ČSN 09 0772 (090772)

Spalovací motory. Naftové motory. Technické předpisy

Objednat


Cena: 415 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro naftové motory stacionární, lodní a dráhové a pro motory, používané v pojízdných prostředcích. Norma neplatí pro motory určené k pohonu vozidel pro silniční motorovou dopravu a motory z nich odvozené, používané pro jiné druhy pohonu a motory k pohonu letadel, pokud pro ně nebylo uplatnění některých jejich ustanovení zvlášť dohodnuto. Rozsáhlá předmětová technická norma obsahuje zejména všeobecné a technické požadavky (čl. 6 - 93), poměrně stručně pak požadavky na zkoušení, balení, dopravu a skladování. Za pozornost stojí čl. 76 - 78 v části o technických požadavcích, které se týkají ochrany před škodlivými faktory (hluk, vibrace apod.), jimiž by mohlo být ztěžováno pracovní prostředí. I když jde o dosti obecné formulace, jsou jednoznačně vztaženy nejen ke stroji, ale i k prostředí, v němž je (bude) umístěn. Konkrétně čl. 76 uvádí: "Provedení motoru musí vyhovovat všem platným ... předpisům. Údaje o škodlivinách, vznikajících chodem motoru (hluk, vibrace, sálavé teplo, exhalace apod.) uváděné v dokumentaci stroje se určují podle platných norem nebo metodami předem dohodnutými". Dále čl. 77: "Na motoru musí být provedena protihluková opatření (účinné tlumiče hluku, tlumení vibrací, akustické kryty, soustavy dálkového nebo automatického ovládání apod.) v rozsahu, odpovídajícímu platným předpisům ... s přihlédnutím ke skutečným podmínkám provozního využívání motorů". Konečně čl. 78: "Výfukové potrubí, kde by zvýšená teplota mohla být zdrojem nebezpečí, se musí isolovat". ČSN 09 0772 byla schválena 6.8.1969 a nabyla účinnosti od 1.4.1971. Nahradila částečně ČSN 09 0770 a ČSN 09 0772, obě z 23.7.1960.
"Změnou a)-8/1971" se s účinností od 1.11.1971 provádí v normě drobný doplněk textu čl. 85.
"Změnou b)-4 /1973" se s účinností od 1.7.1973 v normě provádějí drobné změny zejména citace předpisů v Dodatku.
"Změnou c)-11-12/1976" se s účinností od 1.4.1977 provádějí v normě rozsáhlejší změny především v souvislosti se zaváděním jednotek SI.
"Změnou d) -3/1988" se s účinností od 1.7.1988 provádějí v normě rozsáhlejší úpravy textu. Doplňuje se text čl. 59 a 67, ruší se čl. 63 - 66 (nyní ČSN 09 5408) a doplňují nové normy do Dodatku. Ve "změně c)-11-12/1976" se ruší přechodné ustanovení.
"Změnou 5)-11 /1992" se s účinností od 1.11.1992 ruší čl. 32, 48, 49 a 50. Nyní ČSN ISO 3046-5 (09 0115) z listopadu 1992.

Označení ČSN 09 0772 (090772)
Katalogové číslo 776
Cena 350 Kč350
Datum schválení 6. 8. 1969
Datum účinnosti 1. 4. 1971
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A5
EAN kód 8590963007762
Změny a opravy Za 8.71, Zb 4.73, Zc 12.76t, Zd 3.88, Z5 11.92
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 09 07 72
  • ČSN 090772
  • ČSN 09 07 72 : 1969
  • ČSN 090772:1969
  • ČSN 09 0772:1969