ČES 330298

doporučení ČES 33.02.98 - Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41

Objednat
Cena: 42 Kč
včetně 15 % DPH
ks

Anotace obsahu

Od 1. 2. 1996 byla plně nahrazena ČSN 34 1010 novými normami řady ČSN 33 2000. Za dobu platnosti ČSN 34 1010 si řada elektrotechniků, zejména revizních techniků, vypracovala tabulkové přehledy maximálně přípustných hodnot impedancí smyček k jednotlivým jisticím prvkům. Ovšem podle ČSN 33 2000-4-41 jsou již tyto přehledy nepoužitelné.
Doporučení ESČ 33.01.96 udvedlo hodnoty vypínacích proudů Ia různých druhů jisticích prvků různých charakteristik (B, C, D, L, U) pro různé doby odpojení a k nim přiřazené hodnoty impedance smyčky Zs, impedancí ochranného vodiče ZPE a odporů uzemnění neživých částí RA tak, aby byly splněny podmínky samočinného odpojení od zdroje v sítích TN (Ia, Zs a ZPE), TT (Ia a RA) a IT stanovených v článku 413 ČSN 33 2000-4-41.
Mezitím, od vydání předchozího doporučení, však došlo ještě k další změně. Přístup mezinárodní ani naší normalizace k principu ochrany samočinným odpojením se sice nezměnil, změnil se však přístup k určování impedance smyčky. Podle původního názoru respektovaného předchozím doporučením i národní přílohou ČSN 33 2000-6-61 pro revize elektrických zařízení se totiž nerespektovalo oteplení vodičů, a tím ani zvýšení impedance smyčky v důsledku průchodu provozního i poruchového proudu. Dnes se již v nových mezinárodních i našich normách (ČSN IEC 1200-5-53 i v připravované změně ČSN 33 2000-4-41) s tímto vlivem i s vlivem impedance napájecí sítě uvažuje. Zejména tato změna je respektována v novém předpisu ESČ, který nahradí původní doporučení. V další části jsou uvedeny informativní hodnoty impedancí kabelů a vodičů (upravené již podle nových poznatků) a transformátorů 22/0,4 kV, na základě kterých může již projektant elektrického zařízení posoudit, zda budou splněny podmínky, jež stanoví ČSN 33 2000-4-41 pro ochranu odpojením od zdroje, nebo zda bude potřebné navrhnout jiná ochranná opatření (např. proudový chránič).
V příloze doporučení je uveden tabulkový přehled hodnot impedancí smyček Zs pro proudy Ia od 1 do 2 500 A (které zajišťují samočinné působení ochranného jisticího prvku ve stanoveném čase) pro sítě TN se jmenovitým napětím 230 V. Tyto hodnoty umožní posoudit splnění podmínek pro ochranu odpojením od zdroje s ohledem na hodnoty Ia, jež uvádějí výrobci jisticích prvků pro své výrobky. Nově budou do předpisu, který nahradí dřívější doporučení, doplněny maximální délky nejpoužívanějších kabelů a vodičů s nejběžnějším jištěním, u kterých je ještě zaručeno, že vyhovují požadavkům nových předpisových norem. Nový předpis bude praktickou pomůckou nejen pro revizní techniky a provozní elektrikáře, ale i pro projektanty elektrických zařízení. Pro ně budou nové poznatky zvláště důležité při projektování nových instalací.

Obsah publikace

I. Všeobecně

II. Základní podmínky

III. Ochrana odpojením od zdroje - sítě TN (ochrana nulováním)

IV. Ochrana odpojením od zdroje - sítě TT (ochrana zemněním v soustavách s uzemněným nulovým bodem - uzlem)

V. Ochrana odpojením od zdroje - sítě IT (ochrana zemněním v soustavách s izolovaným nulovým bodem - uzlem)

VI. Zs - impedance poruchové smyčky

VII. Závěr

Příloha I. Tabulka hodnot Zs pro sítě TN s U<sub>o</sub> = 230 V

Příoha II. Maximální délky vedení (obvodů) určené pro projektovou přípravu tak, aby vyhovovaly podmínkám pro impedanci smyčky v obvodech TN

Označení ČES 330298
Katalogové číslo 170005
Cena 42 Kč42
Jazyk čeština

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

ČES 330102
doporučení ČES 33.01.02 - Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a ochranná opatření

ČES 330103
doporučení ČES 33.01.03 - Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách

ČSN 34 0350 ed. 2 (340350)
Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

Tuto položku naleznete v kategorii Elektrotechnické příručky

foo