ČSN EN 580 (643112) Zrušená norma

Plastové potrubní systémy. Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U). Stanovení odolnosti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 580:1993. Uvádí metodu stanovení odolnosti trubek z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) proti dichlormethanu při dané teplotě (DCMT). Tato norma platí pro trubky z PVC-U bez ohledu na jejich použití. Metoda se používá pro rychlé ověření jakosti trubky během výroby. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Kus trubky z PVC-U předepsané délky, zkosený na jednom konci do úhlu závislém na tloušťce stěny trubky, se ponoří po dobu (30 ± 1) min do dichlormetanu při dané teplotě, aby se ověřilo, že PVC-U při této teplotě není narušován." Velmi zajímavá jsou upozornění, která se týkají dichlormethanu, z nichž vyjímáme text čl. 3 - Chemikálie: "Dichlormethan, technický. Upozornění: Dichlormethan má nízký bod varu (40 °C). Má proto při teplotě okolí vysokou tenzi par. Mimo to může působit jako jed na kůži a oči. Je proto nezbytné provést bezpečnostní opatření při manipulaci s dichlormethanem nebo zkušebními vzorky, které jsou do něj ponořeny. Páry jsou rovněž jedovaté: prahová mezní hodnota (PMH), srovnatelná s nejvyšší přípustnou koncentrací (NPK), je 100 ml.m-3 (ppm). Je proto nezbytná ventilace místnosti nebo prostoru, ve kterém je umístěn zásobník a kde se zkušební vzorek suší." Podrobně je popsáno zkušební zařízení, příprava ke zkoušce i postup zkoušky. ČSN EN 580 (64 3112) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN EN 580 (643112)
Katalogové číslo 18794
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963187945
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
a nahrazena ČSN EN 580 (643112)