ČES 330103

doporučení ČES 33.01.03 - Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách

Objednat
Cena: 69 Kč
včetně 0 % DPH
ks

Anotace obsahu

Pro elektrické instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách v současné době neexistuje ČSN ani EN. Technická norma pro tuto oblast se připravuje v IEC. Jednotlivé státy EU v současné době řeší tuto problematiku národními normativními dokumenty. Proto bylo v ČR, společně s firmou OBO BETTERMANN Praha, spol. s r. o., přistoupeno ke zpracování normativního dokumentu ESČ, jenž byl projednán s ČÚBP, ČSNI, Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru, ČKAIT a dalšími subjekty.

Tento normativní dokument (dále jen "ND") doplňuje základní požadavky uplatňované obecně na elektrické instalace podle norem souboru ČSN 33 2000 a požadavky na elektrické instalace ve vnitřních shromažďovacích prostorech z hlediska nebezpečí požáru podle ČSN 73 0831. Platí pro objekty služeb a další obdobné objekty a prostory, tzn. pro objekty s třídou vnějšího vlivu vyšší než BD1. Doplňovanými požadavky jsou např. požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem, před nadproudy a před vnějšími vlivy obsažené v souboru ČSN 33 2000 část 1 až 6. Pro objekty služeb a další obdobné objekty a prostory jsou základní požadavky doplněny zejména z hlediska funkce a zabezpečovacích zařízení a jejich elektrického napájení. Požadavky jsou rovněž doplňující k původním požadavkům pro shromažďovací prostory (kina a divadla).

Objekty služeb, prostorami a pracovišti, na které je třeba tyto doplňující požadavky uplatnit, jsou například:
- divadla, kina, sportovní zařízení a další prostory, kde se shromažďuje větší množství osob,
- restaurace, hotely a podobná ubytovací zařízení,
- výškové budovy,
- uzavřená parkoviště,
- školy,
- letiště, železniční a autobusová nádraží,
- továrny, úřady a budovy obchodních organizací.

ND je určen projektantům, montážním firmám, revizním technikům i provozovatelům elektrických zařízení.

Obsah publikace

1. Všeobecně

2. Definice

3. Základní požadavky pro zajištění bezpečnosti

4. Označování – dokumentace
4.1 Schémata
4.1.1 Přehledové schéma
4.1.2 Obvodové schéma nouzového osvětlení
4.1.3 Instalační schéma
4.2 Seznam elektrických přístrojů
4.3 Návody k použití

5. Požadavky na elektrickou instalaci
5.1 Rozváděče (spínací a řídicí zařízení)
5.1.1 Požadavky na měření a provoz
5.1.2 Rozváděče pro připojení k síti
5.1.3 Rozváděče a přístroje pro jednotlivé obvody
5.2 Ostatní zařízení
5.2.1 Normální světelná instalace
5.2.2 Světelná instalace v prostorech s potenciálním nebezpečím
spojeným s výpadkem osvětlení
5.3 Zvláštní požadavky na občasně používaná zařízení
5.3.1 Zásuvková spojení
5.3.2 Pevné zásuvky a vidlice
5.4 Elektrické rozvody
5.4.1 Elektrické rozvody v únikových cestách
5.4.2 Elektrické rozvody v prostorách bez požárního rizika
5.5 Elektrické zařízení pro zajištění funkce při požáru
5.5.1 Zajištění dodávky elektrické energie
5.5.2 Elektrické rozvody
5.5.3 Úložné konstrukce

6. Elektrické zařízení pro případ nouze
6.1 Elektrické nouzové napájení
6.1.1 Centrální napájecí systém (CPS)
6.1.2 Napájecí systém nízkého výkonu (LPS)
6.2 Obvody nouzového osvětlení
6.2.1 Požadavky na funkci a provoz osvětlení
6.2.2 Přepnutí
6.2.3 Napájení nouzového osvětlen
6.2.4 Ovládání nouzového osvětlení
6.2.5 Volba svítidel nouzového osvětlení

7. Revize a údržba
7.1 Výchozí revize
7.2 Pravidelné revize
7.2.1 Lhůty revizí
7.3 Údržba
7.4 Zkušební deník

Příloha I Informativní požadavky na nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem a jeho napájení

Příloha II Informativní požadavky na napájení elektrických zařízení pro případ nouze

Příloha III Citované normy

Označení ČES 330103
Katalogové číslo 170059
Cena 69 Kč69
Jazyk čeština

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

ČES 330102
doporučení ČES 33.01.02 - Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a ochranná opatření

ČES 330298
doporučení ČES 33.02.98 - Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41

ČSN 34 0350 ed. 2 (340350)
Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSN 33 1500 (331500)
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

DP svazek 24
Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (třetí - aktualizované vydání) (autor David Klimša)

Tuto položku naleznete v kategorii Elektrotechnické příručky

foo