ČSN ISO 2204 (011623) Zrušená norma

Akustika. Návod k mezinárodním normám pro měření hluku šířeného vzduchem a pro hodnocení jeho účinku na populaci

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 2204:1979. Popisuje základní postupy pro měření hluku a pro hodnocení jeho účinku na člověka. Je úvodem ke specializovanějším návodům obsaženým v normách popisujících metody pro měření akustických veličin a pro jejich vyhodnocování, ke specifickým zkušebním předpisům a k interpretaci postupů publikovaných národními a mezinárodními normalizačními organizacemi. Norma klasifikuje různé druhy hlukových problémů, konkrétně: Problémy spojené s hodnocením a predikací různých účinků hluku na člověka. Pro problémy této skupiny je cílem měření hluku získat veličiny, které zachycují vztah mezi velikostí zvukového podnětu a jeho hlukovým účinkem, a to jak pro jednotlivce, tak pro větší či menší části skupiny. Dále podává definice a klasifikaci různých druhů hluku: Uvádí, že charakter hluku může být popsán jeho frekvenčním spektrem, časovými změnami hladiny a charakterem zvukového pole. Za pozornost stojí např. tyto definice: Čl.3.2.1: Ustálený hluk: Hluk se zanedbatelně malými změnami hladiny za dobu pozorování. Čl.3.2.2: Neustálený hluk: Hluk, jehož hladina se v době pozorování signifikantně mění. Čl.3.2.2.1: Proměnný hluk: Hluk, jehož hladina se v době pozorování kontinuálně a ve značném rozsahu mění. Čl.3.2.2.2: Přerušovaný hluk: Hluk, jehož hladina za dobu pozorování několikrát náhle klesá na hladinu pozadí; čas, během něhož hladiny nabývá konstantní hodnoty odlišné od měnící se přechodné hladiny je řádově l sekunda a více. Čl. 3.2.2.3: Impulzní hluk: Hluk sestávající z jednoho nebo několika náhlých projevů zvukové energie, z nichž kterýkoliv trvá kratší dobu než asi l sekunda. Zvláštní pozornost norma dále věnuje hodnocení účinků hluku na člověka. Mezi veličiny popisující účinky hluku na člověka podle normy patří a) hladina hlasitosti hluku LN, b) hladina vnímaného hluku LPN c) riziko poškození sluchového mechanismu způsobeného hlukem, d) stupeň obtěžování a rušení lidských činností (např. verbální komunikace, práce, odpočinku nebo spánku) hlukem. Podle těchto hodnotících veličin se norma zabývá metodami pro zjišťování účinků hluku. vysvětlením pojmů např. hladina hlasitosti a hlasitost, obtěžování a rušení hlukem apod. ČSN ISO 2204 (01 1623) byla vydána v prosinci 1994.

Označení ČSN ISO 2204 (011623)
Katalogové číslo 15048
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963150482
Norma byla zrušena k 1. 2. 1998
a nahrazena ČSN EN ISO 12001 (011619)