Třída 8364 - Kvalita půdy

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN ISO 10694 (836410) - květen 1998

Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu

190 Kč

ČSN ISO 11261 (836415) - červenec 1998

Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - Modifikovaná Kjeldahlova metoda

125 Kč

ČSN ISO 11263 (836419) - červenec 1998

Kvalita půdy - Stanovení fosforu - Spektrofotometrické stanovení fosforu rozpustného v roztoku hydrogenuhličitanu sodného

190 Kč

ČSN EN ISO 23611-1 (836430) - leden 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 1: Ruční třídění žížal a jejich extrakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23611-2 (836430) - leden 2012

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 2: Odběr vzorků a extrakce mikroskopických členovců (Collembola a Acarina)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23611-3 (836430) - duben 2020 aktuální vydání

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 3: Odběr vzorků a půdní extrakce enchytraeid

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23611-4 (836430) - leden 2012

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 4: Odběr vzorků, extrakce a identifikace půdních hlístic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23611-5 (836430) - září 2013

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 5: Odběr a extrakce vzorků půdních makrobezobratlých

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23611-6 (836430) - leden 2014

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 6: Návod pro návrh programů vzorkování s půdními bezobratlými

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16072 (836440) - prosinec 2011

Kvalita půdy - Laboratorní metody pro stanovení mikrobiální půdní respirace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14240-1 (836441) - prosinec 2011

Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 1: Metoda substrátem indukované respirace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14240-2 (836441) - prosinec 2011

Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 2: Fumigační extrakční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14238 (836442) - červen 2014

Kvalita půdy - Biologické metody - Stanovení mineralizace dusíku a nitrifikace v půdách a vlivu chemických látek na tyto procesy

230 Kč

ČSN EN ISO 15685 (836443) - srpen 2014

Kvalita půdy - Stanovení potenciální nitrifikace a inhibice nitrifikace - Rychlá zkouška pomocí oxidace amonných iontů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.20t

295 Kč

ČSN EN ISO 29200 (836444) - listopad 2020

Kvalita půdy - Hodnocení genotoxických účinků na vyšší rostliny - Zkouška s mikrojádry Vicia faba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22030 (836445) - prosinec 2011

Kvalita půdy - Biologické metody - Chronická toxicita pro vyšší rostliny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11269-1 (836446) - srpen 2013

Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene

230 Kč

ČSN EN ISO 11269-2 (836446) - listopad 2013

Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 2: Účinky znečištěných půd na vzcházení a růst vyšších rostlin

340 Kč

ČSN EN ISO 18763 (836447) - prosinec 2020

Kvalita půdy - Stanovení toxických účinků znečišťujících látek na klíčení a růst raných stadií vyšších rostlin

340 Kč

ČSN EN ISO 21285 (836449) - listopad 2020

Kvalita půdy - Inhibice reprodukce půdního roztoče (Hypoaspis aculeifer) půdními kontaminanty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16387 (836450) - červenec 2014

Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci

340 Kč

ČSN EN ISO 11267 (836451) - září 2014

Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) látkami znečišťujícími půdu

340 Kč

ČSN EN ISO 20963 (836452) - prosinec 2011

Kvalita půdy - Účinky znečištění na larvy hmyzu (Oxythyrea funesta) - Stanovení akutní toxicity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15952 (836453) - únor 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Vlivy znečišťujících látek na juvenilní hlemýždě (Helicidae) - Stanovení vlivů půdní kontaminace na růst

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16086-1 (836455) - březen 2013 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 1: Zkouška růstu s čínským zelím

340 Kč

ČSN EN 16086-2 (836455) - březen 2013 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 2: Zkouška s řeřichou na Petriho miskách

230 Kč

ČSN EN ISO 11268-1 (836456) - duben 2014

Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 1: Stanovení akutní toxicity pro Eisenia fetida/Eisenia andrei

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.16t

405 Kč

ČSN EN ISO 11268-2 (836456) - srpen 2014

Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.16t

405 Kč

ČSN EN ISO 11268-3 (836456) - březen 2016

Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 3: Návod pro stanovení účinků za podmínek v terénu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17512-1 (836457) - listopad 2020

Kvalita půdy - Zkouška unikání pro stanovení kvality půd a účinků chemikálií na chování - Část 1: Zkouška se žížalami (Eisenia fetida a Eisenia andrei)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17512-2 (836457) - listopad 2020

Kvalita půdy - Zkouška unikání pro stanovení kvality půd a účinků chemikálií na chování - Část 2: Zkouška s chvostoskoky (Folsomia candida)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23753-1 (836490) - září 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 1: Metoda používající trifenyltetrazolium chlorid (TTC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23753-2 (836490) - září 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 2: Metoda používající jodtetrazolium chlorid (INT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč