ČSN EN 297 (075397) Zrušená norma

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

ČSN EN 297 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 297:1994. Stanoví požadavky na konstrukci, bezpečnost, vhodnost pro daný účel, racionální využívání energie, roztřídění, označování a metody zkoušení kotlů na plynná paliva pro ústřední vytápění (dále jen kotle). Platí pro kotle provedení B11 a B11BS s: atmosférickými hořáky; plynným palivem odpovídajícím třem třídám paliva a přetlakům uvedeným v 4.1.4; nejvyšším jmenovitým tepelným příkonem 70 kW (z výhřevnosti); nejvyšší pracovní teplotou otopné vody 95 °C; nejvyšším provozním přetlakem otopné vody 6 bar. Ve velmi rozsáhlé normě (přes 100 stran) jsou normalizovány zejména: požadavky na konstrukci a na provozní vlastnosti, zkušební metody a konečně označování a technické návody. Jak je to v podobných normách obvyklé je uvedeno, že všechny návody (k montáži, obsluze apod.) i výrobní štítky a údaje na obalech musí být v jazyku a podle zvyklostí států, ve kterých se má kotel instalovat. Za pozornost stojí příloha G, která - ve smyslu změny A2 - uvádí zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění základních požadavků Směrnice EU: 90/396/EHS ("Směrnice týkající se spotřebičů plynných paliv") a Směrnice 92/42/EHS ("Směrnice týkající se účinnosti"). Upozornění: Jiné požadavky a jiné směrnice EU mohou platit pro výrobek (výrobky), patřící do předmětu této normy. Dále uvedené články této normy podporují požadavky Směrnice EU 90/396/EHS týkající se spotřebičů a Směrnice 92/42/EHS týkající se účinnosti." Tabelárně jsou pak uvedeny články směrnice a jim odpovídající články v normě. Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 297 (07 5397) byla vydána v červnu 1996.
"Změnou A2)-1/ 1998", vydanou v lednu 1998, se s účinností od 1.2.1998 provádí v normě řada změn, upravuje text o harmonizaci této normy (v recenzi doplněno) a doplňují dvě další přílohy J a K. Tato změna ČSN EN 297/A2:1998 je českou verzí změny EN 297:1994/A2. Změna EN 297:1994/A2 spolu s evropskou normou EN 297:1994 má status české technické normy.
"Změnou A3)-7/1998", vydanou v červenci 1998, se s účinností od 1.8.1998 provádějí další rozsáhlé úpravy textu a doplňují další dvě přílohy L a M. Tato změna ČSN EN 297 /A3:1998 je českou verzí změny EN 297:1994/A3:1996. Změna EN 297:1994/A3:1996 spolu s evropskou normou EN 297:1994 má status české technické normy.

Označení ČSN EN 297 (075397)
Katalogové číslo 19573
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 106 stran formátu A4
EAN kód 8590963195735
Změny a opravy A2 1.98t, A3 7.98t, A5 6.99t, A6 10.03t, A4 4.05t, Oprava 1 12.06t, Z1 3.17t
Norma byla zrušena k 31. 7. 2017
a nahrazena ČSN EN 15502-2-2 (075316)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)