ČSN (normy i změny) z prosince 2022

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 15341 +A1 (010664) - prosinec 2022 aktuální vydání

Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby

440 Kč

ČSN EN ISO 14015 (010915) - prosinec 2022

Environmentální management - Směrnice pro posuzování náležité environmentální péče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14067 (010967) - prosinec 2022 aktuální vydání

Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci

550 Kč

ČSN EN 17501 (015070) - prosinec 2022

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Aktivní termografie s laserovým buzením

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15531-1 (018234) - prosinec 2022 aktuální vydání

Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 1: Souvislosti a struktura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15531-3 (018234) - prosinec 2022 aktuální vydání

Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 3: Provozní služební rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-5 (018237) - prosinec 2022

Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 5: Formát výměny alternativních druhů dopravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 400 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-11 (018295) - prosinec 2022

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 11: Publikace strojově interpretovatelných dopravních opatření

590 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 3506-6 (021007) - prosinec 2022

Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 6: Obecná pravidla pro výběr korozivzdorných ocelí a slitin niklu pro spojovací součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4042 (021008) - prosinec 2022 aktuální vydání

Spojovací součásti - Systémy elektrolyticky vyloučených povlaků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 751-3 (029285) - prosinec 2022 aktuální vydání

Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy a horkou vodou - Část 3: Nespékané pásky z PTFE a vlákna z PTFE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 16539/změna Z1 (038124) - prosinec 2022

Koroze kovů a slitin - Urychlené cyklické korozní zkoušky s depozicí solí umělé mořské vody - „Suchá“ a „mokrá“ fáze při konstantní absolutní vlhkosti

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN ISO 21207 (038125) - prosinec 2022

Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlené korozní zkoušky zahrnující střídavé působení korozně agresivních plynů, neutrální solné mlhy a sušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11125-9 (038235) - prosinec 2022

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 9: Zkouška opotřebení a použitelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24656 (038338) - prosinec 2022

Katodická ochrana konstrukcí příbřežních větrných elektráren

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 12696 (038340) - prosinec 2022 aktuální vydání

Katodická ochrana oceli v betonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 4136 (051121) - prosinec 2022

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9016 (051125) - prosinec 2022 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 18278-1 (051330) - prosinec 2022

Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1264-2 (060315) - prosinec 2022 aktuální vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

440 Kč

ČSN EN 1264-3 (060315) - prosinec 2022 aktuální vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování

230 Kč

ČSN EN 497 (061453) - prosinec 2022

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Víceúčelové vařidlové hořáky pro venkovní použití - Varné nádoby s průměrem větším než 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 303-5/Oprava 1 (075303) - prosinec 2022

Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13338 (078312) - prosinec 2022 aktuální vydání

Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr výstupů ventilu lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12252 (078472) - prosinec 2022

Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12979 (078479) - prosinec 2022 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Systémy na LPG pro pohon vozidel - Požadavky na instalaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14912 (078492) - prosinec 2022 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN ISO 28927-13 (106010) - prosinec 2022 aktuální vydání

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 13: Zarážecí nářadí

340 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 14644-8 (125301) - prosinec 2022 aktuální vydání

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 8: Hodnocení čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 17610 (165101) - prosinec 2022

Stavební kování - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorie produktů doplňující EN 15804 pro stavební kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62657-2 ed. 2/změna Z1 (184002) - prosinec 2022

Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence

Změna bude zrušena k 14. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62657-2 ed. 3 (184002) - prosinec 2022

Průmyslové komunikační sítě - Koexistence bezdrátových systémů - Část 2: Management koexistence

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 62657-3 (184002) - prosinec 2022

Průmyslové komunikační sítě - Koexistence bezdrátových systémů - Část 3: Formální popis automatizovaného managementu koexistence a návod k použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62657-4 (184002) - prosinec 2022

Průmyslové komunikační sítě - Koexistence bezdrátových systémů - Část 4: Management koexistence s centrální koordinací bezdrátových aplikací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61131-9/změna Z1 (187050) - prosinec 2022

Programovatelné řídicí jednotky - Část 9: Drobné digitální komunikační rozhraní pro malé snímače a ovládací členy

Změna bude zrušena k 4. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 61131-9 ed. 2 (187050) - prosinec 2022

Programovatelné řídicí jednotky - Část 9: Drobné digitální komunikační rozhraní pro malé snímače a ovládací členy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 333 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 13696 (190004) - prosinec 2022 aktuální vydání

Optika a optické přístroje - Zkušební metody pro záření rozptýlené optickými prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12005 (192018) - prosinec 2022 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Polarizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 3454 (259381) - prosinec 2022 aktuální vydání

Hydrometrie - Sondovací zařízení pro přímé měření hloubky a závěsná zařízení

190 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 340 (260390) - prosinec 2022 aktuální vydání

Dopravní pásy - Laboratorní charakteristiky míry hořlavosti - Požadavky a metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1757 (268865) - prosinec 2022 aktuální vydání

Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční plošinové vozíky

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13796-2 +A1 (273021) - prosinec 2022 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

222 Kč

ČSN EN 81-28 (274003) - prosinec 2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 280-2 (275004) - prosinec 2022 aktuální vydání

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině

340 Kč

ČSN EN 13814-2 (276001) - prosinec 2022 aktuální vydání

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 2: Provoz, údržba a používání

350 Kč

ČSN EN 15163-1 (277999) - prosinec 2022

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Část 1: Požadavky na stacionární diamantové lanové pily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15163-2 (277999) - prosinec 2022

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Část 2: Požadavky na přenosné diamantové lanové pily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4841-1 (313895) - prosinec 2022

Letectví a kosmonautika - Silentbloky (tlumiče s pouzdry) - Část 1: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4841-2 (313895) - prosinec 2022

Letectví a kosmonautika - Silentbloky (tlumiče s pouzdry) - Část 2: Technický přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 12215-10 (321160) - prosinec 2022 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 10: Zatížení a upevnění takeláže na plachetnicích

770 Kč

ČSN EN ISO 23411 (324230) - prosinec 2022 aktuální vydání

Malá plavidla - Kormidelní kola

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN IEC 61970-401 (334910) - prosinec 2022

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-ASPI) - Část 401: Rámec profilu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61340-5-3 ed. 2/změna Z1 (346440) - prosinec 2022

Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

Změna bude zrušena k 1. červnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 61340-5-3 ed. 3 (346440) - prosinec 2022

Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62641/změna A11 (347509) - prosinec 2022

Vodiče pro nadzemní vedení - Dráty z hliníku a slitin hliníku pro koncentricky stáčené vodiče

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN IEC 63248/změna A11 (347509) - prosinec 2022

Vodiče pro nadzemní vedení - Metalické dráty s povlakem nebo plátováním pro koncentricky stáčené vodiče

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 61952 ed. 2 (348009) - prosinec 2022

Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné izolátory pro vedení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1 000 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2/změna A1 (354210) - prosinec 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu

125 Kč

ČSN EN IEC 60309-1 ed. 4 (354513) - prosinec 2022

Vidlice, připevněné nebo přenosné zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 60309-2 ed. 4 (354513) - prosinec 2022

Vidlice, připevněné nebo přenosné zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 60309-4 ed. 2 (354513) - prosinec 2022

Vidlice, připevněné nebo přenosné zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 62053-22 ed. 2/Oprava 1 (356132) - prosinec 2022

Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,1 S, 0,2 S a 0,5 S)

20 Kč

ČSN EN IEC 62052-11 ed. 2/změna A11 (356134) - prosinec 2022

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61557-11/změna Z1 (356230) - prosinec 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 11: Účinnost monitorů reziduálního proudu (RCMs) typu A a typu B v rozvodných sítích TT, TN a IT

Změna bude zrušena k 6. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 61557-3 ed. 2/změna Z1 (356230) - prosinec 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 3: Impedance smyčky

Změna bude zrušena k 6. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 61557-7 ed. 2/změna Z1 (356230) - prosinec 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 7: Sled fází

Změna bude zrušena k 6. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 61557-11 ed. 2 (356230) - prosinec 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 11: Účinnost monitorů reziduálního proudu (RCM) v rozvodných sítích TT, TN a IT

230 Kč

ČSN EN IEC 61557-3 ed. 3 (356230) - prosinec 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 3: Impedance smyčky

230 Kč

ČSN EN IEC 61557-7 ed. 3 (356230) - prosinec 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 7: Sled fází

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.24t

355 Kč

ČSN EN 61247/změna Z1 (358469) - prosinec 2022

PM-jádra z magnetických oxidů a příslušenství - Rozměry

Změna bude zrušena k 26. květnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 63093-10 (358471) - prosinec 2022

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 10: PM-jádra a příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50377-4-3 (359242) - prosinec 2022

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-3: Typ SC/APC simplex 9° ukončený na jednovidovém vlákně EN 60793-2-50 typu B-652.D a B-657.A s celozirkoniovou ferulí, kategorie OP

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61757-3-2 (359275) - prosinec 2022

Optické vláknové senzory - Část 3-2: Akustické snímání a měření vibrací - Distribuované snímání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60810 ed. 4/změna A2 (360181) - prosinec 2022

Světelné zdroje a LED součástky pro silniční vozidla - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7/Oprava 1 (360600) - prosinec 2022

Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

20 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-22 ed. 3 (360600) - prosinec 2022

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62841-3-10/změna A12 (361510) - prosinec 2022

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky

190 Kč

ČSN EN 62841-3-6/změna A12 (361510) - prosinec 2022

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem

190 Kč

ČSN EN IEC 62485-5/Oprava 1 (364380) - prosinec 2022

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 5: Bezpečný provoz staničních Lithium-ion baterií

20 Kč

ČSN EN IEC 60336 ed. 3/Oprava 1 (364744) - prosinec 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařkou diagnostiku - Rozměry ohniska a související charakteristiky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN IEC 62985/Oprava 2 (364773) - prosinec 2022

Metody pro výpočet odhadů dávky specifických podle velikosti (SSDE) ve výpočetní tomografii

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13 ed. 2 (364801) - prosinec 2022 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anesteziologických pracovišť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13/změna Z1 (364801) - prosinec 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť

Změna bude zrušena k 30. červnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 62623/změna Z1 (367205) - prosinec 2022

Stolní a přenosné počítače - Měření energetické spotřeby

Změna bude zrušena k 1. červnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62623 ed. 2 (367205) - prosinec 2022

Stolní a přenosné počítače - Měření energetické spotřeby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN IEC 62271-209 ed. 2/změna A1 (370921) - prosinec 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky

125 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 17624 (389607) - prosinec 2022

Stanovení mezí výbušnosti plynů a par při zvýšených tlacích, zvýšených teplotách nebo s oxidanty jinými než vzduch

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 3421 (451219) - prosinec 2022

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Návrh, hloubka nastavení a instalace mimobřežních vodičů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 11681-1 (470195) - prosinec 2022

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11681-2 (470195) - prosinec 2022

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 14734 (490092) - prosinec 2022

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení ošetřovatelnosti druhů dřeva určených k impregnaci ochrannými prostředky na dřevo - Laboratorní metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 23418 (560057) - prosinec 2022

Mikrobiologie potravinového řetězce - Sekvenování celého genomu pro typizaci a genomickou charakterizaci bakterií - Obecné požadavky a návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17644 (560058) - prosinec 2022

Potraviny - Detekce potravinových alergenů metodami kapalinové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (LC-MS) - Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24199 (569555) - prosinec 2022

Vaporizační produkty - Stanovení nikotinu v emisích vaporizačních produktů - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0191 (570191) - prosinec 2022

Stanovení hydroxymethylfurfuralu v medu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

125 Kč

ČSN EN ISO 23319 (571007) - prosinec 2022

Sýry a tavené sýrové výrobky, kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu tuku - Gravimetrická metoda

340 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 248-1 (621124) - prosinec 2022 aktuální vydání

Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN 17615 (640007) - prosinec 2022

Plasty - Environmentální aspekty - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 22007-2 (640142) - prosinec 2022 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 2: Metoda nestacionárního rovinného tepelného zdroje (horkého disku)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13479 (643105) - prosinec 2022 aktuální vydání

Trubky z polyolefinů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti šíření trhliny - Metoda zkoušení pro pomalý růst trhliny na trubkách opatřených vrubem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16396-2 (643610) - prosinec 2022 aktuální vydání

Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17679 (646007) - prosinec 2022

Plasty - Plastové fólie - Stanovení pevnosti v dotržení za použití lichoběžníkových zkušebních těles se zářezem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14541-1 (646443) - prosinec 2022

Trubky a tvarovky z plastů - Použití recyklátů z termoplastů - Část 1: Slovník

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14541-2 (646443) - prosinec 2022

Trubky a tvarovky z plastů - Použití recyklátů z termoplastů - Část 2: Doporučení pro podstatné vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN P CEN/TS 17757 (654920) - prosinec 2022

Anorganická hnojiva - Stanovení specifických živin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17758 (654921) - prosinec 2022

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu chloridů potenciometrickou titrací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17759 (654922) - prosinec 2022

Anorganická hnojiva - Stanovení pH roztoku hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17760 (654923) - prosinec 2022

Anorganická hnojiva - Stanovení velikosti částic hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17761 (654924) - prosinec 2022

Anorganická hnojiva - Stanovení obsahu chloridů v hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17762 (654925) - prosinec 2022

Anorganická hnojiva - Stanovení obsahu mědi v hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17764 (654926) - prosinec 2022

Anorganická hnojiva se stopovými živinami - Stanovení koncentrace volných, chelátových nebo komplexovaných mikroživin a chelatačního a/nebo komplexotvorného činidla přítomného ve vícesložkových anorganických hnojivech se stopovými živinami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17765 (654927) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu biuretu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17766 (654928) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Extrakce vodou pro následné stanovení prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17767 (654929) - prosinec 2022

Organominerální hnojiva - Extrakce fosforu kyselinou mravenčí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17768 (654930) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Rozklad lučavkou královskou pro následné stanovení prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17769 (654931) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu rtuti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17770 (654933) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení celkového obsahu specifických prvků pomocí ICP-AES po rozkladu lučavkou královskou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17771 (654934) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu dusíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17772 (654935) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení specifických parametrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17773 (654936) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu sušiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17774 (654937) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu specifických prvků metodou ICP-AES po extrakci vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17775 (654938) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu anorganického arsenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17776 (654939) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu celkového organického uhlíku suchým spalováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17777 (654940) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení specifických prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17778 (654941) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu chromu (VI) pomocí chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17779 (654942) - prosinec 2022

Organominerální hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v neutrálním citrátu amonném

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17780 (654943) - prosinec 2022

Organická, organominerální a anorganická hnojiva - Detekce bakterií rodu Salmonella

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17781 (654944) - prosinec 2022

Organická, organominerální a anorganická hnojiva - Detekce Escherichia coli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17782 (654945) - prosinec 2022

Hnojivé výrobky - Stanovení stability hnojivých výrobků obsahujících cheláty mikroživin při různých pH

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17783 (654946) - prosinec 2022

Hnojivé výrobky - Stanovení stability hnojivých výrobků obsahujících komplexy mikroživin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17784-1 (654947) - prosinec 2022

Organominerální hnojiva - Identifikace komplexotvorných činidel - Část 1: Metoda využívající UV-Vis spektrofotometrii a gravimetrii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17784-2 (654947) - prosinec 2022

Organominerální hnojiva - Identifikace komplexotvorných činidel - Část 2: Metoda využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17785 (654948) - prosinec 2022

Organo-minerální hnojiva - Stanovení chelatačních a komplexotvorných činidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17786-1 (654949) - prosinec 2022

Anorganická hnojiva s mikroživinami - Stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin - Část 1: Úprava katexovou pryskyřicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17786-2 (654949) - prosinec 2022

Anorganická hnojiva s mikroživinami - Stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin - Část 2: Stanovení EDTA, DTPA, HEEDTA, IDHA nebo EDDS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4259-4 (656003) - prosinec 2022

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 4: Využití regulačních diagramů k ověření stavu statistické kontroly pro provedení standardní zkušební metody v jedné laboratoři

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12205/Oprava 1 (656183) - prosinec 2022

Ropné výrobky - Stanovení oxidační stability středních destilátů

20 Kč

ČSN EN 12847 (657044) - prosinec 2022 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tendence k sedimentaci asfaltových emulzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17643 (657053) - prosinec 2022

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ekvivalentní teploty ke komplexnímu modulu ve smyku pomocí dynamického smykového reometru (DSR) - Zkouška BTSV

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17605 (659857) - prosinec 2022

Řasy a produkty z řas - Metody vzorkování a analýzy - Příprava vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN P CEN ISO/TS 19392-1 (672021) - prosinec 2022

Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 1: Minimální požadavky a umělé stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19392-2 (672021) - prosinec 2022

Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 2: Stanovení a hodnocení odolnosti proti erozi způsobené deštěm s použitím otočného ramene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19392-3 (672021) - prosinec 2022

Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 3: Stanovení a hodnocení odolnosti proti erozi způsobené deštěm s použitím proudu vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19403-1 (673058) - prosinec 2022 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 1: Slovník a obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 24442 (681507) - prosinec 2022 aktuální vydání

Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vivo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 14175-8 (704270) - prosinec 2022

Digestoře - Část 8: Digestoře pro práci s radioaktivními materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 932-3 (721186) - prosinec 2022 aktuální vydání

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický postup

230 Kč

ČSN EN 13888-1 (722471) - prosinec 2022

Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, klasifikace, třídění a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10545-20 (725110) - prosinec 2022

Keramické obkladové prvky - Část 20: Stanovení průhybu keramických dlaždic pro výpočet jejich poloměru zakřivení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12976-1 (730302) - prosinec 2022 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 15882-2 (730856) - prosinec 2022

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15942 (730913) - prosinec 2022 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13848-3 (736359) - prosinec 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 3: Měřicí systémy - Stroje pro stavbu a údržbu koleje

340 Kč

ČSN EN 13146-4 (736375) - prosinec 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 15031 (755631) - prosinec 2022 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15796 (755654) - prosinec 2022 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15798 (755655) - prosinec 2022 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Filtrační prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15799 (755656) - prosinec 2022 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Práškové aktivní uhlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15797 (755657) - prosinec 2022 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi železa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

76 Služby

ČSN ISO 23405 (761209) - prosinec 2022

Cestovní ruch a souvisící služby - Udržitelný cestovní ruch - Principy, slovník a model

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 16495 (770622) - prosinec 2022 aktuální vydání

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17427 (770653) - prosinec 2022

Obaly - Požadavky a zkušební schéma pro nákupní tašky vhodné pro zpracování v dobře řízených domácích kompostovacích zařízeních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 17651 (790016) - prosinec 2022

Usně - Popis, označování štítkem a značení výrobků z usní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16223-1 (792016) - prosinec 2022

Usně - Požadavky na označování a popis usní pro použití na čalounění a v interiérech automobilů - Část 1: Použití na čalounění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16223-2 (792016) - prosinec 2022

Usně - Požadavky na označování a popis usní pro použití na čalounění a v interiérech automobilů - Část 2: Použití v interiérech automobilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 24584 (800305) - prosinec 2022

Textilie - Chytré textilie - Metoda zkoušení plošného odporu vodivých textilií bezkontaktním způsobem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17667 (807630) - prosinec 2022

Metoda zkoušení - Stanovení tepelného odporu textilních výrobků s výplní a podobných výrobků za použití přístroje s vyhřívanou destičkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 12312-1 (832437) - prosinec 2022 aktuální vydání

Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 1: Sluneční brýle pro všeobecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15537 (833509) - prosinec 2022 aktuální vydání

Zásady výběru osob pro zkoušení průmyslových výrobků a návrhů z antropometrických hledisek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17503 (838029) - prosinec 2022 aktuální vydání

Půdy, kaly, upravený bioodpad a odpady - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)

440 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 9999 (841001) - prosinec 2022 aktuální vydání

Kompenzační pomůcky - Klasifikace a terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 23371 (852118) - prosinec 2022

Anesteziologické a respirační přístroje - Prostředky pro indikaci řízení a regulaci tlaku v manžetě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10079-2 (852703) - prosinec 2022 aktuální vydání

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 2: Odsávací zařízení poháněná manuálně

125 Kč

ČSN EN ISO 10079-3 (852703) - prosinec 2022 aktuální vydání

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 3: Odsávací zařízení poháněná podtlakovým nebo tlakovým zdrojem

190 Kč

ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2/Oprava 1 (854012) - prosinec 2022

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 25424/změna A1 (855254) - prosinec 2022

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního procesu pro zdravotnické prostředky

190 Kč

ČSN EN ISO 11607-1/změna A11 (855280) - prosinec 2022

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 1: Požadavky na materiály, sterilní bariérové systémy a obalové systémy

125 Kč

ČSN EN ISO 11607-2/změna A11 (855280) - prosinec 2022

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Požadavky na validaci procesů tváření, utěsnění a sestavení

125 Kč

ČSN EN ISO 22683 (856375) - prosinec 2022

Stomatologie - Zkouška rotační adaptability mezi tělem implantátu a pilířem implantátu v systémech zubních implantátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17811 (857028) - prosinec 2022

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro moč a jiné tělní tekutiny - Bez buněk izolovaná DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 065-4-4 V1.1.1 (875141) - prosinec 2022

Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající ultraširokopásmovou technologii (UWB) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 4: Materiálově citlivá zařízení - Podkapitola 4: Aplikace pro snímání vnějších materiálů pro pozemní vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-5-2 V1.1.1 (878801) - prosinec 2022

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 5: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro multilaterační (MLAT) zařízení - Podčást 2: Referenční a vozidlové vysílače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN ISO 24337 (917841) - prosinec 2022

Laminátové podlahové krytiny - Stanovení geometrických vlastností

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN ISO 23537-1 (942855) - prosinec 2022 aktuální vydání

Požadavky na spací pytle - Část 1: Tepelné, hmotnostní a rozměrové požadavky na spací pytle určené pro mezní teploty -20 °C a vyšší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13209-1 (943458) - prosinec 2022 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 1: Nosiče na záda s rámem

340 Kč

ČSN EN ISO 4528 (945010) - prosinec 2022 aktuální vydání

Smalty - Výběr metod zkoušení pro smaltované plochy výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19105 (979824) - prosinec 2022

Geografická informace - Shoda a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč
foo