ČSN EN 141 (832220) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Protiplynové a kombinované filtry. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 141:1990. Vztahuje se na protiplynové filtry jako součásti ochranných prostředků dýchacích orgánů, které nejsou vybaveny zdrojem kyslíku. Neplatí pro únikové přístroje a lícnicové části z filtračního materiálu. Aby bylo dosaženo souladu s požadavky, obsahuje laboratorní zkoušky. Normalizovány jsou čtyři typy "základních" filtrů, a to: A, B, E, a K a dále speciální filtry. U všech základních filtrů je poznámka, že se používají podle návodu výrobce. Z nich je konkrétně určen:
- Typ A: Pro užití proti určeným organickým plynům a parám organických látek s bodem varu nad 65 °C. (Poznámka: Požadavky na filtry proti nízkovroucím organickým sloučeninám jsou dány zvláštní normou.)
- Typ B: Pro užití proti anorganickým plynům a parám (kromě oxidu uhelnatého).
- Typ E: Pro užití proti oxidu siřičitému a ostatním kyselým plynům.
- Typ K: Pro užití proti amoniaku a organickým aminům podle návodu výrobce.

Dále pak speciální filtry, které musí vždy obsahovat filtr P3, jsou: Typ NO-P3: Proti oxidům dusíku, např. NO, NO2, NOX a typ Hg-P3: Proti rtuti. Konečně jsou normalizovány třídy filtrů: Proti plynové filtry A, B, E a K jsou podle jejich sorpční kapacity rozděleny na: třídu 1, tj. filtry s malou sorpční kapacitou, třídu 2, tj. filtry se střední sorpční kapacitou a třídu 3 s velkou sorpční kapacitou. Filtry třídy 2 a 3 zabezpečují beze zbytku ochranu v nižší třídě. Speciální filtry nejsou děleny do tříd. Je-li protiplynový filtr kombinován s filtrem proti částicím, musí tento kombinovaný filtr splňovat požadavky pro účinnost filtru proti částicím jak je popsáno v ČSN EN 143. Spojení mezi filtrem (filtry) a lícnicovou částí je dosaženo trvalým spojením, speciálním druhem spojení nebo závitovým ukončením (včetně ukončení jiným závitem než je připojovací oblý závit). Je-li spojení zajištěno připojovacím oblým závitem, pak musí odpovídat ČSN EN 148-1. V případě užití masky s dvojicí filtrů (párem), není možné, aby bylo spojení provedeno pomocí připojovacího oblého závitu. Filtr musí být konstruován tak, aby byl snadno bez použití speciálního nářadí vyměnitelný a označen tak, aby nedošlo k záměně při sestavování. U kombinovaného filtru je filtr proti částicím umístěn na vstupní straně protiplynového filtru. Maximální hmotnost filtru (filtrů) na připojení k polomasce je normalizován na 300 g. Maximální hmotnost filtru (filtrů) na připojení k obličejové masce je normalizován na 500 g. Odpor při průtoku musí být tak nízký, aby výsledky zkoušky filtru (filtrů) podle čl.6.3 v žádném případě nepřekročily hodnoty uvedené v tabulce 1. Při zkouškách podle čl.6.4 musí filtry splňovat příslušné požadavky, které jsou uvedeny v tabulkách 2 a 3. (Tabulka 1 stanoví maximální odpory v Pa pro každý z normalizovaných filtrů při dvou různých průtocích - viz dále. Sorpční kapacita filtrů v tab. 2 a 3 je stanovena pro konkrétně vyjmenované látky a určena nejmenším pohlceným množstvím v g a nejnižší resistenční dobou v min.) Pokud jde o dýchací odpor, zkouší se při dvou průtocích (30 l.min-1 a 95 l.min-1) při nepřetržitém průtoku vzduchu o teplotě místnosti a atmosferickém tlaku ovzduší. Vlhkost má být taková, aby nedocházelo k její kondenzaci. Normalizované typy, třída a barevné značení jsou uvedeny v následující tabulce:
+-----------------------------------------------+
¦ Typ ¦ Třída ¦ Barevné ¦
¦ ¦ ¦ označení ¦
+---------------+---------------+---------------¦
¦ A ¦ 1, 2 nebo 3 ¦ hnědé ¦
¦ B ¦ 1, 2 nebo 3 ¦ šedé ¦
¦ E ¦ 1, 2 nebo 3 ¦ žluté ¦
¦ K ¦ 1, 2 nebo 3 ¦ zelené ¦
¦ P ¦ 1, 2 nebo 3 ¦ bílé ¦
¦ nebo jejich ¦ ¦ ¦
¦ kombinace ¦ ¦ ¦
¦ NO-P3 ¦ ¦ modré-bílé ¦
¦ Hg-P3 ¦ ¦ červené-bílé ¦ +-----------------------------------------------+

Za pozornost stojí i normalizovaný obsah návodu k použití, který musí dokonce obsahovat i upozornění na všechny problémy, které je možno očekávat. ČSN EN 141 (83 2220) byla vydána v květnu 1994.

Označení ČSN EN 141 (832220)
Katalogové číslo 15900
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963159003
Norma byla zrušena k 1. 5. 2001
a nahrazena ČSN EN 141 (832220)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)