ČSN EN 403 (832273) Zrušená norma

Dýchací sebezáchranné prostředky. Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 403:1993. Platí pro filtrační dýchací přístroje pro únik osob před působením částic, oxidu uhelnatého a jiných toxických plynů vznikajících při ohni. Předkládá minimální požadavky kladené na tento přístroj, který je určen pro jedno použití. Tato norma neplatí pro přístroje určené pro použití při nedostatku kyslíku (koncentrace kyslíku méně než 17 obj. %). Přístroje jsou rozděleny na dva typy: pro nošení osobami a pro stacionární uložení. Norma platí pro přístroje navržené především pro dospělé uživatele. Některé přístroje nemusí být vhodné pro děti. Obsahuje laboratorní zkoušky a praktické zkoušky nošením, kterými se provádí porovnání se stanovenými požadavky. Z hygienických parametrů vyjímáme: V čl.4.2 se stanoví : "O materiálech, které mohou přijít do styku s pokožkou uživatele přístroje, nesmí být známo, že způsobují podráždění nebo mají negativní účinek na zdraví." Za pozornost z hygienického hlediska stojí některé následující normalizované požadavky - články: čl.4.6.1 Sorpční kapacita, který stanoví: "Při zkoušení podle 5.5 nesmí rezistenční doba být menší než 15 min., když jsou použity následující zkušební látky: Propenal (akrolein), chlorovodík, kyanovodík, oxid uhelnatý." Čl.4.6.2 Filtrační účinnost filtru: "Filtr musí splňovat požadavky EN 143 na filtrační účinnost pro třídu P2, při použití chloridu sodného jako zkušební látky. Zkoušení podle 5.6." Čl.4.7 Dýchací ventily: "Jestliže je úniková kukla proti ohni vybavena dýchacími ventily, musí pracovat správně a nezávisle na své poloze. Musí být chráněny před nečistotami a mechanickým poškozením. Zkoušení podle 5.1, 5.3." Čl.4.8 Vdechovací a vydechovací odpor: "Při zkoušení podle 5.7 nesmí vdechovací odpor překročit 800 Pa a vydechovací odpor nesmí překročit 300 Pa." Čl.4.9 Hořlavost: "Použité materiály nesmějí představovat nebezpečí pro nositele a nesmějí být vysoce hořlavé povahy." Při zkoušení podle 5.8 nesmí úniková kukla proti ohni nebo jiné části na vnější straně pokračovat v hoření nebo představovat jakékoli další riziko pro uživatele. Není požadováno, aby úniková kukla proti ohni byla po zkoušce ještě použitelná. Zkouška podle 5.1." Čl.4.10 Koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu: "Při zkoušení podle 5.9 koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu (škodlivý prostor) nesmí překročit průměrnou hodnotu 2 obj. %." Samozřejmě, že v článcích, podle nichž se výše uvedené parametry stanovují (zjišťují) jsou podrobně popsány normalizované zkušební metody. Zejména k nim obsahuje norma několik nákresů a tabulek. ČSN EN 403 (83 2273) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN EN 403 (832273)
Katalogové číslo 18539
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963185392
Norma byla zrušena k 1. 2. 2005
a nahrazena ČSN EN 403 (832273)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)