ČSN EN 400 (832270) Zrušená norma

Dýchací sebezáchranné prostředky. Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem. Únikový přístroj s tlakovým kyslíkem. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 400:1993. Platí pro izolační dýchací přístroje na bázi únikových přístrojů s tlakovým kyslíkem (zkrácený název: izolační sebezáchranný přístroj s tlakovým kyslíkem). Tato norma neplatí pro přístroje pro pracovní činnost a záchranu života, a také neplatí pro potápěčské přístroje. Obsahuje minimální požadavky na izolační sebezáchranný přístroj s tlakovým kyslíkem. Obsahuje laboratorní zkoušky a praktické zkoušky nošením, které jsou v souladu s požadavky. Z rozsáhlých a z hlediska ochrany zdraví významných parametrů vyjímáme jen některé normalizované znaky. Např. norma uvádí: "Při všech zkouškách nesmí být koncentrace kyslíku ve vdechovaném plynu menší než 21 obj. %. Je dovolena krátkodobá odchylka koncentrace do hodnoty 17 obj. % po dobu ne delší než 2 min. od začátku zkoušky." Dále pak: "Během jmenovité doby použití přístroje nesmí koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném plynu přestoupit střední hodnotu 1,5 obj. % a v žádném případě hodnotu 3, 0 obj. %. U přístrojů se jmenovitou dobou použití nesmí koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném plynu přestoupit hodnotu 3 obj. %". A konečně - jak je to u obdobných norem obvyklé - i požadavky na dýchací odpor při ventilaci 35l.min-1 a při ventilaci 70 l.min-1, kde se uvádí, že u přístrojů pro všechny jmenovité doby použití nesmí být dýchací odpory (vdechovací i vydechovací) větší než 2,0 kPa. Za pozornost stojí kap. 8 - Značení, kde je mj. normalizováno v čl.8.9: "Podstatné konstrukční skupiny i jednotlivé části, které slouží k zajištění bezpečnosti musí být opatřeny značením, které dovoluje jejich identifikaci. Nelze-li části, které významně ovlivňují bezpečnost, označit, musí být uvedena tato informace v návodu k použití". Norma obsahuje podrobné pokyny pro provádění zkoušek normalizovaných parametrů a schematické nákresy zejm. k provádění zkoušek. ČSN EN 400 (83 2270) byla vydána v květnu 1995.

Označení ČSN EN 400 (832270)
Katalogové číslo 17494
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963174945
Norma byla zrušena k 1. 9. 2003
a nahrazena ČSN EN 13794 (832270)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)