Třída 4040 - Nomenklatura. Metody měření a zkoušení radioaktivních produktů

Zobrazit obsah třídy 40 - Jaderná technika

ČSN ISO 7503-1 (404012) - duben 2017 aktuální vydání

Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 7503-2 (404012) - duben 2017 aktuální vydání

Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 2: Zkouška otěrem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 7503-3 (404012) - duben 2017

Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 3: Kalibrace přístrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 11665-1 (404013) - duben 2020 aktuální vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 1: Původ radonu a krátkodobých produktů přeměny radonu a s nimi spojené měřicí metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11665-11 (404013) - duben 2020

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 11: Zkušební metoda pro půdní plyn ve vzorcích odebraných v hloubce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11665-2 (404013) - duben 2020 aktuální vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 2: Integrální metoda měření průměrné koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11665-3 (404013) - srpen 2020 aktuální vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 3: Metoda měření okamžité hodnoty koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (bodové měření)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11665-5 (404013) - srpen 2020 aktuální vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 5: Metoda kontinuálního měření objemové aktivity radonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11665-6 (404013) - srpen 2020 aktuální vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11665-7 (404013) - duben 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 7: Akumulační metoda pro odhad rychlosti exhalace radonu z povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 11665-12 (404013) - říjen 2021

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 12: Stanovení součinitele difúze radonu v hydroizolačních materiálech: jednostranná metoda měření objemové aktivity radonu testované fólie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 3925 (404014) - květen 2016

Otevřené radioaktivní zářiče - Identifikace a dokumentace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18589-1 (404015) - únor 2022

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 1: Obecné směrnice a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18589-2 (404015) - květen 2018

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 2: Návod pro výběr strategie vzorkování, odběr vzorků a jejich prvotní zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18589-3 (404015) - květen 2018

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 3: Metoda stanovení radionuklidů emitujících záření gama gamaspektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18589-4 (404015) - únor 2022

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 4: Plutonium 238 a plutonium 239 + 240 - Zkušební metoda pomocí alfa spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18589-5 (404015) - únor 2022

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 5: Stroncium 90 - Metoda proporcionálního počítání nebo kapalinová scintilační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18589-6 (404015) - únor 2022

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 6: Celková objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta - Zkušební metoda pomocí proporcionálního průtokového detektoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18589-7 (404015) - říjen 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 7: In situ měření radionuklidů emitujících záření gama

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 16641 (404016) - říjen 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch - Radon 220: Integrované metody měření pro stanovení průměrné objemové aktivity pomocí pasivních stopových detektorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19361 (404017) - srpen 2020

Měření radioaktivity - Stanovení aktivity beta zářičů - Zkušební metoda využívající kapalinovou scintilační spektrometrii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19581 (404018) - srpen 2020

Měření radioaktivity - Radionuklidy emitující záření gama - Rychlá screeningová metoda spektrometrií záření gama s využitím scintilačního detektoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20042 (404019) - únor 2022

Měření radioaktivity - Gama zářiče - Standardní zkušební metody pomocí gamaspektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 23547 (404020) - leden 2024

Měření radioaktivity - Radionuklidy emitující záření gama - Specifikace referenčních měřicích standardů pro kalibraci spektrometrů záření gama

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24459 (404042) - leden 2024

Stanovení obsahu uranu ve vzorcích pocházejících z jaderného palivového cyklu pomocí L-absorpční hranové spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8299 (404043) - září 2021

Technologie jaderného paliva - Stanovení izotopových a elementárních koncentrací uranu a plutonia v jaderných materiálech v roztocích kyseliny dusičné tepelnou ionizační hmotnostní spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18256-1 (404044) - září 2021

Technologie jaderného paliva - Rozpouštění materiálů obsahujících oxid plutoničitý - Část 1: Rozpouštění prášků oxidu plutoničitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18256-2 (404044) - září 2021

Technologie jaderného paliva - Rozpouštění materiálů obsahujících oxid plutoničitý - Část 2: Rozpouštění pelet a prášků MOX

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19226 (404045) - srpen 2020

Jaderná energie - Vyhodnocení neutronového toku a radiačního poškození (dpa) tlakové nádoby reaktoru a vnitroreaktorových částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22765 (404046) - prosinec 2019

Technologie jaderného paliva - Spékané (U,Pu)O2 pelety - Návod na přípravu keramografických vzorků pro zkoumání mikrostruktur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21484 (404047) - prosinec 2019

Jaderná energie - Technologie paliva - Stanovení podílu kyslík/kov v MOX peletách gravimetrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12800 (404048) - prosinec 2019

Technologie jaderného paliva - Směrnice pro měření velikostí povrchových ploch prášků oxidů uranu metodou BET

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12183 (404049) - prosinec 2019

Technologie jaderného paliva - Analýza plutonia coulometrií za konstantního potenciálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15366-1 (404050) - říjen 2016

Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 1: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu mikrogramů a uran v rozsahu miligramů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15366-2 (404050) - říjen 2016

Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 2: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu nanogramů a méně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15646 (404051) - říjen 2016

Test opětovným spékáním peletek UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15651 (404052) - květen 2018

Jaderná energie - Stanovení celkového obsahu vodíku v prášku PuO2 a UO2 a ve spékaných peletách UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16424 (404053) - květen 2018

Jaderná energie - Stanovení homogenity rozložení Gd ve směsích gadoliniového paliva a určení obsahu Gd2O3 v gadoliniových palivových peletách měřením složky uranu a gadolinia

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21483 (404054) - květen 2018

Stanovení rozpustnosti plutonia v neozářených palivových peletách ze směsného oxidu (U,Pu)O2 v kyselině dusičné

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21613 (404055) - květen 2018

(U, Pu)O2 prášky a spékané pelety - Stanovení chloru a fluoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19017 (404056) - květen 2018

Návod na gamaspektrometrii radioaktivních odpadů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 12799 (404057) - prosinec 2019

Jaderná energie - Stanovení obsahu dusíku ve spékaných UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 peletách - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16793 (404058) - září 2021

Technologie jaderného paliva - Směrnice pro keramografickou přípravu slinutých pelet UO2 pro mikrostrukturní zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18557 (404059) - srpen 2020

Principy charakterizace půd, budov a infrastruktur kontaminovaných radionuklidy pro účely sanace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 9463 (404060) - září 2021

Jaderná energie - Technologie jaderného paliva - Spektrofotometrické stanovení plutonia v roztocích kyseliny dusičné

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9161 (404061) - září 2021

Prášek oxidu uraničitého - Stanovení zdánlivé hustoty a sypné hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10276 (404062) - únor 2022

Jaderná energie - Palivová technologie - Nosné čepy obalových souborů pro přepravu radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16647 (404063) - únor 2022

Jaderná energie - Projektová a provozní kritéria zádržných systémů vyřazovaných jaderných pracovišť a jaderných zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18229 (404064) - únor 2022

Základní technické požadavky na strojní komponenty a kovové konstrukce předpokládané pro jaderné reaktory IV. generace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16796 (404065) - leden 2024

Jaderná energie - Stanovení obsahu Gd2O3 v gadoliniových palivových směsích a gadoliniových palivových peletách pomocí atomové emisní spektrometrie s využitím zdroje indukčně vázaného plazmatu (ICP-AES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo