ČSN 75 5911 (755911)

Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma určuje způsob provádění tlakových zkoušek vodovodních a závlahových potrubí a vodovodních přípojek, bez pohledu na použitý trubní materiál a na způsob jejich uložení v zemi, v kolektorech, v technických kanálech nebo na různých konstrukcích. Norma platí též pro výtlačná potrubí odpadních vod. Pro zkoušení potrubí vnitřních vodovodů platí ČSN 73 6660. Každé potrubí se musí před uvedením do provozu odzkoušet podle této normy s cílem prokázat kvalitu a připravenost ne budoucí provoz z hlediska jeho pevnosti a vodotěsnosti. Prováděné zkoušky, rozsah a způsob provedení jsou určeny v projektové dokumentaci. Potrubí se zkoušejí přetlakem vody. Normalizovány jsou např. technické požadavky, provádění úsekové i celkové tlakové zkoušky, zvláštní postupy při zkouškách a konečně v kap. 10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Ve dvou článcích je uvedeno: Čl.10.1: Při provádění tlakových zkoušek potrubí a pracech s nimi souvisejících se musí dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Čl.10.2: Při provádění tlakových zkoušek potrubí je třeba dodržet zejm. Tyto zásady: a) stavební, montážní i zkušební práce mají být prováděny při denním světle; b) v blízkosti potrubí, které je pod tlakem, se mohou zdržovat jen osoby pověřené pracemi souvisejícími s prováděním zkoušky; c) na konci potrubí, které je pod tlakem, se nesmí nikdo zdržovat; d) závady na potrubí se smí odstraňovat pouze tehdy, když v místě opravy je vnitřní přetlak nulový; e) při tlakových zkouškách trub z plastů není dovolen přístup k potrubí s otevřeným ohněm. ČSN 75 5911 byla vydána v dubnu 1995. Nahradila ČSN 73 6611 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí ze 6.9.1983 v plném rozsahu.

Označení ČSN 75 5911 (755911)
Katalogové číslo 17360
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1995
Datum účinnosti 1. 5. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963173603
Změny a opravy Z1 3.07t
Tato norma nahradila ČSN 73 6611 (736611) z července 1984
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 75 6909 (756909)
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN 75 5411 (755411)
Vodovodní přípojky

ČSN EN 805 (755011)
Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

ČSN 73 6670 (736670)
Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů

ČSN EN 806-1 (736660)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 59 11
  • ČSN 755911
  • ČSN 75 59 11 : 1995
  • ČSN 755911:1995
  • ČSN 75 5911:1995
foo