ČSN 75 7214 (757214) Zrušená norma

Jakost vod. Surová voda pro úpravu na pitnou vodu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva životního prostředí ČR na základě jeho požadavku. Norma platí pro posuzování jakosti surové vody z vodních zdrojů z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou ve vztahu k použité technologii. Jako voda k úpravě na pitnou vodu pro zásobování obyvatelstva je vhodná voda kategorie A a B podle tab. 1, voda kategorie C je méně vhodná. Voda kategorie D je pro úpravu vody na vodu pitnou použitelná pouze vyjímečně v odůvodněných případech. Do kategorie D se zařadí surová voda v případě, že hodnota některého z ukazatelů, s výjimkou kyslíku, překročí meznou hodnotu pro kategorii C.

Tabulka 1 - Kategorie upravitelnosti +----------------------------------------------------------------+
¦ Kategorie ¦ Upravitelnost ¦ +-----------+----------------------------------------------------¦
¦ ¦ Surová voda vyžadující pouze dezinfekci popř. pros-¦
¦ A ¦ tou pískovou filtraci a chemické odkyselení nebo ¦
¦ ¦ mechanické odkyselení či odstranění plynných složek¦
¦ ¦ provzdušňováním ¦
+-----------+---------------------------------------- ------------¦
¦ ¦ Surová voda vyžadující jednoduchou úpravu, např. ¦
¦ ¦ koagulační filtrací nebo jednostupňovým odželezová-¦
¦ B ¦ ním či odmanganováním nebo odželezováním či odman- ¦
¦ ¦ ganováním v hornickém prostředí nebo umělou infil- ¦
¦ ¦ traci a dezinfekci ¦
+-----------+----------------------------------------------------¦
¦ ¦ Surová voda vyžadující dvou či více stupňovou úpra-¦
¦ ¦ vu čiřením, sorpcí, oxidací, odželezováním a odman-¦
¦ C ¦ ganováním s dekarbonizací popř. kombinací fyzikálně¦
¦ ¦ -chemických a mikrobiologických a biologických pro-¦
¦ ¦ cesů úpravy vody ¦
+-----------+----------------------------------------------------¦
¦ ¦ Surová voda nevhodná k úpravě pro zásobování , po- ¦
¦ ¦ užitelná pouze vyjímečně v odůvodněných případech. ¦
¦ D ¦ Zpravidla ani při aplikaci složité technologie ¦
¦ ¦ úpravy vody neposkytne upravená voda záruku jakosti¦
¦ ¦ odpovídající ČSN 75 7111. ¦
+----------------------- -----------------------------------------+

Dále pak, v rozsáhlé tab. 2 se stanoví směrné a mezné hodnoty ukazatelů jakosti surové vody z hlediska její upravitelnosti. Dále, v čl.4.2, norma stanoví, že kromě ukazatelů jakosti se směrnými a meznými hodnotami pro klasifikaci uvedenými v tab. 2 se pro posouzení jakosti vody ve zdroji stanoví všechny ukazatele jakosti uvedené v tab. 1 a tab. 2 ČSN 75 7111 a případně další místně nebo regionálně významné ukazatele ČSN 75 7212. Směrné a mezné hodnoty pro obecné posouzení jakosti surové vody v ukazatelích neuvedených v tab. 2 se určí individuálně podle účinnosti technologie na úpravu jakosti v uvedeném ukazateli a podle informací o významu těchto jednotlivých ukazatelů při hodnocení jakosti pitné vody podle ČSN 75 7111. Mezné hodnoty uvedené v tab. 2 limitují zařazení do příslušné kategorie jakosti, směrné hodnoty uvedené v tab. 2 jsou hodnoty, ke kterým má směřovat asanační a ochranná činnost v povodí a zejména ochranném pásmu zdroje. ČSN 75 7214 byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN 75 7214 (757214)
Katalogové číslo 15332
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963153322
Norma byla zrušena k 1. 8. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 72 14
  • ČSN 757214
  • ČSN 75 72 14 : 1994
  • ČSN 757214:1994
  • ČSN 75 7214:1994