ČSN 65 6507 (656507) Zrušená norma

Biopalivo pro vznětové motory. Methylestery řepkového oleje. Technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání methylesterů řepkového oleje (MEŘO). Methylestery řepkového oleje jsou určeny po dohodě s výrobcem motorů jako ekologické biologicky odbouratelné palivo pro pohon vznětových motorů, jejichž biologická odbouratelnost je podle CEC-L 33-T 82 větší než 98 % v průběhu 21 dnů. MEŘO se vyrábějí z řepkového oleje reesterifikací s methylalkoholem a mohou obsahovat přísady pro zlepšení kvality. MEŘO destiluje převážně v rozmezí 150 °C až 360 °C. Výpis z tabulky 2 (znaky jakosti) poskytuje obraz o charakteru těchto nových výrobků:
Tabulka 2
+---------------------------------------------------------------+
¦ Ukazatel jakosti ¦ MEŘO 5¦ MEŘO 15 ¦Zkouší se podle¦ +---------------------------+-------+- ----------+---------------¦
¦ Bod vzplanutí v uzavřeném ¦ ¦ ¦ ¦
¦ kelímku PM, °C, min. ¦ 56 ¦ 56 ¦ ČSN 65 6064 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Methylalkohol, % (m.m-1), ¦ ¦ ¦ ¦
¦ informativně ¦ 0,30 ¦ 0,30 ¦ Příloha A ¦
+--------------- ------------------------------------------------+

Za pozornost u tohoto nového výrobku stojí i značení: Každý obal musí mít - kromě jiného - toto označení: d) výstražný nápis "Nebezpečí ohně - hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti" a bezpečnostní značku podle příslušných předpisů pro přepravu. Požárně technické charakteristiky jsou uvedeny v informativní příloze d: Podle čl. D1 má MEŘO tyto "Požárně technické charakteristiky": teplota vznícení inf. 230 °C, teplotní třída T 3, dolní mez výbušnosti 0,5 % (V/V), horní mez výbušnosti 6,5 % (V/V). Dále stojí za pozornost čl. D2 "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci". MEŘO jsou zařazeny do 1. stupně biologické účinnosti. Konečně v čl. D4 jsou uvedena: "Ekologická opatření". MEŘO neobsahují látky typu PCB ani látky obsahující těžké kovy (Pb, Hg, Cd, Cu atd.). "Při znečištění půdy se MEŘO biologicky odbourá, přičemž rychlost odbourání závisí na množství MEŘO, které kontaminovalo půdu a na přírodních podmínkách." ČSN 65 6507 byla vydána v listopadu 1994.

Označení ČSN 65 6507 (656507)
Katalogové číslo 16774
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1994
Datum účinnosti 1. 12. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963167749
Změny a opravy Z1 8.98t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2004
a nahrazena ČSN EN 14214 (656507)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 65 07
  • ČSN 656507
  • ČSN 65 65 07 : 1994
  • ČSN 656507:1994
  • ČSN 65 6507:1994