Třída 40 - JADERNÁ TECHNIKA

Zobrazit obsah třídy 40 - Jaderná technika

ČSN ISO 7503-1 (404012) - duben 2017 aktuální vydání

Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 7503-2 (404012) - duben 2017 aktuální vydání

Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 2: Zkouška otěrem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 7503-3 (404012) - duben 2017

Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 3: Kalibrace přístrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 11665-1 (404013) - duben 2020 aktuální vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 1: Původ radonu a krátkodobých produktů přeměny radonu a s nimi spojené měřicí metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11665-11 (404013) - duben 2020

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 11: Zkušební metoda pro půdní plyn ve vzorcích odebraných v hloubce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11665-2 (404013) - duben 2020 aktuální vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 2: Integrální metoda měření průměrné koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11665-3 (404013) - srpen 2020 aktuální vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 3: Metoda měření okamžité hodnoty koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (bodové měření)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11665-5 (404013) - srpen 2020 aktuální vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 5: Metoda kontinuálního měření objemové aktivity radonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11665-6 (404013) - srpen 2020 aktuální vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11665-7 (404013) - duben 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 7: Akumulační metoda pro odhad rychlosti exhalace radonu z povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 11665-12 (404013) - říjen 2021

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 12: Stanovení součinitele difúze radonu v hydroizolačních materiálech: jednostranná metoda měření objemové aktivity radonu testované fólie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 3925 (404014) - květen 2016

Otevřené radioaktivní zářiče - Identifikace a dokumentace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18589-1 (404015) - únor 2022

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 1: Obecné směrnice a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18589-2 (404015) - květen 2018

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 2: Návod pro výběr strategie vzorkování, odběr vzorků a jejich prvotní zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18589-3 (404015) - květen 2018

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 3: Metoda stanovení radionuklidů emitujících záření gama gamaspektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18589-4 (404015) - únor 2022

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 4: Plutonium 238 a plutonium 239 + 240 - Zkušební metoda pomocí alfa spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18589-5 (404015) - únor 2022

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 5: Stroncium 90 - Metoda proporcionálního počítání nebo kapalinová scintilační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18589-6 (404015) - únor 2022

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 6: Celková objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta - Zkušební metoda pomocí proporcionálního průtokového detektoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18589-7 (404015) - říjen 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 7: In situ měření radionuklidů emitujících záření gama

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 16641 (404016) - říjen 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch - Radon 220: Integrované metody měření pro stanovení průměrné objemové aktivity pomocí pasivních stopových detektorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19361 (404017) - srpen 2020

Měření radioaktivity - Stanovení aktivity beta zářičů - Zkušební metoda využívající kapalinovou scintilační spektrometrii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19581 (404018) - srpen 2020

Měření radioaktivity - Radionuklidy emitující záření gama - Rychlá screeningová metoda spektrometrií záření gama s využitím scintilačního detektoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20042 (404019) - únor 2022

Měření radioaktivity - Gama zářiče - Standardní zkušební metody pomocí gamaspektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 8299 (404043) - září 2021

Technologie jaderného paliva - Stanovení izotopových a elementárních koncentrací uranu a plutonia v jaderných materiálech v roztocích kyseliny dusičné tepelnou ionizační hmotnostní spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18256-1 (404044) - září 2021

Technologie jaderného paliva - Rozpouštění materiálů obsahujících oxid plutoničitý - Část 1: Rozpouštění prášků oxidu plutoničitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18256-2 (404044) - září 2021

Technologie jaderného paliva - Rozpouštění materiálů obsahujících oxid plutoničitý - Část 2: Rozpouštění pelet a prášků MOX

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19226 (404045) - srpen 2020

Jaderná energie - Vyhodnocení neutronového toku a radiačního poškození (dpa) tlakové nádoby reaktoru a vnitroreaktorových částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22765 (404046) - prosinec 2019

Technologie jaderného paliva - Spékané (U,Pu)O2 pelety - Návod na přípravu keramografických vzorků pro zkoumání mikrostruktur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21484 (404047) - prosinec 2019

Jaderná energie - Technologie paliva - Stanovení podílu kyslík/kov v MOX peletách gravimetrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12800 (404048) - prosinec 2019

Technologie jaderného paliva - Směrnice pro měření velikostí povrchových ploch prášků oxidů uranu metodou BET

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12183 (404049) - prosinec 2019

Technologie jaderného paliva - Analýza plutonia coulometrií za konstantního potenciálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15366-1 (404050) - říjen 2016

Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 1: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu mikrogramů a uran v rozsahu miligramů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15366-2 (404050) - říjen 2016

Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 2: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu nanogramů a méně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15646 (404051) - říjen 2016

Test opětovným spékáním peletek UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15651 (404052) - květen 2018

Jaderná energie - Stanovení celkového obsahu vodíku v prášku PuO2 a UO2 a ve spékaných peletách UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16424 (404053) - květen 2018

Jaderná energie - Stanovení homogenity rozložení Gd ve směsích gadoliniového paliva a určení obsahu Gd2O3 v gadoliniových palivových peletách měřením složky uranu a gadolinia

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21483 (404054) - květen 2018

Stanovení rozpustnosti plutonia v neozářených palivových peletách ze směsného oxidu (U,Pu)O2 v kyselině dusičné

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21613 (404055) - květen 2018

(U, Pu)O2 prášky a spékané pelety - Stanovení chloru a fluoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19017 (404056) - květen 2018

Návod na gamaspektrometrii radioaktivních odpadů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 12799 (404057) - prosinec 2019

Jaderná energie - Stanovení obsahu dusíku ve spékaných UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 peletách - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16793 (404058) - září 2021

Technologie jaderného paliva - Směrnice pro keramografickou přípravu slinutých pelet UO2 pro mikrostrukturní zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18557 (404059) - srpen 2020

Principy charakterizace půd, budov a infrastruktur kontaminovaných radionuklidy pro účely sanace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 9463 (404060) - září 2021

Jaderná energie - Technologie jaderného paliva - Spektrofotometrické stanovení plutonia v roztocích kyseliny dusičné

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9161 (404061) - září 2021

Prášek oxidu uraničitého - Stanovení zdánlivé hustoty a sypné hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10276 (404062) - únor 2022

Jaderná energie - Palivová technologie - Nosné čepy obalových souborů pro přepravu radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16647 (404063) - únor 2022

Jaderná energie - Projektová a provozní kritéria zádržných systémů vyřazovaných jaderných pracovišť a jaderných zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18229 (404064) - únor 2022

Základní technické požadavky na strojní komponenty a kovové konstrukce předpokládané pro jaderné reaktory IV. generace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 2919 (404300) - červen 2015

Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Obecné požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18090-1 (404301) - březen 2020

Radiační ochrana - Charakteristika referenčního pulsního záření - Část 1: Fotonové svazky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 9978 (404302) - září 2021 aktuální vydání

Radiační ochrana - Uzavřené zdroje - Metody zkoušení těsnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 29661 (404303) - duben 2018

Referenční pole záření pro radiační ochranu - Definice a základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 19238 (404304) - duben 2018

Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17099 (404305) - duben 2018

Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře využívající mikrojaderný test s blokováním cytokineze v lymfocytech periferní krve pro biologickou dozimetrii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20553 (404306) - duben 2018

Radiační ochrana - Monitorování pracovníků vystavených při práci riziku vnitřní kontaminace radioaktivní látkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15382 (404307) - duben 2018

Radiační ochrana - Postupy pro monitorování dávky v oční čočce, kůži a končetinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20785-1 (404308) - únor 2021 aktuální vydání

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 1: Koncepční základy měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20785-2 (404308) - únor 2021 aktuální vydání

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 2: Popis odezvy přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 20785-3 (404308) - duben 2018

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 3: Měření v letových výškách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20785-4 (404308) - únor 2022

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 4: Validace výpočetních kódů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16638-1 (404309) - květen 2018

Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie specifických látek - Část 1: Inhalace uranových sloučenin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 28057 (404310) - září 2021 aktuální vydání

Klinická dozimetrie - Dozimetrie s termoluminiscenčními detektory v pevné fázi pro fotonové a elektronové záření v radioterapii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16645 (404311) - prosinec 2019

Radiační ochrana - Lékařské urychlovače elektronů - Požadavky a doporučení na návrh a ověření stínění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16637 (404312) - prosinec 2019

Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie pracovníků vystavených otevřeným radionuklidovým zdrojům používaným v medicíně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16639 (404313) - prosinec 2019

Sledování objemové aktivity radioaktivních látek přenášených vzduchem na pracovištích jaderných zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18417 (404314) - prosinec 2019

Jodové sorbenty z aktivního uhlí pro jaderná zařízení - Metoda pro stanovení indexu sorpční kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14146 (404315) - září 2021

Radiační ochrana - Kritéria a pracovní limity pro periodické hodnocení dozimetrických služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20046 (404316) - září 2021

Radiační ochrana - Pracovní kritéria pro laboratoře používající test chromozomálních translokací metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pro účely hodnocení expozice ionizujícímu záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 4037-1 (404317) - září 2021

Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 1: Radiační charakteristiky a metody produkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 4037-2 (404317) - září 2021

Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 2: Dozimetrie pro radiační ochranu v energetickém rozsahu od 8 keV do 1,3 MeV a od 4 MeV do 9 MeV

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4037-3 (404317) - září 2021

Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 3: Kalibrace dozimetrů prostředí a osobních dozimetrů a měření jejich odezvy jako funkce energie a úhlu dopadu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 4037-4 (404317) - září 2021

Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 4: Kalibrace dozimetrů prostředí a osobních dozimetrů v nízkoenergetických referenčních polích záření X

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12807 (404319) - září 2021

Bezpečná přeprava radioaktivních materiálů - Testování úniků ze zásilek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 11929-1 (404400) - září 2021

Stanovení mezních hodnot (rozhodovací práh, mez detekce a meze intervalu pokrytí) pro měření ionizujícího záření - Základy a použití - Část 1: Základní aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11929-2 (404400) - září 2021

Stanovení mezních hodnot (rozhodovací práh, mez detekce a meze intervalu pokrytí) pro měření ionizujícího záření - Základy a použití - Část 2: Pokročilé aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11929-3 (404400) - září 2021

Stanovení mezních hodnot (rozhodovací práh, mez detekce a meze intervalu pokrytí) pro měření ionizujícího záření - Základy a použití - Část 3: Aplikace na dekonvoluční metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 8769 (404412) - září 2021 aktuální vydání

Měření radioaktivity - Alfa-, beta- a gama-zářiče - Specifikace referenčních etalonů pro kalibraci monitorů povrchové kontaminace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč