Třída 8381 - Kaly, upravený bioodpad a půdy

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 16179 (838115) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Návod pro úpravu vzorků

440 Kč

ČSN EN 16173 (838116) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v kyselině dusičné

190 Kč

ČSN EN 16174 (838117) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce královské

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15937 (838119) - srpen 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení elektrické konduktivity

190 Kč

ČSN EN 15933 (838120) - březen 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení pH

190 Kč

ČSN EN 15934 (838125) - březen 2013

Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Výpočet podílu sušiny po stanovení zbytku po sušení nebo obsahu vody

230 Kč

ČSN EN 15935 (838126) - březen 2013

Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení ztráty žíháním

230 Kč

ČSN EN 16170 (838130) - září 2017 aktuální vydání

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

340 Kč

ČSN EN 16171 (838131) - srpen 2017 aktuální vydání

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

340 Kč

ČSN EN 16175-1 (838133) - květen 2017

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 1: Metoda atomové absorpční spektrometrie - technika chladných par (CV-AAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16175-2 (838133) - květen 2017

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 2: Metoda atomové fluorescenční spektrometrie - technika chladných par (CV-AFS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16168 (838135) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení celkového dusíku metodou suchého spalování

190 Kč

ČSN EN 16169 (838136) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dusíku podle Kjeldahla

190 Kč

ČSN EN 16166 (838150) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)

230 Kč

ČSN EN 15936 (838151) - březen 2013

Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) suchým spalováním

340 Kč

ČSN EN 16167 (838153) - březen 2019 aktuální vydání

Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD)

350 Kč

ČSN EN 16181 (838155) - listopad 2018

Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)

440 Kč

TNI CEN/TR 16193 (838180) - prosinec 2014

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Detekce a stanovení počtů bakterií Escherichia coli

440 Kč