ČSN IEC 34-9 (350000) Zrušená norma

Točivé elektrické stroje. Část 9: Přípustné hodnoty hluku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 34-9:1990 (včetně její opravenky z března 1991) s národními poznámkami a národními přílohami. Je uvedena tato národní předmluva: Přípustné hodnoty hluku strojů, které jsou mimo rozsah platnosti této normy, tj. strojů s výkonem menším než 1 kW jsou uvedeny v národní příloze NA. Informace o dříve platném rozdělení strojů na stroje třídy hluku 0 až 4 uvádí národní příloha NB (viz NB 1 až NB 5). Informativní národní příloha NB uvádí v NB 6 tabulka N 1 porovnání maximálně přípustných hladin akustického výkonu podle této normy a podle předchozí ČSN 35 0092. Tato ČSN IEC 34-9 je devátou částí souboru publikací, které se zabývají točivými elektrickými stroji. IEC 34 má tyto části: Část 1: Výkonnost a vlastnosti, vydáno jako IEC 34-1. Část 2: Metody stanovení ztrát a účinnosti točivých elektrických strojů ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla), vydáno jako IEC 34-2. Část 3: Zvláštní požadavky na synchronní turbostroje, vydáno jako IEC 34-3. Část 4: Metody stanovení veličin synchronních strojů ze zkoušek, vydáno jako IEC 34-4. Část 5: Klasifikace stupňů ochrany krytem točivých elektrických strojů (IP kód), vydáno jako IEC 34-5. Část 6: Způsoby chlazení točivých strojů, vydáno jako IEC 34-6. Část 7: Tvary točivých elektrických strojů, vydáno jako IEC 34-7. Část 8: Označování svorek a smysl točení točivých strojů, vydáno jako IEC 34-8. Část 9: Přípustné hodnoty hluku. Část 10: Dohody pro popis synchronních strojů, vydáno jako IEC 34-10. Část 11: Vestavné tepelné ochrany, kapitola 1: Předpisy pro ochranu točivých elektrických strojů, vydáno jako IEC 34-11. Část 11-2: Vestavné tepelné ochrany, kapitola 2: Teplotní čidla a řídicí jednotky používané v systémech tepelné ochrany, vydáno jako IEC 34-11-2. Část 11-3: Vestavné tepelné ochrany, kapitola 3: Základní předpisy pro tepelné chrániče používané v systémech tepelné ochrany, vydáno jako IEC 34-11-3. Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko na napětí do 660 V, vydáno jako IEC 34-12. Část 13: Požadavky pro pomocné motory pro válcovny, vydáno jako IEC 34-13. Část 14: Mechanické kmitání strojů s výškou osy od 56 mm. Měření, hodnocení a přípustné hodnoty mohutnosti kmitání, vydáno jako IEC 34-14. Část 15: Hladiny výdržných napětí střídavých točivých strojů se šablonovými statorovými cívkami, vydáno jako IEC 34-15. Tato mezinárodní norma stanoví maximální přípustné hodnoty hladiny akustického výkonu A, Lwa točivých elektrických strojů, odpovídajících IEC 34-1, se způsobem chlazení podle IEC 34-6, se stupněm ochrany krytem podle IEC 34-5, které mají níže uvedené vlastnosti: - normalizované provedení, střídavý nebo stejnosměrný stroj, bez zvláštních elektrických, mechanických nebo akustických úprav ke snížení hladiny hluku; - jmenovitý výkon od 1 kW (nebo kV.A) do 5 500 kW (nebo kV.A); otáčky do 3 750 min-1. Poznámky: 1. Tato norma bere v úvahu ekonomické důvody, pro které byly hladiny hluku strojů pro běžná prostředí nebo pro použití s doplňujícími prostředky snižujícími hluk stanoveny normou.2. Jsou-li požadovány hladiny hluku nižší, než stanoví tabulka 1, mají být dohodnuty mezi výrobcem a odběratelem, protože zvláštní elektrické, mechanické nebo akustické úpravy mohou představovat dodatečné náklady. Účelem této normy je stanovit maximální přípustné hladiny akustického výkonu A, Lwa, v decibelech, dB, pro hluk šířený vzduchem vyzařovaný točivými elektrickými stroji normalizovaného provedení, a to jako funkci výkonu a otáček, a dále stanovit metodu měření a zkušební podmínky vhodné pro stanovení hladin akustického výkonu strojů, a tak umožnit normalizované hodnocení hluku strojů podle maximálních přípustných hladin akustického výkonu. V poměrně stručné normě jsou stanoveny metody měření, zkušební podmínky a přípustné hladiny hluku (kap. 6) Odkazuje se opět na tab. 1, která obsahuje maximálně přípustné hladiny akustického výkonu A,LWA. K normě je připojena dvouřádková Národní příloha NA (informativní), která doslova uvádí: "NA 1 Pokud není stanoveno jinak, nemají mít stroje s výkonem menším než 1 kW (kV.A) hladinu akustického výkonu A, Lwa vyšší, než uvádí tabulka 1 pro stroje s výkonem Pw rovným 1 kW." ČSN IEC 34-9 (35 0000) byla vydána v lednu 1994. Nahradila ČSN 35 0092 z 28.2.1980.

Označení ČSN IEC 34-9 (350000)
Katalogové číslo 15217
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1994
Datum účinnosti 1. 2. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963152172
Norma byla zrušena k 1. 3. 1997
a nahrazena ČSN EN 60034-9 +A1 (350000)

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TS 60034-17 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů - Návod na používání

ČSN CLC/TS 60034-18-33 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-33: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Multifaktorové hodnocení podle odolnosti při současném tepelném a elektrickém namáhání

ČSN CLC/TS 60034-20-1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 20-1: Řídicí motory - Krokové motory

ČSN CLC/TS 60034-24 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 24: Online detekce a diagnostika možných poruch aktivních částí točivých elektrických strojů a ložiskových proudů - Návod k použití

ČSN CLC/TS 60034-25 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů

ČSN CLC/TS 60034-31 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 31: Výběr energeticky účinných motorů včetně aplikací s proměnnými otáčkami - Návod k použití

ČSN EN 60034-1 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

ČSN EN 60034-11 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 11: Tepelná ochrana

ČSN EN 60034-12 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko

ČSN EN 60034-14 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací

ČSN EN 60034-15 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 15: Hladiny impulzních výdržných napětí tvarovaných statorových cívek pro střídavé točivé stroje

ČSN EN 60034-16-1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 16-1: Systémy buzení pro synchronní stroje - Definice

ČSN EN 60034-18-1 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Všeobecné návody

ČSN EN 60034-18-21 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-21: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace

ČSN EN 60034-18-22 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18 - 22: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Klasifikace změn a náhrad komponent izolace

ČSN EN 60034-18-31 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-31: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace izolačních systémů točivých strojů

ČSN EN 60034-18-32 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení podle elektrické odolnosti

ČSN EN 60034-18-34 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů

ČSN EN 60034-18-41 (350000)
Elektrické točivé stroje - Část 18-41: Elektroizolační systémy bez částečných výbojů typu I používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky a zkoušky kontroly kvality

ČSN EN 60034-18-42 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Elektrické izolační systémy odolné částečným výbojům (typ II), používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky

ČSN EN 60034-19 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 19: Specifické zkušební metody pro stejnosměrné stroje napájené konvečním způsobem a z usměrňovače

ČSN EN 60034-2-1 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)

ČSN EN 60034-2-2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 2-2: Specifické metody pro určování dílčích ztrát velkých strojů ze zkoušek - Dodatek k IEC 60034-2-1

ČSN EN 60034-22 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 22: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory

ČSN EN 60034-26 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů nakrátko

ČSN EN 60034-27-3 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 27-3: Měření dielektrického ztrátového činitele na izolaci statorového vinutí točivých elektrických strojů

ČSN EN 60034-28 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 28: Zkušební metody určování veličin pro náhradní obvodová schémata trojfázových nízkonapěťových asynchronních motorů nakrátko

ČSN EN 60034-29 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 29: Metoda ekvivalentního zatížení a superpoziční metoda - Určení oteplení nepřímým měřením

ČSN EN 60034-3 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami

ČSN EN 60034-30-1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód)

ČSN EN 60034-4 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 4: Metody určování veličin synchronních strojů ze zkoušek

ČSN EN 60034-5 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace

ČSN EN 60034-6 (350000)
Točivé elektrické stroje. Část 6: Způsoby chlazení (IC kód)

ČSN EN 60034-7 +A1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód)

ČSN EN 60034-8 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení

ČSN EN 60034-9 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku

ČSN EN IEC 60034-14 ed. 3 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací

ČSN EN IEC 60034-2-3 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 2-3: Specifické zkušební metody určování ztrát a účinnosti střídavých motorů napájených z měničů

ČSN EN IEC 60034-23 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 23: Oprava, generální prohlídka a renovování

ČSN EN IEC 60034-27-1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 27-1: Offline měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů

ČSN EN IEC 60034-27-4 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 27-4: Měření izolačního odporu a polarizačního indexu izolace vinutí točivých elektrických strojů

ČSN EN IEC 60034-4-1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 4-1: Metody určování veličin elektricky buzených synchronních strojů ze zkoušek

ČSN IEC 34-16-2 (350000)
Točivé elektrické stroje. Část 16: Budicí systémy synchronních strojů. Kapitola 2: Modely pro studium energetických soustav

ČSN IEC/TS 60034-27-2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 27-2: Online měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů