ČSN EN 292-1 (833001) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. Část 1: Základní terminologie, metodologie

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 292-1:1991. Norma byla vytvořena, aby pomohla konstruktérům, výrobcům a dalším zainteresovaným osobám interpretovat základní bezpečnostní požadavky za účelem dosažení konformity s evropskou legislativou, týkající se bezpečnosti strojů. Tato norma je první z programu norem vytvářených CEN/CENELEC, které k tomu byly zmocněny Komisí Evropských společenství (CEC) a Evropským sdružením volného obchodu (EFTA - ESVO). Normy mají následující hierarchii: Normy typu A (základní bezpečnostní normy), poskytují základní pojmy a zásady pro projektování a konstrukci a obecná hlediska, která mohou být aplikován na všechny stroje. Normy typu B (skupina bezpečnostních norem), zabývající se jedním bezpečnostním aspektem (normy typu B1) nebo jedním typem bezpečnostního zařízení (normy typu B2), které může být použito pro větší počet strojů. Normy typu C (bezpečnostní normy pro stroje), určující detailní bezpečnostní požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů. EN 292 se skládá ze dvou částí: Část 1 (název uveden shora) a Část 2 Bezpečnost strojních zařízení. - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. - Technické zásady a specifikace. Část 1 ČSN EN 292-1 definuje základní terminologii a specifikuje obecné projektové metody, aby při návrhu stroje napomohly konstruktérům a výrobcům dosáhnout bezpečnosti stroje pro profesionální i amatérské účely. Norma definuje cca 35 základních pojmů (kap. 3), dále definuje 9 rizikových faktorů u strojního zařízení (kap. 4) a konečně normalizuje strategii výběru bezpečnostních zařízení (kap. 5). Za pozornost stojí příloha B, která obsahuje tříjazyčný abecední rejstřík cca 350 zvláštních termínů a výrazů, použitých v normě s tím, že uvádí jen čl. EN 292-1 anebo EN 292-2 (do 1.1.1994 nezavedena), kde je pojem blíže vysvětlen (definován). Poznámka: Ve většině hesel 3. kapitoly jde o určitý druh definic. Naproti tomu u většiny hesel 4. kapitoly nejde o pravé definice, spíše vysvětlení nebo popis, či výčet druhů daného faktoru nebo rizika. Norma je základním souhrnem pojmů, které se vyskytují v souvislosti s bezpečností (ale i hygienou) práce, avšak prakticky jen ve vztahu ke strojním zařízením. Poznámka recenzenta: Některé normalizované pojmy (hesla) lze aplikovat i na termíny (pojmy, situace), běžně používané nebo se vyskytující v hygieně práce. Jiné jen s jistými obtížemi. Navíc je v této normě pojem "riziko" zpravidla používán spíše ve významu "nebezpečí". Dále uvádíme výběr z definic některých článků 3. kapitoly, které jsou spojeny především s bezpečností práce: 3.4: Bezpečnost stroje: Je způsobilost stroje k vykonávání jeho funkce, k přepravě, instalaci, seřizování, udržování, demontáži a likvidaci za podmínek předpokládaného použití, které jsou uvedeny v návodu k používání (a v některých případech pro dané časové období vyznačeny v návodu k používání), aniž by způsobil zranění nebo poškození zdraví. 3.5: Rizikový faktor (riziko): Je zdroj možného zranění nebo poškození zdraví. Poznámka: Slovo "riziko" je obecně používáno ve spojení s dalšími slovy, která definují původ nebo charakter očekávaného zranění nebo poškození zdraví: např. riziko elektrického šoku, riziko rozdrcení, riziko otravy, atd.3.6: Riziková situace: Je jakákoliv situace, v níž je osoba vystavena jednomu nebo více rizikovým faktorům.3.7: Rizikovost: Je kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví v určité rizikové situaci.3.8: Stanovení rizikovosti: Je zevrubný odhad pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví v určité rizikové situaci za účelem výběru přiměřených bezpečnostních opatření.3.9: Riziková funkce stroje: Je jakákoliv funkce stroje, která vytváří riziko, je-li vykonávána.3.10: Nebezpečný prostor: Je jakýkoliv prostor uvnitř nebo vně stroje, kde je osoba vystavena nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví. Poznámka: Rizikový faktor, který způsobuje ohrožení zdraví, je v této definici buď: nepřetržitě přítomen během předpokládaného použití stroje (např. pohyb nebezpečných pohyblivých částí, elektrický oblouk při svařování apod.), nebo se může objevit neočekávaně (např. neúmyslné nebo samovolné spuštění stroje apod.).3.17: Bezpečný stav: Je teoretický stav, kterého by bylo dosaženo, jestliže by bezpečnostní funkce při poruše dodávky energie nebo poruše nějaké součásti přispívající k dosažení tohoto stavu zůstala nezměněna. V praxi se tohoto stavu téměř dosahuje, neboť účinky poruch na uvažovanou bezpečnostní funkci jsou omezovány.3.19: Bezpečnostní ochrana: Je bezpečnostní opatření spočívající v použití specifických technických prostředků nazývaných bezpečnostní zařízení (ochranné kryty, ochranná zařízení) k ochraně osob před rizikovými faktory, které nemohou být odstraněny nebo dostatečně zmírněny.3.20: Bezpečnostní sdělení: Je bezpečnostní opatření spočívající v komunikačních prostředcích, jako jsou texty, slova, nápisy, signály, symboly nebo diagramy, používané samostatně nebo v kombinaci, aby podávaly informace uživateli. Jsou určeny pro profesionální nebo i laické uživatele.3.21: Obsluha: Je osoba nebo osoby, jež mají za úkol instalaci, provoz, seřizování, údržbu, čištění, opravy nebo přepravu stroje.3.22: Ochranný kryt: Je část stroje speciálně používaná k zajištění ochrany prostřednictvím fyzické bariéry. podle konstrukce je možno ochranný kryt označit jako skříň, víko, štít, dveře, ochranné ohrazení apod. Poznámka: Ochranný kryt může působit samostatně, pak je účinný pouze, je-li v ochranné poloze, nebo ve spojení s blokovacím zařízením popř. s blokovacím zařízením s jištěním, v tomto případě je ochrana zajištěna v jakékoliv poloze ochranného krytu. Rozlišují se ochranné kryty pohyblivé, nastavitelné, blokované, resp. blokované s jištěním, a ochranné kryty ovládací.3.23: Ochranné zařízení: Je zařízení (jiné než ochranný kryt), které odstraňuje nebo redukuje riziko, samo o sobě nebo ve spojení s ochranným krytem. Rozlišují se ochranná zařízení blokovací, odblokovací, tipovací, dvouruční, dále bezpečnostní vypínací zařízení, mechanické zajišťovací zařízení, omezovací zařízení a krokovací ovládací zařízení.3.24: Ochranné zábrany a překážky: Je jakákoliv fyzická překážka, která snižuje pravděpodobnost přístupu do nebezpečného prostoru tím, že volnému přístupu překáží, aniž by mu zcela bránila. ČSN EN 292-1 (83 3001) byla vydána v lednu 1994. Nahradila ČSN 83 2001 z 13.5.1981 a ČSN 83 2011 z 2.7.1980.

Označení ČSN EN 292-1 (833001)
Katalogové číslo 15193
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 1994
Datum účinnosti 1. 2. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran
EAN kód 8590963151939
Norma byla zrušena k 1. 12. 2000
a nahrazena ČSN EN 292-1 (833001)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)