ČSN 36 0020-1 (360020) Zrušená norma

Sdružené osvětlení. Část 1: Základní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro sdružené osvětlení vnitřních prostorů, což je současné osvětlení denním a doplňujícím umělým světlem. Používá se společně s ČSN 36 0450 a ČSN 73 0580-1, které obsahují podrobnější ustanovení o řešení obou složek sdruženého osvětlení. Platí pro navrhování, posuzování, užívání a kontrolu sdruženého osvětlení. U těch druhů staveb, pro které platí samostatné předpisy pro sdružené osvětlení, platí tato norma pouze v rozsahu, ve kterém se na ni tyto předpisy odvolávají. Z kap. 2 - Termíny a definice vyjímáme:. Čl.2.1 Sdružené osvětlení: Záměrné současné osvětlení denním a doplňujícím umělým osvětlením. Čl.2.2 Celkové sdružené osvětlení: Současné osvětlení denním osvětlením a doplňujícím celkovým nebo odstupňovaným osvětlením. Čl.2.3 Místní sdružené osvětlení: Současné osvětlení denním osvětlením a doplňujícím místním umělým osvětlením na zastíněném místě vnitřního prostoru. Z kap. 3 - Technické požadavky vyjímáme: Čl.3.1 Všeobecně. Čl.3.1.1 Sdružené osvětlení při dlouhodobém působení není z hlediska vlivu na člověka rovnocenné v plném rozsahu dennímu osvětlení, ale je podstatně příznivější, než osvětlení pouze umělé. Čl.3.1.2 Denní složka sdruženého osvětlení se navrhuje a posuzuje podle zásad uvedených v ČSN 73 0580-1, doplňující umělá složka podle zásad uvedených v ČSN 36 0450. Čl.3.1.3 Při návrhu a posuzování úrovně a rovnoměrnosti sdruženého osvětlení se u denní složky vychází ze stavu rovnoměrně zatažené oblohy s gradací jasu podle 2.8 ČSN 73 0580-1 za dvou kritických úrovní venkovní srovnávací osvětlenosti: a) 5 000 lx; b) 20 000 lx. Dále pak čl.3.2 Použití sdruženého osvětlení. Čl.3.2.1 Celkové sdružené osvětlení ve vnitřních prostorech nově navrhovaných staveb nebo v jejich funkčně vymezených částech se při trvalém pobytu lidí v nich (viz 1.3 ČSN 73 0580-1) může požít pouze v odůvodněných případech, kdy ze závažných příčin (provozních, technologických, stavebně konstrukčních, mikroklimatických nebo urbanistických) není možné bez újmy na jiných společensky důležitých činitelích stavby docílit vyhovujícího denního osvětlení. Přitom se nenadřazují hlediska technická a ekonomická nad hlediska hygienická. Poznámka: Takové případy se vyskytují zejména ve stavbách pro průmysl, zemědělství, obchod, služby, dopravu a pro skladování. Čl.3.2.2 Celkové sdružené osvětlení se nesmí použít v nově navrhovaných stavbách v těch vnitřních prostorech, ve kterých je vyhovující denní osvětlení součástí podmínek důležitých pro zdraví jejich uživatelů a které jsou uvedeny v 3.2 ČSN 73 0580-1. Je však možné použít v nich krátkodobě doplňujícího umělého osvětlení pro časově omezené činnosti, je-li to odůvodněno (např. pro docílení odlišného rozložení a převažujícího směru osvětlení, než poskytuje v daném případě denní světlo). Konečně v čl.3.4 Úroveň denní složky sdruženého osvětlení: Čl.3.4.1 Při trvalém pobytu lidí (viz 1.3 ČSN 73 0580-1) ve vnitřním prostoru se sdruženým osvětlením nebo v jeho funkčně vymezené části musí být zachován dostatečný podíl denní složky; v závislosti na obtížnosti zrakových činností, vyjádřené zařazením do tříd podle 3.7 ČSN 73 0580-1, musí být splněny minimální a případně průměrné (viz čl.3.9 ČSN 73 0580-1) hodnoty činitele denní osvětlenosti, uvedené v tabulce 1 této normy. Průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti 1 % musí být při trvalém pobytu lidí splněna ve všech případech, tedy i při bočním nebo kombinovaném osvětlení.

Tabulka 1 - Hodnoty činitele denní osvětlenosti
+----------------------- ------------------------------------+
¦ ¦ Hodnota činitele denní osvětlenosti v % ¦
¦ +-------------------------------------------¦
¦ Třída zrakové ¦ minimální průměrná ¦
¦ činnosti ¦ e min e m ¦ +---------------+------------------ -------------------------¦
¦ I, II ¦ 1,0 2,5 ¦
¦ III ¦ 0,7 2,0 ¦
¦ IV ¦ 0,5 1,5 ¦
¦ V až VII ¦ 0,5 1,0 ¦ +-----------------------------------------------------------+

Kromě toho jsou v tab. 2 normalizovány hodnoty osvětlenosti umělým světlem při trvalém pobytu lidí a v tab. 3 poměry jasů pozorovaného předmětu a osvětlovacího otvoru. Kapitola 4 konečně normalizuje požadavky na provoz a kontrolu sdruženého osvětlení. ČSN 36 0020-1 byla vydána v srpnu 1994.

Označení ČSN 36 0020-1 (360020)
Katalogové číslo 16563
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1994
Datum účinnosti 1. 9. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963165639
Změny a opravy Z1 1.97t, Z2 10.99t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2007
a nahrazena ČSN 36 0020 (360020)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 36 0020 (360020)
Sdružené osvětlení

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 360020-1
  • ČSN 36 00 20-1