ČSN 34 1500 (341500) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení

ČSN 34 1500 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná pro elektrická trakční zařízení, která podléhají státnímu dozoru podle zákona č. 266/1994 Sb, o drahách, na základě jeho požadavku Ministerstva dopravy. Stanoví základní a společné zásady pro projektování, stavbu, zkoušení, provoz, údržbu a rekonstrukci elektrických pevných trakčních zařízení. Platí pro elektrická trakční zařízení elektrických drah elektrizovaných stejnosměrnou nebo jednofázovou trakční proudovou soustavou, u nichž jsou hnací vozidla napájena z trakčního vedení; elektrická trakční zařízení opraven, prohlídkových stanovišť, zařízení pro elektrické předtápění vlakových souprav apod., napájená z trakčního vedení; elektrická silová zařízení, která nejsou určena pro trakční účely, ale jsou napájena z pevných trakčních zařízení v rozsahu touto normou předepsaném; vodivé části v prostoru ohrožení trakčním vedením a v místech touto normou předepsaných; elektrická silová, zabezpečovací, sdělovací a jiná přenosová vedení a zařízení, která jsou vedena nebo umístěna na nosných konstrukcích trakčního vedení nebo v prostoru ohrožení trakčním vedením. Norma neplatí pro trakční zařízení metra, jeřábů, přesuven, točen a podobných zařízení. Norma obsahuje i některé definice, z nichž vybíráme zejména: Čl.2.5 Prostor ohrožení trakčním vedením (POTV): Je geometricky vymezený prosto, o kterém se předpokládá, že při poruše trakčního vedení, v něm může dojít k přenesení napětí na vodivé části v tomto prostoru. POTV je uveden v normativní příloze A. POTV ve smyslu této normy platí pro trakční proudové soustavy nad 1 000 V. Čl.2.6 Ochranné lano: Je propojovací lano, dimenzované na zkratový proud a mechanické namáhání, které slouží k vodivému propojení neživých částí trakčních vedení nebo vodivých předmětů v POTV za účelem zajištění spolehlivé ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí. Za pozornost stojí kapitola 6 Ochrana před nebezpečným dotykem, která stanoví: "Norma udává opatření, která poskytují ochranu před úrazem elektrickým proudem při dotyku nebo přiblížení u těch elektrických trakčních zařízení a ostatních zařízení, která musejí být chráněna. Vychází ze zásad stanovených v ČSN 34 1010 a přizpůsobených specifickým podmínkám elektrických trakčních zařízení a ČSN IEC 913". Další kapitoly, které stojí za pozornost jsou kap. 11: Ochrana zdraví a životního prostředí a kap. 13 Požární bezpečnost trakčních zařízení. Norma dokumentuje některé normalizované požadavky nákresy a obsahuje i řadu tabelárně zpracovaných údajů. ČSN 34 1500 byla vydána v prosinci 1995. Nahradila ČSN 34 1500 z 10.10.1977 včetně změny a-11/1982.

Označení ČSN 34 1500 (341500)
Katalogové číslo 18220
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963182209
Změny a opravy Z1 3.98t, Z2 4.98t, Z3 12.00t, Z4 7.01t, Z5 4.02t, Z6 12.09t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2011
a nahrazena ČSN 34 1500 ed. 2 (341500)
Tato norma nahradila ČSN 34 1500 (341500) z května 1978
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 34 15 00
  • ČSN 341500
  • ČSN 34 15 00 : 1995
  • ČSN 341500:1995
  • ČSN 34 1500:1995