ČSN EN 372 (832224) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Protiplynové a kombinované filtry SX proti speciálně vyjmenovaným sloučeninám. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 3721:1992. Vztahuje se na protiplynové filtry a kombinované filtry proti speciálně vyjmenovaným sloučeninám jako součásti ochranných prostředků dýchacích orgánů, které nejsou vybaveny zdrojem vzduchu; neplatí pro únikové přístroje a lícnicové části z filtračního materiálu. Pro tyto filtry jako části ochranných prostředků dýchacích orgánů jsou stanoveny minimální požadavky. Filtry proti oxidům dusíku, rtuti a oxidu uhelnatému jsou z této normy vyjmuty. Pro ověření souladu s požadavky jsou uvedeny laboratorní zkoušky. Kapitola 4 - Rozdělení tyto filtry definuje takto: Filtry SX určené pro použití proti speciálně vyjmenovaným plynům a parám jsou jen jednoho typu a třídy: Typ SX. Kombinované filtry určené pro použití proti speciálně vyjmenovaným plynům a parám a proti částicím jsou rozděleny podle odpovídající filtrační účinnosti: Typy SXP1, SXP2, SXP3. Významná je opět normalizace požadavků na dýchací odpor: Podle čl.5.4 musí být odpor filtru (filtrů) při průtoku vzduchu tak nízký, jak je možné, a nesmí být v žádném případě při zkoušce podle čl.6.3 vyšší než hodnoty uvedené v tabulce 1.

Tabulka 1 - Maximální dýchací odpory
+------------------------------------------------+
¦ ¦ Maximální přípustný odpor v Pa ¦
¦ +--------------------------------¦
¦ Třída filtru ¦ 30 l.min-1 ¦ 30 l.min-1 ¦
+---------------+------------+-------------------¦
¦ SX ¦ 140 ¦ 560 ¦
¦ SXP 1 ¦ 200 ¦ 770 ¦
¦ SXP 2 ¦ 210 ¦ 800 ¦
¦ SXP 3 ¦ 260 ¦ 980 ¦
+------------------------------------------------+

Čl.6.3 pak stanovuje zkoušení dýchacího odporu: Zkouška se musí provádět při dvou různých průtocích vzduchu (plynulý průtok 30 l.min-1 a 95 l.min-1), laboratorní teplotě, atmosférickém tlaku a takové vlhkosti, při které nedochází k její kondenzaci. Označení všech filtrů musí obsahovat nejméně sedm údajů. Z nich vyjímáme: Typ a barevné označení (viz tab.) a "varovné" věty.
+-------------------------------------------+
¦ Typ ¦ Barevné označení ¦
+-----------------------+-------------------¦
¦ SX ¦ fialová ¦
+-----------------------+-------------------¦
¦ SXP1, SXP2, nebo SXP3 ¦ fialová - bílá ¦
+-------------------------------------------+

Tělo filtru musí být výše uvedené barvy nebo alternativně, jestliže není značení přímo na těle filtru, po obvodě těla filtru umístěn pásek, který odpovídá barevnému označení. V tomto případě neplatí barva těla filtru jako barevné označení. Barva stříbrná nebo lehkých kovů neplatí jako bílá. Filtr SX musí být označen větou: "Jen pro jedno použití" a větou "Čtěte návod k použití" v úředním jazyce (úředních jazycích) země použití. ČSN EN 372 (83 2224) byla vydána v říjnu 1994.

Označení ČSN EN 372 (832224)
Katalogové číslo 16723
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963167237
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004
a nahrazena ČSN EN 14387 (832220)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)