ČSN EN 401 (832271) Zrušená norma

Dýchací sebezáchranné prostředky. Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem. Únikový přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem (KO2). Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 401:1993. Platí pro izolační dýchací přístroje na bázi únikových přístrojů s chemicky vyvíjeným kyslíkem z KO2 (zkrácený název: izolační sebezáchranný přístroj [KO2]). Tato norma neplatí pro přístroje pro pracovní činnost a záchranu života, a také neplatí pro potápěčské přístroje. Obsahuje minimální požadavky na izolační sebezáchranný přístroj [KO2]. Obsahuje laboratorní zkoušky a praktické zkoušky nošením, které jsou v souladu s požadavky. Z rozsáhlých a z hlediska ochrany zdraví významných parametrů vyjímáme jen některé normalizované znaky. Např. norma uvádí v čl.5.2 Materiály: "O materiálech, které mohou přijít do přímého styku s pokožkou uživatele přístroje, nesmí být známo, že způsobují podráždění nebo mají negativní účinek na zdraví." Dále se hygienických otázek týká čl.5.3 Čištění a dezinfekce: "Všechny části vyžadující čištění a dezinfekci musí být odolné vůči čistícím a dezinfekčním prostředkům a postupům, které doporučuje výrobce." Konečně vyjímáme ustanovení čl.5.16.3 Koncentrace kyslíku, kde se stanoví: "Při všech zkouškách nesmí být koncentrace kyslíku ve vdechovaném plynu menší než 21 obj. %. Je dovolena krátkodobá odchylka od koncentrace menší než 17 obj. % po dobu ne delší než 2 min. od začátku zkoušky." Obdobně pak v čl.5.16.4 Koncentrace oxidu uhličitého, kde se stanoví: "Během jmenovité doby použití přístroje nesmí koncentrace oxidu uhličitého přestoupit střední hodnotu 1,5 obj. % a v žádném případě hodnotu 3,0 obj. %. U přístrojů s jmenovitou dobou použití do 15 min. nesmí koncentrace oxidu uhličitého přestoupit hodnotu 3 obj. %." Dále je - jak je to v těchto normách obvyklé - normalizován i dýchací odpor. Čl.5.16.6.1 se týká dýchacího odporu při ventilaci 35 l.min-1 a čl.5.16.6.2 dýchacího odporu při ventilaci 70 l.min-1. Konečně vyjímáme z normalizované kap. 7 Návod k použití: Např. čl.7.6 stanoví, že tento návod musí obsahovat upozornění na všechny problémy, jež lze obvykle očekávat jako např.: neporušenost během dopravy nebo přepravy; způsob ukládání; použití přístroje ve výbušném prostředí. Norma obsahuje podrobné pokyny pro provádění zkoušek normalizovaných parametrů a schematické nákresy zejm. k provádění zkoušek. ČSN EN 401 (83 2271) byla vydána v únoru 1995.

Označení ČSN EN 401 (832271)
Katalogové číslo 17200
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963172002
Norma byla zrušena k 1. 9. 2003
a nahrazena ČSN EN 13794 (832270)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)