ČSN EN 371 (832223) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Protiplynové a kombinované filtry AX proti nízkovroucím organickým sloučeninám. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 371:1992. Vztahuje se na protiplynové filtry a kombinované filtry proti nízkovroucím organickým sloučeninám podle kapitoly 4 jako součásti ochranných prostředků dýchacích orgánů, které nejsou vybaveny zdrojem vzduchu; neplatí pro únikové přístroje a lícnicové části z filtračního materiálu. Pro tyto filtry jako části ochranných prostředků dýchacích orgánů jsou stanoveny minimální požadavky. Pro ověření souladu s požadavky jsou uvedeny laboratorní zkoušky. Kapitola 4 - Rozdělení obsahuje tyto údaje: Filtry AX určené pro použití proti nízkovroucím organickým sloučeninám, udaných výrobcem, jsou jen jednoho typu a třídy: Typ AX. Kombinované filtry určené pro použití proti nízkovroucím organickým sloučeninám, udaných výrobcem, a proti částicím jsou rozděleny podle odpovídající filtrační účinnosti: Typy AXP1, AXP2, AXP3. Významná je opět normalizace požadavků na dýchací odpor: Čl.5.4 stanoví, že odpor filtru (filtrů) při průtoku vzduchu musí být tak nízký, jak je možné, a nesmí být v žádném případě při zkoušce podle čl.6.3 vyšší než hodnoty uvedené v tabulce 1. Tabulka 1 - Maximální dýchací odpory
+------------------------------------------------+
¦ ¦ Maximální přípustný odpor v Pa ¦
¦ +--------------- -----------------¦
¦ Třída filtru ¦ 30 l.min-1 ¦ 30 l.min-1 ¦
+---------------+---------------+----------------¦
¦ AX ¦ 140 ¦ 560 ¦
¦ AXP 1 ¦ 200 ¦ 770 ¦
¦ AXP 2 ¦ 210 ¦ 800 ¦
¦ AXP 3 ¦ 260 ¦ 980 ¦
+----------------------- -------------------------+

Čl.6.3 pak stanovuje zkoušení dýchacího odporu: Zkouška se musí provádět při dvou různých průtocích vzduchu (plynulý průtok 30 l.min-1 a 95 l.min-1), laboratorní teplotě, atmosférickému tlaku a takové vlhkosti, při které nedochází k její kondenzaci. Označení všech filtrů musí obsahovat nejméně sedm údajů. Z nich vyjímáme: Typ a barevné označení (viz tab.) a "varovné" věty.
+-------------------------------------------+
¦ Typ ¦ Barevné označení ¦
+------------------- ----+-------------------¦
¦ AX ¦ hnědé ¦
+-----------------------+-------------------¦
¦ AXP1, AXP2, nebo AXP3 ¦ hnědé - bílá ¦
+-------------------------------------------+

Tělo filtru musí být výše uvedené barvy nebo alternativně, jestliže není značení přímo na těle filtru, po obvodě těla filtru umístěn pásek, který odpovídá barevnému označení. V tomto případě neplatí barva těla filtru jako barevné označení. Barva stříbrná nebo lehkých kovů neplatí jako bílá. Filtr AX musí být označen větou: "Jen pro jedno použití" a větou "Čtěte návod k použití" v úředním jazyce (úředních jazycích) země použití. ČSN EN 371 (83 2223) byla vydána v říjnu 1994.

Označení ČSN EN 371 (832223)
Katalogové číslo 16722
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963167220
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004
a nahrazena ČSN EN 14387 (832220)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)