ČSN EN 50014 (330370) Zrušená norma

Nevýbušná elektrická zařízení. Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 50014:1992 - 2. vydání. Stanoví všeobecné požadavky na konstrukci, zkoušení a označování: - elektrických zařízení, - Ex kabelových vývodek, - Ex součástí určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par a mlhy. Tuto normu doplňují nebo modifikují tyto ČSN EN pro jednotlivé typy ochrany: ČSN EN 50015 (Olejový uzávěr "o"), ČSN EN 50016 (Závěr s vnitřním přetlakem "p"), ČSN EN 50017 (Pískový závěr "q"), ČSN EN 50018 (Pevný závěr "d"), ČSN EN 50019 ( Zajištěné provedení "e"), ČSN EN 50020 (Jiskrová bezpečnost "i"), ČSN EN 50028 (Zalití zalévací hmotou "m"), ČSN EN 50033 (Přilbové svítilny pro plynující doly), ČSN EN 50039 (Jiskrově bezpečné elektrické systémy "i"). Výše uvedené normy a tato evropská norma neplatí pro konstrukci elektrických zdravotnických zařízení, odpalovacích strojků, zkušebních zařízení pro odpalovací strojky a odpalovací obvody. Norma obsahuje tyto definice (které ale platí jen pro výše uvedený soubor norem: Čl.3.1: Elektrická zařízení: jsou všechna zařízení sloužící zcela nebo z části pro využití elektrické energie. Patří sem, mimo jiné, zařízení pro výrobu, přenos, distribuci, uskladnění, měření, regulaci, přeměnu a spotřebu elektrické energie a zařízení pro telekomunikaci. Dále čl.3.2: Prostředí s nebezpečím výbuchu: Prostředí ve kterém může vzniknout výbušná atmosféra (je zde potenciální nebezpečí). Dále čl.3.3: Výbušná plynná atmosféra: Směs hořlavých látek (plynů, par nebo mlhy) se vzduchem za atmosférických podmínek, ve které se po iniciaci šíří hoření do nespotřebované směsi. Dále čl. 3.4: Výbušná zkušební směs: Specifická výbušná směs používaná pro zkoušení nevýbušných elektrických zařízení. Konečně čl. 3.5: Teplota vznícení výbušné plynné atmosféry: Nejnižší teplota horkého povrchu, při které se za stanovených podmínek podle IEC 79-4 (ČSN 33 0371) vznítí hořlavá látka ve formě směsi plynů nebo par se vzduchem. Norma dále v kapitole 4 specifikuje způsob zařazování elektrických zařízení do tříd: Nevýbušná elektrická zařízení se rozdělují do dvou skupin: Skupina I: elektrické zařízení pro doly s výskytem methanu. Skupina II: elektrické zařízení pro prostory s jiným nebezpečím výbuchu než doly s výskytem methanu. Pro doly, kde mohou být přítomny přirozeně a běžně jiné plyny než methan, musí být elektrické zařízení konstruováno a zkoušeno podle požadavků na zařízení skupiny I a rovněž týkajících se podskupiny (skupiny) II, odpovídající jiným významným hořlavým plynům. Elektrická zařízení skupiny II se dělí podle povahy prostředí s nebezpečím výbuchu, pro které je určeno. Pro typy ochrany pevný závěr "d" a jiskrová bezpečnost "i" se elektrická zařízení skupiny II dělí do podskupin IIA, IIB a IIC podle požadavků uvedených v evropských normách, týkajících se těchto typů ochrany.. Toto rozdělení vychází z maximálních experimentálních bezpečných spár (MESG = maximum experimental safe gap) u pevného závěru nebo z minimálních zápalných proudů (MIC = minimum igniton current) u jiskrově bezpečných zařízení (viz příloha A). Elektrická zařízení skupiny II musí být přednostně zařazeno do teplotní třídy podle tab. 1 Tabulka 1 - Klasifikace maximálních povrchových teplot pro elektrické zařízení skupiny II +-------------------------------------------------------------+ ¦ Teplotní třída ¦ Maximální povrchová teplota °C ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------------¦ ¦ T1 ¦ 450 ¦ ¦ T2 ¦ 300 ¦ ¦ T3 ¦ 200 ¦ ¦ T4 ¦ 135 ¦ ¦ T5 ¦ 100 ¦ ¦ T6 ¦ 85 ¦ +-------------------------------------------------------------+ Příloha A (informativní)": Rozdělení plynů a par podle jejich maximálních experimentálních bezpečných spár a minimálních zápalných proudů. Tato pětistránková příloha obsahuje prakticky jen tabulku zařazení různých chemických látek do skupin, podle maximální experimentální bezpečné spáry (MESG). Jde o normu zcela základního významu pro stanovení požadavků na nevýbušná elektrická zařízení. ČSN EN 50014 (33 0370) byla vydána v březnu 1995. Nahradí postupně ČSN EN 50014 - První vydání z ledna 1993. Jelikož tato norma smí být použita pouze ve spojení s druhým vydáním evropských norem pro jednotlivé typy ochrany proti výbuchu uvedených v článku 1.2 této normy, platí na přechodnou dobu obě vydání ČSN EN 50014.

Označení ČSN EN 50014 (330370)
Katalogové číslo 17296
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963172965
Změny a opravy Z1 10.98t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)