ICS 65.080 - Hnojiva

ČSN 46 5735 (465735) - listopad 2020 aktuální vydání

Kompostování

340 Kč

ČSN 46 5736 (465736) - listopad 2018

Vermikomposty

190 Kč

ČSN 46 5750 (465750) - srpen 1982

Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv

230 Kč

ČSN EN 17246 (467053) - březen 2020

Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou iontové chromatografie a vodivostní detekce (IC-CD)

190 Kč

ČSN EN 12944-1 (654800) - květen 2002 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 1: Všeobecné termíny

230 Kč

ČSN EN 12944-2 (654800) - květen 2002 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 2: Termíny vztahující se ke hnojivům

190 Kč

ČSN EN 12944-3 (654800) - únor 2020 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 3: Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd

230 Kč

ČSN EN 16357 (654802) - duben 2014

Uhličitanové materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Automatická titrace s kyselinou citronovou

230 Kč

ČSN EN 13535 (654803) - říjen 2001

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15084 (654804) - říjen 2013 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Pokyn pro stanovení potřeby vápnění

230 Kč

ČSN ISO 7409 (654805) - září 2018 aktuální vydání

Hnojiva - Označování - Provedení na obalu a deklarované údaje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 1235 (654806) - březen 1997

Pevná hnojiva - Zkušební prosévání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1236 (654807) - červenec 1999 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení sypné hmotnosti (volné)

125 Kč

ČSN EN 1237 (654808) - červenec 1999 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení sypné hmotnosti (setřesné)

125 Kč

ČSN EN 12047 (654809) - září 1998

Měření sypného úhlu tuhých průmyslových hnojiv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12049 (654810) - září 1998

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Gravimetrická metoda po sušení za sníženého tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14787 (654811) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Směrnice a doporučení

190 Kč

ČSN EN ISO 7837 (654812) - červenec 2001

Hnojiva - Stanovení sypné hmotnosti (volné) jemnozrnných hnojiv

125 Kč

ČSN EN 12048 (654813) - září 1998

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Gravimetrická metoda po sušení při (105±2) °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

210 Kč

ČSN EN 13466-1 (654814) - květen 2002

Hnojiva - Stanovení obsahu vody (Metoda Karl Fischera) - Část 1: Methanol jako extrakční činidlo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13466-2 (654814) - květen 2002

Hnojiva - Stanovení obsahu vody (Metoda Karl Fischera) - Část 2: 2-propanol jako extrakční činidlo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14397-2 (654815) - listopad 2009 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení oxidu uhličitého - Část 2: Metoda pro vápenaté a hořečnato-vápenaté hnojivo

190 Kč

ČSN EN 14888 (654816) - únor 2010 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu kadmia

230 Kč

ČSN ISO 5317 (654817) - prosinec 1995

Průmyslová hnojiva. Stanovení draslíku rozpustného ve vodě. Příprava zkušebního roztoku

65 Kč

ČSN P CEN/TS 17338 (654818) - listopad 2019

Materiály k vápnění půd - Stanovení potřeby vápnění půdy - Metoda s tlumivým roztokem octanu amonného při pH 5,5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 7407 (654819) - prosinec 1995

Průmyslová hnojiva. Stanovení draslíku rozpustného v kyselině. Příprava zkušebního roztoku

65 Kč

ČSN EN 16847 (654820) - srpen 2016

Hnojiva - Stanovení komplexotvorných látek v hnojivech - Identifikace kyseliny heptaglukonové chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1482-1 (654821) - listopad 2013 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 1: Vzorkování

440 Kč

ČSN EN 1482-2 (654821) - říjen 2013 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku

230 Kč

ČSN EN 1482-3 (654821) - duben 2017

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 3: Vzorkování statických hromad

230 Kč

ČSN EN 16195 (654822) - únor 2013

Hnojiva - Stanovení chloridů za nepřítomnosti organického materiálu

190 Kč

ČSN EN 16196 (654823) - únor 2013

Hnojiva - Manganometrické stanovení vyextrahovaného vápníku po vysrážení ve formě oxalátu

190 Kč

ČSN EN 16197 (654824) - únor 2013

Hnojiva - Stanovení hořčíku metodou atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN EN 16198 (654825) - únor 2013

Hnojiva - Komplexometrické stanovení hořčíku

230 Kč

ČSN EN 16199 (654826) - únor 2013

Hnojiva - Stanovení vyextrahovaného sodíku metodou plamenové emisní spektrometrie

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16305 (654827) - listopad 2012

Materiály k vápnění půd - Stanovení prachového podílu v zrnitých materiálech k vápnění půd před simulovanými podmínkami a po simulovaných podmínkách

190 Kč

ČSN EN 13299 (654828) - říjen 2000

Hnojiva - Stanovení průtokové rychlosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16375 (654829) - únor 2014

Materiály k vápnění půd - Stanovení množství zbytkového jemně mletého uhličitanu v půdách - Volumetrická metoda

230 Kč

ČSN EN 13266 (654830) - listopad 2009 aktuální vydání

Pozvolně působící hnojiva - Stanovení uvolňování živin - Metoda pro povrchově upravená hnojiva

230 Kč

ČSN EN 16317 +A1 (654831) - září 2017 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení arsenu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16318 +A1 (654832) - září 2016 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení chromu (VI) fotometricky (metoda A) a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí (metoda B)

230 Kč

ČSN EN 16319 +A1 (654833) - říjen 2016 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení kadmia, chromu, olova a niklu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou

230 Kč

ČSN EN 16320 +A1 (654834) - září 2017 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení rtuti metodou generování par (VG) po rozkladu lučavkou královskou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 5314 (654835) - srpen 1995

Průmyslová hnojiva. Stanovení amonného dusíku. Titrační metoda po destilaci

125 Kč

ČSN ISO 5315 (654837) - srpen 1995

Průmyslová hnojiva. Stanovení celkového dusíku. Titrační metoda po destilaci

190 Kč

ČSN EN 14069 (654839) - červen 2018 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Rozdělení, specifikace a označování

340 Kč

ČSN EN 12948 (654840) - prosinec 2011 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Stanovení velikostního rozdělení proséváním za sucha a za mokra

190 Kč

ČSN EN 15704 (654841) - červen 2009

Vápenaté materiály - Stanovení vlivu vody na rozpad granulovaného uhličitanu vápenatého (vápence) a uhličitanu vápenatohořečnatého (dolomitu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13971 (654844) - březen 2021 nové vydání

Uhličitanové a křemičitanové materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Potenciometrická titrace kyselinou chlorovodíkovou

230 Kč

ČSN EN 12945 +A1 (654845) - květen 2017 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Stanovení neutralizační hodnoty - Titrační metody

230 Kč

ČSN EN 12946 (654846) - únor 2010 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vápníku a hořčíku - Komplexometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 12947 (654847) - únor 2010 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu hořčíku - Metoda atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN EN 13475 (654848) - červenec 2002

Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vápníku - Oxalátová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14397-1 (654849) - srpen 2010

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení oxidu uhličitého - Část 1: Metoda pro tuhá hnojiva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13366 (654850) - únor 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Použití iontoměničové pryskyřice pro stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin

190 Kč

ČSN EN 13368-1 (654851) - říjen 2014 aktuální vydání

Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 1: Stanovení EDTA, HEEDTA a DTPA iontovou chromatografií

190 Kč

ČSN EN 13368-2 (654851) - červen 2018 aktuální vydání

Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 2: Stanovení železa chelatovaného [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA a HBED nebo chelatačních činidel iontovou párovou chromatografií

340 Kč

ČSN EN 13368-3 (654851) - srpen 2018

Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 3: Stanovení [S,S]-EDDS iontovou párovou chromatografií

230 Kč

ČSN EN 14984 (654852) - únor 2017 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Stanovení vlivu výrobku na půdní reakci (pH) - Půdní inkubační metoda

340 Kč

ČSN EN 15360 (654853) - únor 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení dikyandiamidu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.12t

210 Kč

ČSN EN 15451 (654854) - říjen 2009 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného EDDHSA iontovou párovou chromatografií

230 Kč

ČSN EN 15452 (654855) - listopad 2009 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného o,p-EDDHA metodou HPLC na reverzní fázi

230 Kč

ČSN EN 16109 (654856) - prosinec 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení iontů stopových živin v komplexu v hnojivech - Identifikace lignosulfonátů

230 Kč

ČSN EN 16328 (654857) - červen 2013

Hnojiva - Stanovení 3,4-dimethyl-1H-pyrazol fosfátu (DMPP) - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

190 Kč

ČSN EN 16651 (654858) - leden 2016

Hnojiva - Stanovení N-(n-butyl)thiofosforečnantriamidu (NBPT) a N-(n-propyl)thiofosforečnantriamidu (NPPT) - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17060 (654859) - prosinec 2017

Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích > 10 % gravimetricky s 8-hydroxychinolinem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10248 (654861) - září 2001 aktuální vydání

Kapalná hnojiva - Odvzdušnění vzorků suspenzí pomocí filmu

125 Kč

ČSN EN ISO 10249 (654862) - září 2001 aktuální vydání

Kapalná hnojiva - Předběžné vizuální posouzení a příprava vzorků pro fyzikální zkoušení

125 Kč

ČSN EN 15475 (654863) - červenec 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení amonného dusíku

230 Kč

ČSN EN 15476 (654864) - červenec 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Devardy

230 Kč

ČSN EN 15477 (654865) - září 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení obsahu vodorozpustného draslíku

190 Kč

ČSN EN 15478 (654866) - září 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v močovině

230 Kč

ČSN EN 15479 (654867) - září 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení biuretu v močovině spektrofotometricky

190 Kč

ČSN EN 15559 (654868) - září 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda

230 Kč

ČSN EN 15560 (654869) - listopad 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém bez obsahu dusičnanů

230 Kč

ČSN EN 15561 (654870) - listopad 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém s obsahem dusičnanů

230 Kč

ČSN EN 15562 (654871) - listopad 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení kyanamidového dusíku

230 Kč

ČSN EN 15558 (654872) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Ulsche

230 Kč

ČSN EN 15604 (654873) - listopad 2011 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení různých forem dusíku ve vzorku obsahujícím dusičnanový, amonný, močovinový a kyanamidový dusík

340 Kč

ČSN EN 15749 (654874) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení obsahu sulfátů s použitím tří různých metod

340 Kč

ČSN EN 15688 (654875) - říjen 2009 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení inhibitoru ureázy N-(n-butyl)thiofosforečnantriamidu (NBPT) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN EN 15750 (654876) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v hnojivech obsahujících dusík pouze jako dusičnanový, amonný a amidický dvěma rozdílnými metodami

230 Kč

ČSN EN 15705 (654877) - prosinec 2011 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení kondenzátů močoviny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) - Isobutylidendimočovina a krotonylidendimočovina (metoda A) a oligomery methylenmočoviny (metoda B)

230 Kč

ČSN EN 15919 (654878) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině mravenčí

125 Kč

ČSN EN 15920 (654879) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině citronové

125 Kč

ČSN EN 15921 (654880) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při 65 °C

125 Kč

ČSN EN 15922 (654881) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při laboratorní teplotě

125 Kč

ČSN EN 15923 (654882) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v Jouliově alkalickém citranu amonném

125 Kč

ČSN EN 15924 (654883) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí měkkých přírodních fosfátů

125 Kč

ČSN EN 15925 (654884) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce celkové síry přítomné v různých formách

125 Kč

ČSN EN 15926 (654885) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce vodorozpustné síry přítomné v různých formách

125 Kč

ČSN EN 15956 (654886) - prosinec 2011

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v anorganických kyselinách

125 Kč

ČSN EN 15957 (654887) - prosinec 2011

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v neutrálním citranu amonném

190 Kč

ČSN EN 15958 (654888) - únor 2012

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného ve vodě

125 Kč

ČSN EN 15959 (654889) - únor 2012

Hnojiva - Stanovení vyextrahovaného fosforu

230 Kč

ČSN EN 15960 (654890) - únor 2012

Hnojiva - Extrakce celkového vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů

125 Kč

ČSN EN 15961 (654891) - červenec 2017 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustného vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15905 (654892) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení 3-methylpyrazolu (MP) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN EN 16032 (654893) - leden 2013 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce a stanovení elementární síry

190 Kč

ČSN EN 15928 (654894) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí (suchý postup)

125 Kč

ČSN EN 15950 (654895) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení kyseliny N-(1,2-dikarboxyethyl)-D,L-aspartamové (kyselina iminodibutandiová (IDHA)) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

230 Kč

ČSN EN 15909 (654896) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení vápníku a mravenčanu ve vápenatých listových hnojivech

230 Kč

ČSN EN 15962 (654897) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení obsahu stopových živin v komplexu a komplexně vázané frakce stopových živin

230 Kč

ČSN EN 16024 (654898) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení 1H-1,2,4-triazolu v močovině a v hnojivech obsahujících močovinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN EN 16075 (654899) - leden 2013 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení triamidu kyseliny N-(2-nitrofenyl)fosforečné (2-NPT) v močovině a hnojivech obsahujících močovinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16490 (654900) - srpen 2015

Hnojiva - Srovnání výsledků kruhových testů CEN/TC 260/WG 7 s odchylkami uvedenými v Nařízení (ES) č. 2003/2003 Příloze II a závěry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16962 (654901) - únor 2020 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv

190 Kč

ČSN EN 16963 (654902) - listopad 2018 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku s využitím ICP-AES

340 Kč

ČSN EN 16964 (654903) - únor 2020 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou

190 Kč

ČSN EN 16965 (654904) - listopad 2018 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku s využitím plamenové atomové absorbční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 17041 (654905) - květen 2019 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích ? 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H

230 Kč

ČSN EN 17042 (654906) - květen 2019 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích > 10 % s využitím acidimetrické titrace

230 Kč

ČSN EN 17043 (654907) - červen 2019 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie v komplexu s thiokyanátem amonným

230 Kč

ČSN EN 17090 (654908) - červen 2019

Hnojiva - Stanovení inhibitoru nitrifikace DMPSA v hnojivech - Metoda využívající vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN EN 17411 (654909) - červen 2021

Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou kapalinové chromatografie a tandemovou hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS)

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17403 (654909) - srpen 2021

Hnojiva - Stanovení dusíku nerozpustného ve studené vodě a dusíku nerozpustného v horké vodě v pevných močovinoformaldehydových a methylenmočovinových pozvolně působících hnojivech a stanovení uvolňování živinových polymerů ve fosfátovém pufrovacím roztoku s pH 7,5 při 100 °C

190 Kč

ČSN ISO 7408 (654932) - srpen 1993

Průmyslová hnojiva. Stanovení amonného dusíku v přítomnosti látek uvolňujících amoniak působením hydroxidu sodného. Titrační metoda

125 Kč

ČSN 72 1227 (721227) - březen 1993

Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva

230 Kč

ČSN EN 13040 (836161) - duben 2013 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Příprava vzorků pro chemické a fyzikální zkoušky, stanovení obsahu sušiny, vlhkosti a objemové hmotnosti laboratorně zhutnělého vzorku

230 Kč

ČSN EN 13041 (836162) - říjen 2012 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení fyzikálních vlastností - Objemová hmotnost vysušeného vzorku, objem vzduchu, objem vody, součinitel smršťování a celková pórovitost

340 Kč

ČSN EN 16087-1 (836168) - červenec 2020 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16087-2 (836168) - únor 2013 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 2: Zkouška samozahřívání kompostu

190 Kč

ČSN EN 13038 (836211) - říjen 2012 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení elektrické konduktivity

190 Kč

ČSN EN 13037 (836222) - říjen 2012 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení pH

190 Kč

ČSN EN 16086-1 (836455) - březen 2013 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 1: Zkouška růstu s čínským zelím

340 Kč

ČSN EN 16086-2 (836455) - březen 2013 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 2: Zkouška s řeřichou na Petriho miskách

230 Kč

ČSN EN 15428 (836633) - březen 2008

Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení distribuce velikosti částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15238 (836634) - únor 2015 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm

230 Kč

ČSN EN 12579 (836636) - květen 2014 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Odběr vzorků

230 Kč

ČSN EN 12580 (836637) - únor 2015 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství

230 Kč

ČSN EN 13039 (836638) - říjen 2012 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení organických látek a popela

190 Kč

ČSN EN 13650 (836639) - březen 2002

Půdní melioranty a stimulanty růstu - Extrakce prvků rozpustných v lučavce královské

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13651 (836640) - březen 2002

Půdní melioranty a stimulanty růstu - Extrakce živin rozpustných v chloridu vápenatém / DTPA (CAD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13652 (836641) - březen 2002

Půdní melioranty a stimulanty růstu - Extrakce živin a prvků rozpustných ve vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13654-1 (836642) - březen 2002

Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení dusíku - Část 1: Modifikovaná Kjeldahlova metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13654-2 (836642) - březen 2002

Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení dusíku - Část 2: Metoda podle Dumase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15761 (836643) - srpen 2010

Tvarované stimulanty růstu - Stanovení délky, šířky, výšky, objemu a objemové hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč