ČSN P CEN/TS 772-22 (722635) Zrušená norma

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků

ČSN P CEN/TS 772-22 Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Předběžná norma ČSN P CEN/TS 772-22 je českou verzí technické specifikace CEN/TS 772-22:2006. Stanovuje zkušební metody pro ověření vlastností zdiva z pálených zdicích prvků HD při střídavém působení zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů určených do nepříznivých podmínek prostředí (F2). Norma stanoví postupy pro přípravu zkušebních vzorků - pálených zdicích prvků (odběr vzorků, jejich předběžné hodnocení a ošetřování), dále podrobně stanoví zásady pro zhotovení zkušebních těles - panelů, ve dvou přípustných variantách výplně spár zdiva (rychle tuhnoucí malta s hlinitanovým cementem nebo pryžová výplň). Dále norma podrobně rozvádí podmínky a požadavky na osazení zkušebních panelů i na vlastní zkušební zařízení, stanoví přesné postupy při cyklickém zmrazování a rozmrazování zkušebních panelů, a konečně i způsob a metody vyhodnocení zkoušek mrazuvzdornosti, spolu s výčtem kritérii pro hodnocení pálených zdicích prvků při/po této zkoušce a zásad pro zpracování zprávy o zkoušce. Předběžná norma má kromě 10ti kapitol s výše uvedeným obsahem ještě tři normativní přílohy: První příloha A popisuje vizuálně základní typy poškození zdicích prvků při/po zkoušce mrazuvzdornosti podle přijaté klasifikace, příloha B stanoví postupy pro stanovení nasákavosti zdicích prvků při zkoušce mrazuvzdornosti, a konečně, poslední příloha C stanoví parametry intenzity přestupu tepla ve zkušebním zařízení a podmínky a výpočtové vztahy pro její hodnocení při provádění zkoušek mrazuvzdornosti.
Tato předběžná technická norma přejímá technickou specifikaci, schválenou CEN 21. března 2006 pro dočasné používání, v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2. Její převzetí do národních norem je nepovinné a péčí ČNI zajištěný český překlad má posloužit odborné veřejnosti ke vznesení připomínek všeho druhu. Platnost této CEN/TS je zpočátku omezena na 3 roky; po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zejména toho, zda CEN/TS může být převedena na evropskou normu. Národní normy, pokud jsou s touto CEN/TC v rozporu, mohou zůstat v platnosti současně s CEN/TS až do konečného rozhodnutí o převedení CEN/TS na EN.

Označení ČSN P CEN/TS 772-22 (722635)
Katalogové číslo 77490
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2006
Datum účinnosti 1. 1. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963774909
Norma byla zrušena k 1. 8. 2019
a nahrazena ČSN EN 772-22 (722635)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 772-1 +A1 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN EN 772-10 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic

ČSN EN 772-11 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků

ČSN EN 772-13 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)

ČSN EN 772-14 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene

ČSN EN 772-15 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 15: Stanovení propustnosti vodních par pórobetonovými tvárnicemi

ČSN EN 772-16 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů

ČSN EN 772-18 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků

ČSN EN 772-19 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 19: Stanovení vlhkostní roztažnosti velkých podélně děrovaných pálených zdicích prvků

ČSN EN 772-2 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů v betonových tvárnicích (vtiskem na papír)

ČSN EN 772-20 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene

ČSN EN 772-21 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 21: Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě

ČSN EN 772-22 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků

ČSN EN 772-3 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením

ČSN EN 772-4 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 4: Stanovení hustoty, objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti zdicích prvků z přírodního kamene

ČSN EN 772-5 ed. 2 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích

ČSN EN 772-6 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic

ČSN EN 772-7 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 7: Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro izolační vrstvy proti vlhkosti

ČSN EN 772-9 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu pálených a vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem