovou polohu pro stavbu a přejímku, provoz a údržbu koleje železničních drah normálního rozchodu, kromě drah speciálních, do rychlosti 160 km .h-1 včetně. Jestliže byla kolej projektována a zřízena podle dřív platných norem, může být provozována s podmínkou, že její konstrukční a geometrické uspořádání vyhovuje mezním hodnotám uvedeným v této normě. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje se upraví do souladu s ČSN 73 6360-1:1997 a ČSN 73 6360-2:1997 při udržovacích pracích na železničním svršku, nejpozději však při nejbližší rekonstrukci koleje. Pokud stísněné poměry nedovolí úpravu, o dalším řešení rozhodne příslušný orgán podle zákona č. 266/1994 Sb. ČSN 73 6360 část 2 byla vydána v červenci 1997.

Označení ČSN 73 6360-2 (736360)
Katalogové číslo 26194
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963261942
Změny a opravy Z1 4.99t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2007
a nahrazena ČSN 73 6360-2 (736360)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 73 6360-1 (736360)
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 736360-2
  • ČSN 73 63 60-2