ČSN 33 2032 (332032) Zrušená norma

Zařízení pro nanášení nátěrových hmot v elektrickém poli

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva vnitra ČR, Hlavní správy sboru požární ochrany, na základě jejího požadavku. Stanoví základní bezpečnostní požadavky na konstrukci, provedení a vybavení kabin a boxů, ve kterých se provádí nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot, práškových plastů nebo vloček (hořlavých nebo nehořlavých, nanášených na vrstvu hořlavého lepidla) s pomocí elektrostatického stříkacího zařízení. Pokud nejsou u stříkacích boxů a kabin stanoveny prostory s nebezpečím výbuchu (je prokázáno vyloučení možnosti vzniku nebezpečné koncentrace za všech provozních a poruchových stavů) nemusí být u těchto zařízení splněny požadavky této normy spojené s ochranou proti nebezpečí výbuchu. Tato norma neplatí pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot pomocí elektrostatického stříkacího zařízení. Pro tato zařízení platí ČSN EN 50059 (33 2036). Pro účely této normy platí tyto definice: Prostor s nebezpečím výbuchu prášku: Prostor, ve kterém může být přítomna nebo očekávána výbušná prašná atmosféra v nebezpečném množství, takže je nutno provádět zvláštní ochranná opatření; pro účely této normy se prostory s nebezpečím výbuchu prášku rozdělují podle pravděpodobnosti tvorby nebezpečné výbušné atmosféry do dvou zón: zóna 21 zahrnuje prostor, ve kterém je nebezpečná výbušná atmosféra, tvořená rozvířeným prachem, přítomna po dlouhou dobu nebo často; zóna 22 zahrnuje prostor, ve kterém se počítá pouze s příležitostným krátkodobým rozvířením usazeného prachu a vytvořením nebezpečné výbušné atmosféry. Prostor s nebezpečím výbuchu prášku je vždy i prostorem s nebezpečím požáru. Uvolnění výbuchového tlaku: Systém ochrany proti účinkům výbuchového tlaku, kdy je část plochy stěny uchycena do rámu a tak uzpůsobena, že v případě výbuchu dojde k jejímu otevření a účinnému uvolnění tlaku; viz např. ČSN 69 2502 "Pojistné membrány pro uvolnění výbuchového tlaku". Potlačení výbuchu: Systém ochrany proti účinkům výbuchového tlaku, kdy vhodný detektor (obvykle tlakový nebo optický) rozpozná výbuch v počátečním stádiu, uvede velmi rychle do činnosti hasicí prostředky a potlačí výbuch dříve než dojde k jeho rozvinutí a nárůstu výbuchového tlaku. Výbušná plynná atmosféra: Je ve smyslu této normy směs hořlavých tekutých nátěrových hmot a ředidel ve formě plynů, par nebo mlhy (aerosolu) se vzduchem za atmosférických podmínek v takové koncentraci, že iniciační zdroj s dostatečnou energií může způsobit jejich výbuch. Prostor s nebezpečím výbuchu plynů a par: Prostor ve kterém může být přítomna nebo očekáván výskyt výbušné plynné atmosféry v nebezpečném množství, takže je nutno provádět zvláštní ochranná opatření; prostory s nebezpečím výbuchu plynů a par se rozdělují podle pravděpodobnosti vzniku nebezpečné výbušné atmosféry do tří zón: zóna 0 je prostor, ve kterém je výbušná plynná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhé období; zóna 1 je prostor, ve kterém může vzniknout výbušná plynná atmosféra za normálního provozu; zóna 2 je prostor, ve kterém výbušná plynná atmosféra nemůže za normálního provozu vzniknout nebo může vzniknout pouze na krátké období. Za pozornost stojí článek 4.1, který uvádí: "Pro ochranu osob nebo zařízení proti výbuchu a požáru slouží dále uvedená ochranná opatření a prostředky: vyloučení výbušné koncentrace a zápalných zdrojů; potlačení výbuchu pomocí speciálního hasicího zařízení; omezení výbuchu pomocí ploch pro uvolnění tlaku; zamezení přenosu výbuchu; vyloučení příčin požáru a výbuchu; požární hasicí zařízení a ruční hasicí přístroje; osobní ochranné prostředky. Pro dosažení bezpečnosti je zapotřebí obvykle kombinovat několik ochranných opatření. Norma pak obsahuje specifické požadavky především pro různá zařízení. ČSN 33 2032 byla vydána v září 1995. Nahradila část 1 ČSN 33 2031 z 10.8.1987. Poznámka: ČSN 33 2032 z 16.11.1986 byla zrušena pol. 125 Věst. ÚNMZ č. 8/1995 k 1.10.1995. Kromě toho nová ČSN 33 2032, vydaná v souladu s novými mezinárodními normami, zahrnula i ustanovení, která byla dříve součástí zrušené ON 03 9043 - Lakovny, úpravny a centrální rozvod nátěrových hmot.

Označení ČSN 33 2032 (332032)
Katalogové číslo 18287
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963182872
Norma byla zrušena k 1. 12. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 20 32
  • ČSN 332032
  • ČSN 33 20 32 : 1995
  • ČSN 332032:1995
  • ČSN 33 2032:1995