Třída 4043 - Uzavřené radionuklidové zářiče

Zobrazit obsah třídy 40 - Jaderná technika

ČSN EN ISO 2919 (404300) - červen 2015

Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Obecné požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18090-1 (404301) - březen 2020

Radiační ochrana - Charakteristika referenčního pulsního záření - Část 1: Fotonové svazky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9978 (404302) - září 2021

Radiační ochrana - Uzavřené zdroje - Metody zkoušení těsnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

465 Kč

ČSN EN ISO 29661 (404303) - duben 2018

Referenční pole záření pro radiační ochranu - Definice a základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 19238 (404304) - duben 2018

Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. březnu 2024 (přejít na náhradu).

440 Kč

ČSN EN ISO 19238 (404304) - únor 2024 nové vydání

Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky - Analýza dicentrických chromozomů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17099 (404305) - duben 2018

Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře využívající mikrojaderný test s blokováním cytokineze v lymfocytech periferní krve pro biologickou dozimetrii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20553 (404306) - duben 2018

Radiační ochrana - Monitorování pracovníků vystavených při práci riziku vnitřní kontaminace radioaktivní látkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15382 (404307) - duben 2018

Radiační ochrana - Postupy pro monitorování dávky v oční čočce, kůži a končetinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20785-1 (404308) - únor 2021 aktuální vydání

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 1: Koncepční základy měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20785-2 (404308) - únor 2021 aktuální vydání

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 2: Popis odezvy přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 20785-3 (404308) - prosinec 2023 nové vydání

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 3: Měření v letových výškách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20785-4 (404308) - únor 2022

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 4: Validace výpočetních kódů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16638-1 (404309) - květen 2018

Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie specifických látek - Část 1: Inhalace uranových sloučenin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16638-2 (404309) - leden 2023

Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie specifických látek - Část 2: Požití uranových sloučenin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 28057 (404310) - září 2021 aktuální vydání

Klinická dozimetrie - Dozimetrie s termoluminiscenčními detektory v pevné fázi pro fotonové a elektronové záření v radioterapii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16645 (404311) - prosinec 2019

Radiační ochrana - Lékařské urychlovače elektronů - Požadavky a doporučení na návrh a ověření stínění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16637 (404312) - prosinec 2019

Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie pracovníků vystavených otevřeným radionuklidovým zdrojům používaným v medicíně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16639 (404313) - prosinec 2019

Sledování objemové aktivity radioaktivních látek přenášených vzduchem na pracovištích jaderných zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18417 (404314) - prosinec 2019

Jodové sorbenty z aktivního uhlí pro jaderná zařízení - Metoda pro stanovení indexu sorpční kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14146 (404315) - září 2021

Radiační ochrana - Kritéria a pracovní limity pro periodické hodnocení dozimetrických služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20046 (404316) - září 2021

Radiační ochrana - Pracovní kritéria pro laboratoře používající test chromozomálních translokací metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pro účely hodnocení expozice ionizujícímu záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 4037-1 (404317) - září 2021

Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 1: Radiační charakteristiky a metody produkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 4037-2 (404317) - září 2021

Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 2: Dozimetrie pro radiační ochranu v energetickém rozsahu od 8 keV do 1,3 MeV a od 4 MeV do 9 MeV

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4037-3 (404317) - září 2021

Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 3: Kalibrace dozimetrů prostředí a osobních dozimetrů a měření jejich odezvy jako funkce energie a úhlu dopadu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 4037-4 (404317) - září 2021

Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 4: Kalibrace dozimetrů prostředí a osobních dozimetrů v nízkoenergetických referenčních polích záření X

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20031 (404318) - leden 2023

Radiační ochrana - Monitorování a dozimetrie vnitřního ozáření v důsledku kontaminace rány radionuklidy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12807 (404319) - září 2021

Bezpečná přeprava radioaktivních materiálů - Testování úniků ze zásilek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 13304-1 (404320) - červen 2023

Radiační ochrana - Minimální kritéria pro elektronovou paramagnetickou rezonanční (EPR) spektroskopii pro účely retrospektivní dozimetrie ionizujícího záření - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13304-2 (404320) - červen 2023

Radiační ochrana - Minimální kritéria pro elektronovou paramagnetickou rezonanční (EPR) spektroskopii pro účely retrospektivní dozimetrie ionizujícího záření - Část 2: Dozimetrie ex vivo s využitím lidské zubní skloviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16640 (404321) - červen 2023

Monitorování radioaktivních plynů ve výpustích ze zařízení vyrábějících radionuklidy a radiofarmaka emitující pozitrony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 8529-1 (404322) - leden 2024

Referenční pole neutronového záření - Část 1: Charakteristiky a metody produkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21909-1 (404323) - leden 2024

Systémy pasivní neutronové dozimetrie - Část 1: Požadavky na funkčnost a zkoušky pro použití v osobní dozimetrii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21909-2 (404323) - leden 2024

Systémy pasivní neutronové dozimetrie - Část 2: Metodika a kritéria pro způsobilost systémů osobní dozimetrie na pracovištích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč
foo