ČSN EN 271 (832264) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s přívodem tlakového vzduchu nebo s přívodem čistého (netlakového) vzduchu s připojenou kuklou určenou pro otryskávací práce. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 271:1995. Stanoví minimální požadavky na hadicový dýchací přístroj s přívodem tlakového vzduchu s připojenou kuklou určenou pro tryskací práce jako ochranného prostředku dýchacích orgánů, která je určena pro ochranu při tryskacích pracích s pevnými tryskacími prostředky. Obsahuje laboratorní a praktické zkoušky, kterými se provádí porovnání s požadavky. Z rozsáhlých a z hlediska ochrany zdraví významných parametrů vyjímáme jen některé normalizované znaky. Např. norma uvádí v čl.6.1.3 Materiály: "O materiálech, které mohou přijít do přímého styku s pokožkou a médiem určeným pro dýchání uživatelem, nesmí být známo, že způsobují podráždění nebo mají negativní účinek na zdraví." Dále pak v čl.6.17.4.1 uvádí: "Požadavky 6.17.4.2 a 6.17.4.3 musí být aplikovány současně na každý přístroj připojený na systém dodávky vzduchu. Čl.6.17.4.2 Vdechovací odpor - pokud je zkoušen podle 7.18 - tlak v kukle nesmí klesnout pod nulovou hodnotu. Čl.6.17.4.3 Vydechovací odpor - pokud je zkoušen podle 7.18 - nesmí vydechovací odpor přesáhnout 500 Pa. Čl.6.18 Koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu - jestliže je zkoušen podle 7.19 - koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu nesmí přesáhnout průměrnou hodnotu 1,0 obj %. Čl.6.19 Hluk uvnitř kukly - hluk spojený s dodávkou vzduchu do kukly je měřen podle 7.17 v kukle u ucha uživatele a nesmí být větší než 80 dB (A). Jestliže je hodnota hluku vyšší než 80 dB (A), musí výrobce v návodu na použití upozornit na to, že je nutno použít odpovídající chrániče sluchu." Normalizované parametry se zkouší jednak podle postupů, v normě popsaných, jednak odkazem na normy, ve kterých se popisují podrobně příslušné zkoušky. ČSN EN 271 (83 2264) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN 271 (832264)
Katalogové číslo 20417
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963204178
Změny a opravy A1 10.00t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2006
a nahrazena ČSN EN 14594 (832263)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)