ČSN 06 0210 (060210) Zrušená norma

Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví postup výpočtu tepelných ztrát budov prostupem stěnami a větráním (infiltrací) za kvazistacionárních podmínek při nepřerušovaném vytápění jako podklad pro dimenzování otopných soustav ústředního vytápění a pro stanovení tepelné charakteristiky budovy podle ČSN 73 0540:1994. Norma neplatí pro výpočet tepelných ztrát prostorů vytápěných sálavými plochami, v těchto případech lze pouze vycházet ze zásad obsažených v této normě. Tato norma se nevztahuje na výpočet potřeby tepla pro úpravu vzduchu při klimatizaci. Za pozornost, v této normě zcela zásadního významu slouží i definice, a to: Čl.2.1 Ústřední vytápění: Je vytápění celé budovy nebo skupiny místností ze společného zdroje tepla umístěného mimo vytápěné místnosti nebo v jedné z nich. Dále Čl.2.2 Etážové (bytové) vytápění: Je zvláštní případ ústředního vytápění, kdy ze společného zdroje tepla je vytápěn byt nebo rozlehlý prostor umístěný v jednom podlaží. Konečně: Čl.2.7 Akumulační vytápění: Je vytápění, při které se teplo odebírá z akumulátoru, umístěného buď ve vytápěné místnosti, nebo mimo vytápěnou místnost; časový průběh energie (tepla) dodávané do akumulátoru se zpravidla nekryje s časovým průběhem tepla odebíraného pro vytápění místností. Norma výslovně stanoví, že požadavky na tepelnou pohodu vnitřního prostředí a na tepelně technické vlastnosti materiálu a stavebních konstrukcí stanoví ČSN 73 0540-2:1994, hygienické a další právní předpisy. (Čl.4.1.) Dále v kap. 5 velmi podrobně normalizuje podklady, nutné pro výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění: z nich vyjímáme písm. g), kde se uvádí: "Údaje o teplotách. Pro výpočtové venkovní teploty te je možno použít tabulku A.1, nebo lépe údaje nejbližší hydrometeorologické stanice. Výpočtové vnitřní teploty ti se volí podle tabulky A.3, v souladu s hygienickými předpisy nebo na základě výslovného požadavku investora. V tomto případě však musí být tato skutečnost v projektu uvedena. Teplota v sousedních nevytápěných místnostech se volí podle tabulky A.2." Norma kromě toho obsahuje: metody výpočtu tepelné ztráty budov (kap. 6), výpočtové veličiny (kap. 8), výpočtové metody ztrát místností ve zvláštních případech (kap.9), metody výpočtu tepelného příkonu akumulačního zdroje tepla (kap. 10), apod. K splnění požadavků cit. písm. g) v čl.5.1 mají závažný význam i informativní příloha A, a v ní zejm. tab. A.1 (výpočtové venkovní teploty v různých místech ČR a SR.) a A.2 (teploty v sousedních nevytápěných místnostech). Zvláštní význam mají údaje tabulky A.3 (5 stran textu formátu A 4), které opět navazují na zmíněné písm. g) čl.5.1. Z tam uvedených údajů vyjímáme:

Tabulka A.3 - Výpočtová vnitřní teplota ti ve vytápěných místnostech +------------------------------------------------------------ ---+
¦ ¦ Výpočtová ¦ Relativní ¦
¦ Druh vytápěné místnosti ¦ vnitřní teplota¦ vlhkost vzduchu ¦
¦ ¦ ti (°C) ¦ ­ai (%) ¦
+---------------------------+----------------+------------------¦
¦ obývací místnosti, tj. ¦ ¦ ¦
¦ obývací pokoje, ložnice, ¦ ¦ ¦
¦ jídelny, jídelny ¦ ¦ ¦
¦ s kuchyňským koutem, ¦ ¦ ¦
¦ pracovny, dětské pokoje ¦ 20 ¦ 60 ¦
¦ kuchyně ¦ 20 ¦ 60 ¦
¦ koupelny ¦ 24 ¦ 90 ¦
¦ klozety ¦ 20 ¦ 60 ¦
¦ kanceláře, čekárny, ¦ ¦ ¦
¦ zasedací síně, jídelny ¦ 20 ¦ 60 ¦
¦ zdravotnická střediska, ¦ ¦ ¦
¦ polikliniky, ordinace ¦ 24 ¦ 50 ¦
¦ čekárny, chodby, WC ¦ 20 ¦ 60 ¦
¦ bazénové haly pro dospělé ¦ 28 ¦ 85 ¦
¦ pro děti ¦ 30 ¦ 80 ¦
¦ sauny ¦ 115 ¦ 0 ¦
¦ prohřívárny ¦ 10 ¦ 90 ¦
¦ ochlazovny, odpočívárny ¦ 22 ¦ 60 ¦
+---------------------------+----------------+------------------¦
¦ válcovny, slévárny, ¦ ¦ ¦
¦ opracování a tvarování ¦ ¦ ¦
¦ oceli ¦ 16 ¦ 49 ¦
¦ válcování a lisování ¦ ¦ ¦
¦ za tepla, provoz pecí, ¦ ¦ ¦
¦ vychlazování odlitků, ¦ ¦ ¦
¦ kovárny lehké a střední ¦ 20 ¦ 45 ¦
¦ závod kovových konstrukcí ¦ ¦ ¦
¦ výroba armatur, nářaďovny ¦ ¦ ¦
¦ svařovny, ¦ 16 ¦ 49 ¦
¦ výroba elektrotechniky - ¦ ¦ ¦
¦ jemná montáž, mechanické ¦ ¦ ¦
¦ dílny ¦ 16 až 18 ¦ 60 ¦
¦ výroba měřidel, nářadí, ¦ ¦ ¦
¦ ložisek, drobná výroba ¦ ¦ ¦
¦ kovodělná ¦ 16 až 20 ¦ 60 ¦
¦ průmysl stavebních hmot ¦ 16 ¦ 50 až 60 ¦
¦ průmysl dřevařský ¦ 16 ¦ 49 ¦
¦ tiskárny ¦ 20 až 40 ¦ 60 až 65 ¦
¦ bavlnářské přádelny ¦ 22 až 24 ¦ 50 až 65 ¦
¦ bavlnářské tkalcovny ¦ 20 až 24 ¦ 60 až 75 ¦
+---------------------------+----------------+------------------¦
¦ šatny - jen pro odkládání ¦ ¦ ¦
¦ svrchního oděvu ¦ 15 ¦ 60 ¦
¦ - pro převlékání ¦ 20 ¦ 60 ¦
¦ umývárny - jen pro mytí ¦ ¦ ¦
¦ do půl těla ¦ 22 ¦ 80 ¦
¦ - sprchy, ¦ ¦ ¦
¦ převlékárny ¦ ¦ ¦
¦ u sprch ¦ 24 ¦ 90 ¦
¦ chodby, klozety a jiné ¦ ¦ ¦
¦ vedlejší místnosti ¦ 15 ¦ 70 ¦ +---------------------------------------------------------------+

Tato informativní příloha A obsahuje dále ještě tab. A.4 až A.9. Konečně je připojena i příloha B obsahující zejména formulář pro výpočet tepelných ztrát budov. ČSN 06 0210 byla vydána v květnu 1994. Nahradila ČSN 06 0210 z 15.3.1976.

Označení ČSN 06 0210 (060210)
Katalogové číslo 15915
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963159157
Změny a opravy Z1 2.99t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 02 10
  • ČSN 060210
  • ČSN 06 02 10 : 1994
  • ČSN 060210:1994
  • ČSN 06 0210:1994